Lieferungen - 134618-2022

15/03/2022    S52

България-Несебър: Гуми (клейове)

2022/S 052-134618

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Национален регистрационен номер: 000057122
Пощенски адрес: ул. ЕДЕЛВАЙС №.10
Град: гр.Несебър
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Пощенски код: 8230
Държава: България
Лице за контакт: Сюрея Адем Исуф
Електронна поща: uopnesebar@abv.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.nessebarinfo.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/28046
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/188309
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/188309
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

"Доставка, монтаж, демонтаж и баланс на гуми за служебните автомобилите на Община Несебър"

II.1.2)Основен CPV код
03420000 Гуми (клейове)
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е „Доставка, монтаж, демонтаж и баланс на гуми за служебните автомобилите на Община Несебър”, чрез провеждане на  открита процедура по реда на чл. 74 от ЗОП, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 20, ал. 1, т. 1 б) от ЗОП. В предмета на поръчката са включени следните дейности: доставка, монтаж, демонтаж и баланс на автомобилни гуми за служебните автомобилите на Община Несебър. Видове и количества автомобилни гуми са посочени в Таблица № 1, неразделна част от техническата спецификация.

Участниците следва да имат възможност да доставят всички размери автомобилни гуми, посочени в таблица № 1, неразделна част от техническата спецификация, като гумите следва да отговарят на техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 650 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34350000 Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация
03420000 Гуми (клейове)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Основно място на изпълнение:

Община Несебър

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата поръчка е „Доставка, монтаж, демонтаж и баланс на гуми за служебните автомобилите на Община Несебър”, чрез провеждане на открита процедура по реда на чл. 74 от ЗОП, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 20, ал. 1, т. 1 б) от ЗОП. В предмета на поръчката са включени следните дейности: доставка, монтаж, демонтаж и баланс на автомобилни гуми за служебните автомобилите на Община Несебър. Видове и количества автомобилни гуми са посочени в Таблица № 1, неразделна част от техническата спецификация.

Участниците следва да имат възможност да доставят всички размери автомобилни гуми, посочени в таблица № 1, неразделна част от техническата спецификация, като гумите следва да отговарят на техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Дейностите, включени в предмета на поръчката ще се извършват след предварително подадена заявка от страна на Възложителя, чрез упълномощено длъжностно лице, като монтажа, демонтажа, баланса и съпътстващите ги дейности ще бъдат извършени в рамките на деня на доставката на автомобилните гуми.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на доставката след подадена заявка от Възложителя / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 650 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания, свързани с Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата. Под дейности „сходни” с тези на поръчката следва да се разбира: доставки, монтаж и демонтаж на автомобилни гуми за последните 3 /три/ приключени финансови години.

При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV„Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности”, т. 1б) от ЕЕДОП.

Доказване на посоченото изискване:

Документ за доказване на изискването, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, е Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената дейност.

3.2. Участникът в процедурата следва да притежава внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на поръчката.

При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV„Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП.

Доказване на посоченото изискване:

Документ за доказване на изискването, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП, е сертификат издаден от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващ съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Документите за доказване съответствието с поставените изисквания, които не се съдържат в публичен регистър, посочен от участника, се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и условията по чл. 107 от ЗОП.

Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията, техническата спицификация и проекта на договора.

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/04/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/04/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Дейностите, включени в предмета на поръчката ще се извършват след предварително подадена заявка от страна на Възложителя, чрез упълномощено длъжностно лице, като монтажа, демонтажа, баланса и съпътстващите ги дейности ще бъдат извършени в рамките на деня на доставката на автомобилните гуми.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС.

Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

- парична сума;

- банкова гаранция;

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 196, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, решението за откриване на процедура подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичането на срока по чл. 100 ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/03/2022