Dienstleistungen - 134357-2019

22/03/2019    S58    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Deva: Bewachungsdienste

2019/S 058-134357

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara
9819433
Str. Iuliu Maniu nr. 18
Deva
330180
Rumänien
Kontaktstelle(n): Roxana Leach
Telefon: +40 254233341
E-Mail: achizitiihd@gmail.com
Fax: +40 254234384
NUTS-Code: RO423

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dgaspchd.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Protecție socială
I.5)Haupttätigkeit(en)
Sozialwesen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru servicii de pază

Referenznummer der Bekanntmachung: 9819433/2019/15
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79713000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acord-cadru cu doi operatori economici servicii de paza la cele 19 obiective mentionate in caietul de sarcini.

Durata acordului-cadru: 24 luni. Termenul de raspuns al autoritatii contractante este de minim 11 zile inainte de data depunerii ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 296 080.16 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO
Hauptort der Ausführung:

Servicii de paza la cele 19 obiective mentionate in caietul de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Acord-cadru cu doi operatori economici.

Durata acordului-cadru: 24 luni.

Valoarea estimată fara TVA: minim 537 010,02 RON fara TVA, maxim 4 296 080,16 RON fara TVA.

Cantitate minima estimata a acordului-cadru: 36 606 ore.

Cantitate maxima estimata a acordului-cadru: 292 848 ore.

Frecventa contractelor care urmeaza sa fie atribuite: 4 contracte subsecvente, pe o perioada de 12 luni fiecare.

Cantitate minima estimata a unui singur contract subsecvent: 2 136 ore.

Cantitate maxima estimata a unui singur contract subsecvent: 36 606 ore.

Valoare minima estimata a unui singur contract subsecvent: 31 335,12 RON fara TVA.

Valoare maxima estimata a unui singur contract subsecvent: 537 010,02 RON fara TVA.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Operatorii economici (ofertantii/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Pana la termenul limita de depunere a ofertelor, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va depune in format electronic, odata cu oferta, atât DUAE, completat cu informatiile aferente situatiei lor, cat si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Totodata, odata cu oferta si DUAE se vor depune urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative sunt:

— Certificat eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste lipsa datoriilor restante, catre bugetul general consolidat, la momentul depunerii acestora,

— Certificat eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste lipsa datoriilor restante, catre bugetul local, la momentul depunerii acestora,

— Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, precum si orice alte documente edificatoare (dupa caz),

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016.

In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE Partea III „Motive de excludere" sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".

De asemenea, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa prezinte formularul „Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea „Formulare".

Declaratia va fi transmisa in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP.

Ofertantul clasat pe primul loc si pe cel de al doilea loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

— Certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

— Alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Ianc Geanina Marina — Director General,

— Grama Sorina Carmen — Director General Adjunct,

— Cristian Carmen Elena — Director General Adjunct,

— Popa Georgeta Angela [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Media cifrei de afaceri minim anuala pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) este cel puțin egală cu 1 074 000,00 RON. Documentele concludente care dovedesc îndeplinirea cerinței sunt: bilanț contabil/extras de bilanț/raport de audit/raport al cenzorilor. În măsura in care publicarea bilanțurilor contabile nu este prevăzută de legislația țării in care este stabilit ofertantul, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situației lui economice și financiare. Documentele se vor prezenta insoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare si depunere DUAE. Se va completa DUAE in format electronic, odata cu oferta, de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, completat cu informațiile aferente situației lor. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. In cazul unei asocieri, cerinta minima se demonstreaza prin luarea in considerare a tuturor resurselor asocierii.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cerinta 3. Subcontractare. Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic are intentia sa o/le subcontracteze. Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE. In acest caz, se va depune, odata cu oferta, câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia, insotit de acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Subcontractantul precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste, mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare, pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE, doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti, prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante.

Cerinta nr. 2. Informatii privind persoanele responsabile direct pentru îndeplinirea acordului-cadru. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de personal pentru îndeplinirea funcțiilor de agent de pază si sef obiectiv, atestat in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Se vor prezenta urmatoarele documente: lista cu personalul direct responsabil pentru indeplinirea acordului-cadru; angajamentul ofertantului privind resursele umane; atestatele profesionale aferente persoanelor responsabile direct de prestarea serviciilor, nominalizate de ofertant, valabile la data limita de depunere a ofertelor; pentru persoanele nominalizate se vor prezenta angajamente de participare. Pentru persoanele straine propuse se vor prezenta documente/certificate/atestate echivalente, emise de catre autoritatile de certificare abilitate din statul în care sunt stabiliti. Operatorul economic trebuie sa intreprinda demersurile necesare pentru a putea prezenta, la momentul semnarii contractului de achizitie publica, atestatul recunoscut de autoritatile romane.

Cerinta 1. Experienta similara. Principalele prestari de servicii similare, care vor contine valori, perioade de derulare a contractelor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Experienta similara trebuie sa priveasca prestare servicii de paza sau similare. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pot fi: certificate de buna executie si/sau alte documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar care sa ateste faptul ca serviciile au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit si din care sa reiasa urmatoarele informatii: denumirea partilor; obiectul contractului, astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara; beneficiari, valoarea in lei fara TVA, perioada (inclusiv data incheierii contractului), mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) si locul prestarii serviciilor.

Cerinta 4. Susțineri de terță parte. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare si depunere DUAE. Pana la data limita de depunere a ofertelor se va depune, odata cu oferta, câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre subcontractantii declarati, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia, insotit de acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Operatorul economic clasat pe primul loc si al doilea loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti, prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante.

Completare si depunere DUAE. Se va depune DUAE in format electronic, odata cu oferta, de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, completat cu informațiile aferente indeplinirii cerintei de calificare capacitate profesionala.

Completare si depunere DUAE. Se va depune DUAE in format electronic, odata cu oferta, de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, completat cu informațiile aferente indeplinirii cerintei de calificare experienta similara. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pot fi: certificate de buna executie si/sau alte documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar care sa ateste faptul ca serviciile au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit si din care sa reiasa urmatoarele informatii: denumirea partilor; obiectul contractului, astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara; benefiiciari, valoarea in lei fara TVA, perioada (inclusiv data incheierii contractului), mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) si locul prestarii serviciilor. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

Completare si depunere DUAE. In acest caz, ofertantul va include in DUAE informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa, in orice moment, resursele necesare. De asemenea se va depune, odata cu oferta, DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator, din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul sustinator va asigura indeplinirea angajamentului. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Angajamentul ferm incheiat intre contarctor si tertul sustinator va contine clauze care sa garanteze autoritatii contractante materializarea aspectelor care fac obiectul angajamentulului ferm, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului. In scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul sustinator care acorda sustinere, autorittaea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator/sustinatori, oricand pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare in legatura cu angajamentul dat sau cu docuemntele prezentate, in cazul in care exista rezerve in ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin angajamentul ferm. Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 2
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/05/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 06/09/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/05/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

In cadrul documentelor atasate invitatiei de participare, la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii”, DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati in format editabil, in vederea completarii acestuia de catre ofertanti. Operatorii economici participanti vor completa in acest document informatiile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta, care au corespondent la nivelul fisei de date a achizitiei (unde sunt clar explicitate) si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor impuse de autoritatea contractanta.

Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorul economic trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.

Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, propunerea tehnica, propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si daca este cazul, angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare), numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si numai pâna la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. Solicitarile de clarificari (daca este cazul) vor fi transmise avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante, prevazute la art. 160–161 din Legea nr. 98/2016 in corelare cu termenul de adresare a solicitarilor precizat la capitolul I.1) al prezentului document. Raspunsurile la intrebari vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare.

Comisia de evaluare va stabili oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”. În cazul în care preturile ofertate pentru ofertele clasate pe primul loc sunt egale, atunci se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara prin intermediul SEAP, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii autoritatii contractante. Operatorii economici vor specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considera confidentiale din cadrul ofertei.

In cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari, în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP, doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi respinsa ca inacceptabila.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 6 și 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/03/2019