Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 134212-2022

15/03/2022    S52

Belgia-Geel: Żarówki TIMS

2022/S 052-134212

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Dostawy

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze (JRC), JRC.G – Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.2 – Standards for Nuclear Safety, Security and Safeguards
Adres pocztowy: Retieseweg 111
Miejscowość: Geel
Kod NUTS: BE213 Arr. Turnhout
Kod pocztowy: 2440
Państwo: Belgia
E-mail: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10413
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Żarówki TIMS

Numer referencyjny: JRC/GEE/2022/OP/0710-PIN
II.1.2)Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

W przypadku różnych projektów w placówce JRC-G.2/METRO potrzebne są żarówki TIMS i płyty ekstrakcyjne do analiz metodą termojonizacyjnej spektrometrii masowej, np. pomiary próbek HEU dla DGENER, pomiary dla Urenco, pomiary dla LSD spikIR-1027x,y,z i IRMM-046d. Bezpośrednia umowa z odpowiednim dostawcą jest przewidziana dla 300 skrzynek żarówek podwójnych ze strefą rafinowaną (każda z nich 15 żarówek, możliwe opakowanie alternatywne) i 150 skrzynek niezbędnych płytek ekstrakcyjnych (15 sztuk na skrzynię, możliwe opakowanie alternatywne).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 80 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE213 Arr. Turnhout
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGIA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Żarówki TIMS.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2022

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Niniejsze wstępne ogłoszenie informacyjne ogłasza zamiar publikacji przez instytucję zamawiającą przyszłego zaproszenia do składania ofert. Na tym etapie nie są dostępne żadne inne informacje ani dokumenty. Zainteresowane podmioty gospodarcze zaprasza się do subskrypcji pod adresem podanym w pkt I.3) w celu uzyskania informacji w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu i wszystkich dokumentów zamówienia, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2022