Dienstleistungen - 134403-2019

22/03/2019    S58    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Organisation von Messen und Ausstellungen

2019/S 058-134403

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Ryciuk
E-Mail: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.kowr.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Agencja wykonawcza

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa zabudowy powierzchni targowo-wystawienniczej w ramach targów Biofach 2019 odbywających się w terminie 13-16.2.2019 r. w Norymberdze w Niemczech

Referenznummer der Bekanntmachung: 2410/2018/C
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79956000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) wykonanie projektu zabudowy stoiska promocyjnego o powierzchni 192 m2 wraz ze szczegółowym opisem zabudowy powierzchni wystawienniczej zawierającym m.in.:

— opis koncepcji wykonania zabudowy stoiska,

— opis techniczny i funkcjonalny.

2) wykonanie i montaż zabudowy stoiska promocyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem i szczegółowym opisem zabudowy powierzchni wystawienniczej oraz zapewnienie obsługi technicznej podczas targów,

3) obsługa stoiska promocyjnego przez 4 hostessy posługujące się językiem polskim oraz niemieckim lub angielskim w stopniu komunikatywnym,

4) demontaż wykonanej zabudowy stoiska promocyjnego,

5) zapewnienie polisy ubezpieczenia OC,

w ramach targów Biofach 2019 odbywających się w terminie 13-16.2.2019 r. w Norymberdze w Niemczech (targi) na warunkach określonych w załączniku nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy (IPU) stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 350 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79950000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DE
Hauptort der Ausführung:

Norymberga, Niemcy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) wykonanie projektu zabudowy stoiska promocyjnego o powierzchni 192 m2 wraz ze szczegółowym opisem zabudowy powierzchni wystawienniczej zawierającym m.in.:

— opis koncepcji wykonania zabudowy stoiska,

— opis techniczny i funkcjonalny.

2) wykonanie i montaż zabudowy stoiska promocyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem i szczegółowym opisem zabudowy powierzchni wystawienniczej oraz zapewnienie obsługi technicznej podczas targów,

3) obsługa stoiska promocyjnego przez 4 hostessy posługujące się językiem polskim oraz niemieckim lub angielskim w stopniu komunikatywnym,

4) demontaż wykonanej zabudowy stoiska promocyjnego,

5) zapewnienie polisy ubezpieczenia OC,

w ramach targów Biofach 2019 odbywających się w terminie 13-16.2.2019 r. w Norymberdze w Niemczech (targi) na warunkach określonych w załączniku nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy (IPU) stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ, pt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Przedmiot Umowy).

2. Zabudowa będzie realizowana na powierzchni wystawienniczej wynajętej samodzielnie przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do IPU.

3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w IPU.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 001-001221
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Usługa zabudowy powierzchni targowo-wystawienniczej w ramach targów Biofach 2019 odbywających się w terminie 13-16.2.2019 r. w Norymberdze w Niemczech

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/02/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
VMG Sp. z o.o.
ul. Unii Lubelskiej 1
Poznań
61-249
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 350 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 339 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Kryteria oceny ofert:

1) Kryterium (Kc) - cena brutto (40 %);

2) Kryterium (Kz) - koncepcja/wstępny projekt zabudowy (60 %)

W kryterium „Koncepcja / wstępny projekt" punkty zostaną przyznane na podstawie indywidualnej oceny koncepcji/wstępnego projektu zabudowy przez poszczególnych członków Komisji (z wyjątkiem Sekretarza i jego zastępcy) w następujących podkryteriach:

Kz1 funkcjonalność, kompozycja, forma przestrzenna (1- 25 pkt),

Kz2 kreatywność, oryginalność, nowoczesność (1-15 pkt),

Kz3 estetyka kolorystyczna i spójność koncepcji wizualnej stoiska (1-20 pkt).

2. Ocena oferty w kryterium Koncepcja/ wstępny projekt zabudowy (Kz) zostanie obliczona wg wzoru:

Kz=Kz1+ Kz2+ Kz3

3. Ogólna ocena danej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:

W = Kc+Kz

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/ +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/ +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/03/2019