Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 134644-2014

Wyświetl widok skrócony

19/04/2014    S78

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2014/S 078-134644

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Południowy, 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 16
Osoba do kontaktów: Piotr Pracki
E-mail: piotr.pracki@plk-sa.pl
Tel.: +48 327104810
Faks: +48 327104883

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.plk-sa.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka Prawa handlowego w której Skarb Państwa posiada ponad 50 % akcji
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Obsługa sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie robót budowlanych na odcinku Krzeszowice – Kraków Mydlniki w ramach zadania: „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Zabrze-Katowice-Kraków" (POIiŚ 7.1-11.1)".
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Linia kolejowa nr 133 odcinek Krzeszowice-Kraków Mydlniki (km 46,700-62,400)

Kod NUTS PL21 Małopolskie

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie realizowane będzie w ramach trzech obiektów
1.obiekt 11 – szlak Krzeszowice – Zabierzów (od km 46,700 do km 56,300 linii nr 133),
2.obiekt 12 – stacja Zabierzów (od km 56,300 do km 59,400 linii nr 133),
3.obiekt 13 – szlak Zabierzów – Kraków Mydlniki (od km 59,400 do km 62,400 linii nr 133),
Zamówienie obejmuje następujące roboty budowlane:
-układy torowe stacji i szlaków;
-nawierzchnię torową z poprawą geometrii toru;
-podtorze wraz z wzmocnieniami podtorza;
-odwodnienie;
-stacyjne, liniowe, zewnętrzne urządzenia srk i telekomunikacji;
-sieć trakcyjną;
-sterowanie lokalne odłączników sieci trakcyjnej (wraz z elementami sterowania zdalnego);
-linie potrzeb nietrakcyjnych;
-sieci i urządzenia elektroenergetyki kolejowej SN i nn;
-roboty drogowe;
-likwidację i przebudowę przejazdów kolejowych wraz z budową dróg objazdowych,
- przebudowę i budowę drogowych obiektów inżynierskich;
-przebudowę istniejących obiektów inżynierskich;
-obiekty kubaturowe utrzymania ruchu;
-perony i mała architektura;
-obiekty ochrony środowiska;
-usunięcie przeszkód pozostałych elementów infrastruktury nie kolejowej i instalacji przemysłowych i sanitarnych;
-usunięcie drzew i krzewów, usunięcie odrostów z pozostawionych korzeni oraz nasadzenia zastępcze.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45500000 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej, 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45221122 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów kolejowych, 45221100 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów, 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach, 45234115 Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej, 45234000 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu, 45232300 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych, 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 20 000 000,00 euro
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Zakończenie 30.6.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium w wysokości: 6 913 811,34 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy osiemset jedenaście złotych 34/100). Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatność - w części europejskiej oraz dotacji celowej - w części krajowej z zastrzeżeniem, iż do czasu uzyskania refundacji wydatków kwalifikowanych zobowiązanie będzie prefinansowane ze środków własnych i/lub planowanego do pozyskania kredytu EBI.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego –zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) (dalej "Ustawa").
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, każdy z Wykonawców przedłoży wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej "Wniosek") następujące dokumenty:
1. Oświadczenia:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5Ustawy, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
2. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy, Wykonawca przedłoży wraz z Wnioskiem następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków;
e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
II.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5÷8, 10 i 11 Ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 5÷8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
III.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I:
1. ppkt 2 lit. (a), (c,) (d) oraz (e) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. ppkt 2 lit. (b) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt4÷8, 10 i 11 Ustawy.
IV.
Dokumenty, o których mowa w pkt III ppkt 1 lit. (a) i (c) oraz pkt III ppkt 2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, natomiast dokument, o którym mowa w pkt III ppkt 1 lit. (b) - powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
V.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy pkt IV stosuje się odpowiednio.
VI.
W przypadku Wykonawców składających wniosek wspólny oświadczenie wymienione w pkt I ppkt 1a) Wykonawcy składają łącznie. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie, o ile umożliwia to zakres udzielonego mu pełnomocnictwa. Oświadczenia wymienione w pkt I ppkt 1b) , 1c) oraz dokumenty określone w pkt I ppkt 2 muszą być złożone przez każdego z Wykonawców składającego wniosek wspólny.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie "spełnia/nie spełnia".
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I.
Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych określonych w punkcie II, Wykonawca przedstawi wraz z wnioskiem:
1. Część sprawozdania finansowego tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym rachunku, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania wniosków;
3. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić:
a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie;
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, dotyczącą podmiotu oddającego zasoby finansowe do dyspozycji Wykonawcy.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: II.
O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:
1. posiadający w ciągu 3 ostatnich latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży, w kwocie minimalnej 300 000 000,00 PLN;
2. posiadający środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 75 000 000,00 PLN.
Do przeliczenia na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami finansowymi niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia.
W przypadku Wykonawców składających wniosek wspólny warunek szczegółowy określony wyżej uznaje się zapełniony, jeżeli spełniają go łącznie wszyscy Wykonawcy składający wniosek wspólny.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie "spełnia/nie spełnia".
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I.
Na potwierdzenie spełnienia warunków szczegółowych określonych w pkt. III Wykonawca przedstawi wraz z wnioskiem:
1. wykaz wykonanych – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – robót, o których mowa w punkcie III, z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania jak również podaniem nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy ( w przypadku powoływania się na te zasoby) oraz dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami o których mowa wyżej są:
— poświadczenie, albo
— inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wykonane roboty budowlane wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
2. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia, a ponadto zobowiązany jest przedłożyć dokumenty dotyczące:
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie;
3. Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia dokumentów dotyczących tych podmiotów w zakresie wymienionym w Sekcji III.2.1 „Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego” pkt I ppkt 1 lit. b); pkt I ppkt 2 lit. a); b); c); d) oraz e).
II.
Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych określonych w pkt IV, Wykonawca przedstawi wraz z wnioskiem:
1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami;
2. Oświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień [wydanych na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tj.: Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (tj.: Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394z późn. zm)) przez osoby wymienione w sekcji III.2.3.pkt. IV niniejszego ogłoszenia;
3. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania Zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia. Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
III.
O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj. taki, który:
1. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) w ramach jednego zamówienia łącznie 15 km torów na dwutorowej linii kolejowej.
Budowa lub przebudowa linii kolejowej dwutorowej, o której mowa powyżej, ma obejmować co najmniej: nawierzchnię, podtorze z odwodnieniem, sieć trakcyjną;
b) budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) jednej stacji kolejowej posiadającej, co najmniej dwa tory główne zasadnicze oraz jeden tor dodatkowy.
Budowa lub przebudowa stacji, o której mowa powyżej, ma obejmować co najmniej: nawierzchnię, podtorze z odwodnieniem, peron, sieć trakcyjną;
c) budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) co najmniej pięciu obiektów typu most (kolejowy lub drogowy), wiadukt (kolejowy lub drogowy) lub estakada , w tym co najmniej jednego obiektu stalowego o ciężarze konstrukcji powyżej 100 ton;
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnej wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku składania wniosku wspólnego, warunki szczegółowe określone wyżej uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający wniosek wspólny.
IV.
O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
1. Kierownik Budowy posiadający:
a) Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, których zakres obejmuje co najmniej stacje i linie kolejowe.
b) Doświadczenie – co najmniej trzy lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, przy wykonywaniu robót związanych z budową lub przebudową, w tym:
— stacji kolejowej posiadającej co najmniej dwa tory główne zasadnicze oraz jeden tor dodatkowy
— łącznie 15 km torów na dwutorowej linii kolejowej.
Wykonawca może polegać na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w momencie jego realizacji, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału technicznego osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku składania wniosku wspólnego, warunki szczegółowe określone wyżej uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający wniosek wspólny.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie "spełnia-nie spełnia"
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ocena będzie dokonywana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału według następujących zasad:
a) Za każde dodatkowe, zrealizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zadanie(a), polegające na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) w ramach jednego zamówienia łącznie 15 km torów na dwutorowej linii kolejowej, obejmującej co najmniej nawierzchnię i podtorze z odwodnieniem – Wykonawca otrzyma 15 punktów*.
b) Za każde dodatkowe, zrealizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zadanie(a), polegające na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) stacji kolejowej posiadającej co najmniej dwa tory główne zasadnicze oraz jeden tor dodatkowy, Wykonawca otrzyma:
- za budowę lub przebudowę nawierzchni i podtorza z odwodnieniem w dwóch torach głównych zasadniczych – 5 punktów*
- za budowę lub przebudowę peronu – za każdy peron 1 punkt*
- za budowę lub przebudowę sieci trakcyjnej w dwóch torach głównych zasadniczych – 3 punkty*
c) Za zrealizowane dodatkowo, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zadanie(a), polegające na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) mostu (kolejowego lub drogowego) lub wiaduktu (kolejowego lub drogowego) – wykonawca otrzyma 1 punkt*, nie więcej niż łącznie 20 punktów.
* Uwaga:— Dla ograniczenia liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie te zamówienia (określone powyżej i oznaczone *), które zostały zrealizowane siłami własnymi Wykonawcy, również w rozumieniu art. 23 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych . Powyższe oznacza, że w przypadku gdy Wykonawca powoła się na wiedzę i doświadczenie podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Ustawy – Zamawiający nie będzie uwzględniał potencjału tych podmiotów w punktacji w celu ograniczenia liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.
3. Zamawiający zaprosi do składania ofert pięciu Wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów.
4. Zamawiający odstąpi od ograniczenia liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert w przypadku, gdy liczba wykonawców, którzy spełniają warunki jest mniejsza lub równa 5. W przypadku, gdy po przyznaniu punktów i dokonaniu klasyfikacji Wykonawców, dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą ilość punktów i nie będzie można ustalić tych Wykonawców na pozycjach od 1 do 5, o kolejności decydować będzie ilość punktów uzyskanych w zakresie warunku budowy lub przebudowy ( w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) w ramach jednego zamówienia łącznie 15 km torów na dwutorowej linii kolejowej, obejmujących co najmniej nawierzchnię i podtorze z odwodnieniem.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przekroczenia przewidzianej w ogłoszeniu liczby Wykonawców, którzy będą zaproszeni do składania ofert w sytuacji, gdy po przyznaniu punktów zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 2 oraz z zasady określonej w pkt. 4 więcej niż jeden Wykonawca uplasuje się na pozycji od 1 do 5.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IRO3ZA1a-216-2/2014/POIiŚ 7.1-11.1
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.5.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
VI.3)Informacje dodatkowe
I.
Opis sposobu przygotowania Wniosku o dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.
Wniosek musi być podpisany przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład wniosku muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
Pełnomocnictwo osób do reprezentowania Wykonawcy musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do wniosku. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy ( rejestru lub innego dokumentu właściwego dla danej formy organizacyjnej), to do wniosku należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
2.
Dokumenty wchodzące w skład wniosku mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii, za wyjątkiem zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia zasobów, które muszą być przedstawione w oryginale.
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład wniosku musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) wniosek zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do wniosku pełnomocnictwa.
3.
Do zobowiązań innych podmiotów należy dołączyć dokument potwierdzający, że osoba/y podpisująca/e zobowiązanie jest/są uprawnione do działania w imieniu tego podmiotu. Dokument może być przedstawiony w formie oryginału lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii przez ten podmiot.
4.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
5.
Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie, kopie mogą być kserokopiami oryginału) mieć formę pisemną i format nie większy niż A4 oraz dodatkowo 1 kopia w wersji elektronicznej, tj. zeskanowanego wniosku w formie nieedytowalnego pliku pdf na płycie DVD/CD lub innym nośniku danych. Na wnioskach powinien być odpowiedni napis: „Oryginał”, „Kopia I”, „Kopia II”, „Kopia III”. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Całość wniosku musi być złożona w formie uniemożliwiającej jego przypadkowe zdekompletowanie, w oprawie grzbietowej lub w jedną całość inną techniką.
6.
Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek. Wraz z Wnioskiem powinny być złożone oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami Sekcji III.2 Ogłoszenia o zamówieniu.
7.
Dokumenty złożone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
8.
Wykonawca może zastrzec we wniosku, oświadczeniem sporządzonym zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do Wzoru formularza wniosku, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 154, poz. 1503 z późn. zm.). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek w taki sposób, aby arkusze (kartki), których dotyczy tajemnica przedsiębiorstwa były w sposób trwały odłączone od pozostałej części wniosku. Ponadto każdy arkusz (kartka) objęty tajemnicą przedsiębiorstwa musi zostać opatrzony napisem informującym, że stanowi on tajemnicę przedsiębiorstwa (np. "tajemnica przedsiębiorstwa"), natomiast wszystkie arkusze (kartki) zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być zszyte w oprawie grzbietowej lub połączone w jedną całość inną techniką. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do zapisów niniejszego punktu w zakresie opisania oraz trwałego odłączenia arkuszy (kartek) objętych tajemnicą przedsiębiorstwa od pozostałej części wniosku, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych np. podczas dokonywania wglądu we wniosek przez osoby trzecie. Wykonawca nie jest zobowiązany do składania oświadczenia, o którym mowa powyżej. Niezłożenie do wniosku wskazanego oświadczenia, jest rozumiane przez Zamawiającego jako brak informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, podlegających zastrzeżeniu przez Wykonawcę.
9.

Zaleca się złożenie Wniosku jak i załączników, na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.zamowienia.plk-sa.pl. Miejsce składnia wniosków: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, Oddział Południowy 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 16, pokój 1.18.

II.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy.
Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w sprawach dotyczących niniejszego Postępowania w formie pisemnej, faksem i/lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem wniosku oraz oferty, który musi być złożony w formie pisemnej. Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a fakt otrzymania został niezwłocznie potwierdzony przez każdą ze stron na żądanie drugiej.
III.
Informacje w zakresie istotnych zmian Umowy przedstawione będą szczegółowo w Tomie II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa będzie wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności i na warunkach określonych w Umowie.
IV.
W przypadku podpisania Umowy o Dofinansowanie, z zapisów której będzie wynikać, że Zamawiającemu udzielone zostanie dofinansowanie w formie zaliczki, dopuszcza się możliwość wypłaty zaliczki dla Wykonawcy w wysokości do 30 % wartości robót netto powiększonej o należny podatek VAT.
Zastrzega się również, że zaliczka będzie mogła być dokonana po przekazaniu przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych na rachunek bankowy Zamawiającego środków w wysokości umożliwiającej wypłatę zaliczki dla Wykonawcy.
W takim przypadku do umowy wprowadzone zostaną zapisy określające zasady wypłaty i rozliczenia zaliczki na podstawie których zaliczka zostanie wypłacona i rozliczona.
W przypadku udzielenia zaliczki Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jej całkowitej wysokości zgodnie z art. 151 a ustawy Prawo zamówień publicznych.
V.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 30 % wartości zamówienia podstawowego.
VI.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1a Ustawy, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.
VII.
Zamawiający informuje, że Wykonawcy wraz z ofertą zobowiązani będą złożyć:
- harmonogram realizacji robót budowlanych uwzględniający wszystkie szczególne wymagania Zamawiającego, które zostaną przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- oświadczenie o posiadaniu niezbędnych dokumentów, dla nieujętych we właściwej tsi urządzeń/budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, które Wykonawca zamierza zainstalować/zabudować w ramach niniejszego Zamówienia, umożliwiających uzyskanie dla podsystemu strukturalnego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji wydawanego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zgodnie z art. 23 Ustawy o transporcie kolejowym;
- oświadczenie o posiadaniu niezbędnych dokumentów, dla składników interoperacyjności, które Wykonawca zamierza zainstalować/zabudować w ramach niniejszego Zamówienia, umożliwiających uzyskanie dla podsystemu strukturalnego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji wydawanego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zgodnie z art. 25e Ustawy o transporcie kolejowym;
- oświadczenie o posiadaniu niezbędnych dokumentów, dla składników interoperacyjności oraz dla nieujętych we właściwej TSI urządzeń/budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, które Wykonawca zamierza zainstalować/zabudować w ramach niniejszego Zamówienia, umożliwiających uzyskanie dla podsystemu strukturalnego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji wydawanego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zgodnie z art. 23 oraz 25e Ustawy o transporcie kolejowym.
VIII.
Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przewiduje się udzielania żadnych wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.4.2014