Werken - 13460-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Dumfries: Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)

2019/S 008-013460

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Loreburn Housing Association
Huntingdon, 27 Moffat Road
Dumfries
DG1 1NN
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Graham Robertson
Telefoon: +44 1387321300
E-mail: GrahamR@loreburn.org.uk
NUTS-code: UKM92

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.loreburn.org.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA14442

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Registered Social Landlord
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Garrick, Stranraer

Referentienummer: LHADEV002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Loreburn Housing Association is seeking to procure building works for the construction of: A Foyer building with 6 self contained flats, 6 x adapted bungalows and a block of 12 flats on the former Garrick Hospital site in Stranraer.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 300 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM92
Voornaamste plaats van uitvoering:

The former Garrick Hospital site, Edinburgh Road, Stranraer.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Loreburn Housing Association is seeking to procure building works from a contractor for the provision of a Foyer building with 6 self contained flats, 6 x adapted bungalows and a block of 12 x flats.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Experience / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Delivery / Weging: 30
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 095-214804
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: LHADEV002
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Stewart and Shields Ltd
27 East King Street
Helensburgh
G84 7QQ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1436672356
NUTS-code: UKM
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 300 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(SC Ref:569429)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Loreburn Housing Association
Huntingdon, 27 Moffat Road
Dumfries
DG1 1NN
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1387321300
E-mail: Development@loreburn.org.uk

Internetadres: http://www.loreburn.org.uk/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019