Werken - 13451-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Rötha: Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie

2019/S 008-013451

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster
Gartenstraße 34
Rötha
04571
Duitsland
Telefoon: +49 342065880
E-mail: Betrieb.EMUWE@ltv.sachsen.de
Fax: +49 34206588666
NUTS-code: DED52

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.talsperren-sachsen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vereinigte Mulde, Deichrückverlegung Püchau-Grubnitz, BA 3, km 0 + 475 bis 2+235

Referentienummer: 560/2018/60
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45246400
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Errichtung eines Hochwasserschutzdeiches von ca. 1,8 km Länge

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 755 826.32 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED52
Voornaamste plaats van uitvoering:

Machern OT Püchau, DE

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deichneubau, Erdbau, Verkehrswegebau, Landschaftsbauarbeiten

— Herrichten von Zufahrten zum Baubereich,

— Schaffung von Baustraßen sowie Betriebs- und Lagerplätze,

— 24 000 m3 Oberbodenabtrag und Zwischenlagerung,

— 43 000 m2 Oberbodenauftrag,

— 50 000 m3 Deichmaterial liefern, einbauen (homogen, bindig),

— 9 800 m3 Filtermaterial liefern, einbauen,

— 7 750 m2 Betonpflaster liefern, einbauen inklusive Unterbau aus Frostschutz- und Schottertragschicht,

— 4 200 m2 ungebundener Wegebau aus Schotterrasen inklusive Frostschutz- und Schottertragschicht,

— 43 000 m2 Vegetationsfläche vorbereiten und Rasenansaat herstellen,

— Landschaftsbauarbeiten.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 184-415278
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 560/2018/60
Benaming:

Vereinigte Mulde, Deichrückverlegung Püchau-Grubnitz, BA 3, km 0 + 475 bis 2+235

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bauunternehmung EZEL Torgau GmbH
Dreiheide
Duitsland
NUTS-code: DED53
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 755 826.32 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Freistaates Sachsen
Braustraße 2
Leipzig
04107
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019