Werken - 13457-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Düsseldorf: Constructiestaalbouw

2019/S 008-013457

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Rechtsamt
Willi-Becker-Allee 10
Düsseldorf
40227
Duitsland
Telefoon: +49 211-8996948
E-mail: susi.ostwald@duesseldorf.de
Fax: +49 211-8936948
NUTS-code: DEA11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://vergabe.duesseldorf.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

HBOK – VE 332.01 – Stahlbau

Referentienummer: DUS-2018-0163
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223210
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Stahlbauarbeiten für die Dachkonstruktion des Hallenbades in Düsseldorf-Oberkassel/Heerdt

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261000
45262410
45262420
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— ca. 250 m verschiedene Stahlprofile bis HEB 500,

– ca. 225 m Lochstegträger bis 120 cm,

– ca. 2,5 t Kopfplatten, Einbauteile, Auflager Beschichtungen der Stahlbauteile in C 1 und C 4 nach DIN 12944.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 203-461241
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

HBOK – VE 332.01 – Stahlbau

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Stahlbau Göke GmbH
Pieperstr. 69
Hamm
59075
Duitsland
Telefoon: +49 2381 / 97230-0
E-mail: info@stahlbau-goeke.de
Fax: +49 2381 / 97230-12
NUTS-code: DEA54
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Düsseldorf
Am Bonneshof 35
Düsseldorf
40474
Duitsland
Telefoon: +49 2211473055
E-mail: vkrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de
Fax: +49 2211472891

Internetadres: www.bezreg-duesseldorf.nrw.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019