Dienstleistungen - 134271-2019

22/03/2019    S58

Nederland-Amsterdam: Diensten voor de terbeschikkingstelling van medisch personeel

2019/S 058-134271

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: UWV
Postadres: La Guardiaweg 94
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1043 DL
Land: Nederland
Contactpersoon: Frank Mark
E-mail: frank.mark@uwv.nl
Telefoon: +31 651818773
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.uwv.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.uwv.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=220524F4-AF41-99B2-DF030183EC71E5BD
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.uwv.nl/zakelijk/leveranciers/leveranciers-diensten-en-producten/uwv-marktplaats/index.aspx
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS Inhuur Artsen Niet In Opleiding (ANIOS)

Referentienummer: FMA.050.20.03.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79625000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van medisch personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze DAS is om externe artsen rechtmatig in te kopen met zo min mogelijk administratieve lasten voor zowel UWV als bureaus en/of artsen. Hiermee kan UWV een uniforme en kwalitatief goede dienstverlening blijven uitvoeren op het gebied van sociaal-medische beoordelingen van burgers, die een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75300000 Diensten voor verplichte sociale verzekering
85150000 Diensten voor medische beeldvorming
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van dit DAS is om externe artsen niet in opleiding (ANIOS) rechtmatig in te kopen met zo min mogelijk administratieve lasten voor zowel UWV als bureaus en/of artsen. Hiermee kan UWV een uniforme en kwalitatief goede dienstverlening blijven uitvoeren op het gebied van sociaal-medische beoordelingen van burgers, die een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

UWV wenst de dienstverlening in een verlichte aanbestedingsprocedure voor een DAS uit te voeren en daarbij per in te zetten ANIOS een nadere overeenkomst af te sluiten. De verwachting is dat er meer dan dertig (30) artsen (ANIOS-en) worden geselecteerd, via een bureau, en waarmee vervolgens een nadere overeenkomst wordt afgesloten. Het exacte aantal artsen zal in de loop van de looptijd van het DAS steeds kunnen veranderen, aangezien het DAS open blijft staan voor nieuwe bureaus én bureaus die geen diensten meer aan UWV willen leveren zich kunnen uitschrijven. Het uitvragen van artsen voor een opdracht zal, net als voorheen, via de UWV Marktplaats plaatsvinden.

We zullen gunnen op basis van vooraf vastgestelde geschiktheidseisen en minimale kwaliteitsvereisten (opleiding, registratie). Specifieke opdrachten worden per opdracht via het DAS gespecificeerd op basis van nog op te stellen gunningscriteria en de daarbij te hanteren beoordelingsmethodiek. Prijs weegt bij het selecteren van bureaus in deze niet mee, omdat UWV een vast maximum uurtarief meegeeft. Selectie zal plaatsvinden op basis van de juiste ervaring en (directe) beschikbaarheid.

De contractduur van de nadere overeenkomst met zoveel als mogelijk geschikte bureaus per 1.1.2019 is vastgesteld voor een periode van vier (4) maanden, met een mogelijke verlenging voor telkens één (1) maand.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie aanbestedingsdocument

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

• Inschrijving in het BIG register

• Inschrijving bij KvK

• VOG

• Formulier UEA DAS Inhuur ANIOS

• Formulier Inschrijving DAS Inhuur ANIOS

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Artsen in bezit van BIG-registratie

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/03/2024
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/03/2024
Plaatselijke tijd: 16:00
Plaats:

Amsterdam

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Geen personen toegelaten bij opening

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie aanbestedingsdocument

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Arrondissementsrechtbank
Postadres: Parnassusweg 220
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1076 AV
Land: Nederland
E-mail: ap.adam@om.nl
Telefoon: +31 205412111
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/03/2019