We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 134498-2022

15/03/2022    S52

Polska-Lublin: Roboty w zakresie budowy dróg

2022/S 052-134498

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 248-655240)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53,00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 21
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 20-075
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Frąk
E-mail: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 815349257
Faks: +48 815349239
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gddkia.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gddkia.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne, Odcinek nr 7: węzeł „Zamość Południe" bez węzła – węzeł „Tomaszów Lubelski Północ” bez węzła; dł. ok. 18,498 km

Numer referencyjny: O.LU.D-3.2410.5.2021.af
II.1.2)Główny kod CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budow. w zakresie: drogi ekspresowej, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą ekspresową, budowa dodatkowych jezdni, miejsc obsługi podróżnych, rozbudowę Obwodu Utrz. Drogi, wykonanie pasów utwardzeń terenu na potrzeby utrzymania dr. ekspresowej, dobudowę drugiej jezdni drogi ekspresowej (jako dowiązanie się do istniejącej S17 – Budowa Obw. Tomaszowa Lub.Etap I) wraz z infrastrukturą, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, istniejących cieków, istniejących rzek i rowów, urządzeń ochrony środowiska, ekranów akustycznych, ekranów przeciwolśnieniowych, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, systemu zarządzania ruchem, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przyg. dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/03/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 248-655240

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 25/03/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 22/04/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 25/03/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 22/04/2022
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 22/07/2022
Powinno być:
Data: 19/08/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: