Fournitures - 13425-2021

Submission deadline has been amended by:  49995-2021
13/01/2021    S8

Bulgarie-Sofia: Fournitures électroniques, électromécaniques et électrotechniques

2021/S 008-013425

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Agentsiya „Patna infrastruktura“
Numéro national d'identification: 000695089
Adresse postale: bul. „Makedoniya“ No. 3
Ville: Sofiya
Code NUTS: BG411 София (столица)
Code postal: 1606
Pays: Bulgarie
Point(s) de contact: Klara Bombalova/Milena Atanasova/Milanka Pukneva
Courriel: k.bombalova@api.bg
Téléphone: +359 29173382
Fax: +359 9522653
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.api.bg
Adresse du profil d’acheteur: https://app.eop.bg/buyer/18152
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://app.eop.bg/today/101793
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://app.eop.bg/today/101793
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Autre activité: проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на републикански пътища.

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и прилежащи системи за осигуряване на необходимите условия за работа в бъдещия комплексен ...продълж. в поле II.1.4)

II.1.2)Code CPV principal
31700000 Fournitures électroniques, électromécaniques et électrotechniques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Продълж. от поле II.1.1)...център за съхранение и обработка на данни за нуждите на Агенция „Пътна Инфраструктура“.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 4 200 000.00 BGN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG411 София (столица)
Lieu principal d'exécution:

Град София.

II.2.4)Description des prestations:

В предмета на обществената поръчка е включено изпълнението на следните взаимообвързани дейности:

— Дейност 1: доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и прилежащи системи за осигуряване на необходимите условия за работа в Комуникационно технически център (КТЦ) на адрес гр. София, бул. „Никола Петков“ 86, (Сграда НИСИ), част от комплексен център за съхранение и обработка на данни за нуждите на Агенция „Пътна Инфраструктура“

— Дейност 2: доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и прилежащи системи за осигуряване на необходимите условия за работа в Център за възстановяване при инциденти в реално време (ЦЗВПИРВ) на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, етаж 1 (сграда „Геоплан проект“), част от комплексен център за съхранение и обработка на данни за нуждите на Агенция „Пътна Инфраструктура“;

— Дейност 3: доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и прилежащи системи за осигуряване на необходимите условия за работа в съществуващ Център за съхранение и обработка данни (ЦСОД) на адрес гр. София, бул. „Македония“ № 3, етаж 8, част от комплексен център за съхранение и обработка на данни за нуждите на Агенция „Пътна Инфраструктура“.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка — ТПИОП / Pondération: 70 %
Prix - Pondération: 30 %
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 4 200 000.00 BGN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Комплексна оценка (КО) = ТПИОП * 0,7 + ЦП * 0,3, където ТПИОП (виж поле II.2.5) и ЦП — Оценка по показателя „Ценово предложение“. ЦП = 100 x (ЦПмин /ЦПуч).

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Не се изисква!

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот за последните 3 приключили финансови години, изчислен на база годишните обороти на участника.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към настоящата документация.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването, се доказва с представянето на:

1. удостоверения от банки; или

2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; или

3. справка за общия оборот (в свободен текст).

Информацията по т. 2 и т. 3 обхваща последните 3 приключили финансови години, като информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот за последните 3 приключили финансови години в размер не по-малък от 4 000 000,00 (четири милиона) BGN без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. Изисква се участникът в процедурата през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид, че:

*Забележка 1: минималното изискване може да бъде доказано с изпълнението на едно или няколко възлагания!

*Забележка 2: *забележка 2: за „изпълнена дейност“ се счита дейността:

— която независимо от датата на стартирането ѝ е приключила в посочения по-горе период, и

— за която има съставен и подписан протокол или друг документ за предаването и приемането ѝ от възложителя, което обстоятелство следва да посочи в ЕЕДОП наименование, № и дата на съответния документ!

2. Изисква се участникът в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки). При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид, че: забележка: при доказване на изискването е в сила разпоредбата на чл. 64, ал. 3, ал. 5, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП!

3. Изисква се участникът в процедурата да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид, че:

*Забележка: едно физическо лице не може да изпълнява функциите на повече от един експерт!

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор по подт. 1 и 3 се доказва от обединението участник, а по подт. 2 от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.

При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към настоящата документация.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на:

По т. 1 — списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки.

По т. 2 — валидни сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието със съответния стандарт.

Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо да прилага еквивалентните мерки.

По т. 3 — списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

1. Изисква се участникът в процедурата през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

Под „дейност с предмет сходен с този на поръчката“ следва да се разбира дейности по доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и реализация на прилежащи системи във връзка с изграждане, обновяване или поддръжка на центрове за съхранение и обработка на данни и/или дейности по изграждане или обновяване на системи за съхранение на данни и/или дейности по изграждане и поддръжка на системи за съхранение на данни с включена доставка на оборудване.

2. Изисква се участникът в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват в областта на дейности по доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и реализация на прилежащи системи за съхранение и обработка на данни и/или дейности по изграждане и интеграция на информационни системи и/или дейности по доставка и сервиз на компютърно и мрежово оборудване или системи за съхранение на данни.

3. Изисква се участникът в процедурата да разполага с персонал и/или с ръков. състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:

А) Ръководител на проекта — 1 брой: професионална област (квалификация): да има висше образование в областa на информационните и комуникационните технологии или еквивалент. Специфичен опит в реализацията на най-малко 1 дейност в областта на информ. ехнологии, вкл. доставка, инсталация и въвеждане в експл. на оборудване и на прилежащи системи във връзка със системи за съхранение и обработка на данни;

Б) Ключов експерт „Центрове за данни“ — 1 брой: проф. област (квалификация): да има висше образ. в областта на информационните и комуникационните технологии или еквивалент. Спец. опит в реализ. на най-малко 1 дейност в областта на информ. технологии, включваща доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и на прилежащи системи/инсталации във връзка с изграждане и обновяване на центрове за съхранение и обработка на данни; TIER сертификат за работа с информационни центрове или еквивалент;

В) Специалист „Информационно и комуникационно оборудване“ — 1 брой:

Професионален опит (квалификация): да има висше образование, в областта на информационните и комуникационните технологии или еквивалент.

Специфичен опит в реализ. на най-малко 1 дейност в областта на информац. технологии, вкл. доставка, инсталация и въвеждане в експл. на оборудване и на прилежащи системи във връзка с изграждане и обновяване на центрове за съхранение и обработка на данни; сертификат Certified Network Associate — Routing and Switching или еквивалент;

Г) Специалист „Прилежащи системи“ — 1 бр: профес. опит (квалификация): да има висше образование, в областта на информац. и комуника. технологии или еквивалент. Специф. опит в реализ. на най-малко 1 дейност в областта на информац. технологии, включващ реализация на прилежащи системи (система за прецизна климатизация/охладителна система, пожароизвестителна и газгасителна системи, система за наблюдение на параметрите на средата, резервирана електроразпределителна система) във връзка с изграждане и обновяване на центрове за съхранение и обработка на данни.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Отстр. се уч-к, за когото: са налице осн-я по по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1 т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 и чл. 107 от ЗОП, в сл. на чл. 56, ал. 2 от ЗОП е преценил, че предпр. мерки не са достатъчни, за да гарант. надеждн. на участника, обстоят. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и по чл. 69 от ЗПКОНПИ; който не удължи или не потв. срока на вал. на оферт. си след отправ. на покана от страна на въз-ля; чието техн. предл-е за изп-е на поръч. не отгов. на изискв. на въз-ля; чието ценовото предложение надвишава прогнозната стойност, определена от възложителя и/или по какъвто и да е начин е вкл. някъде в оферт. си извън ценов. предл-е елем., св. с предл. цена (или части от нея). В случаите, предв. в методик. за оценка на офертите — крит. за възлаг. на поръч. по чл. 70 от ЗОП, които не са декрипт. офертите, както и съдърж. се в тях цен. предл-я в сроковете по чл. 9л, ал. 4 от ППЗОП, се отстр. от уч-е на осн-е чл. 107, т. 5 от ЗОП. Изп-лят предост. ГИ — 5 % от цената за изпълнение на поръчката/договора в BGN без ДДС.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 11/02/2021
Heure locale: 23:59
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
bulgare
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 12 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 12/02/2021
Heure locale: 14:00
Lieu:

В системата.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Оферти могат да се съставят само след извършен оглед на местата за изпълнение, посочени в т. 8.1 „Място на изпълнение на поръчката“ от документацията за обществената поръчка, за което се съставя протокол.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Комисия за защита на конкуренцията
Adresse postale: бул. „Витоша“ № 18
Ville: София
Code postal: 1000
Pays: Bulgarie
Courriel: cpcadmin@cpc.bg
Téléphone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Adresse internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Сроковете за подаване на жалби по настоящата процедура са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/01/2021