Werken - 13465-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Oostenrijk-Wenen: Dakdekkerswerkzaamheden

2019/S 008-013465

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Wien – Wiener Wohnen
1
Rosa-Fischer-Gasse 2
Wien
1030
Oostenrijk
Contactpersoon: Dezernat Vergabewesen
Telefoon: +43 5757575
E-mail: auftragswesen@wrw.wien.gv.at
Fax: +43 575759952740
NUTS-code: AT130

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wienerwohnen.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

21., Grabmayrgasse 1, Frömmlgasse 1

Referentienummer: WW-FBAW/952/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45261210
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Dachdecker-, Spengler- und Zimmererarbeiten

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 979 677.38 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT130
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wien

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verstärkung der Dachstühle, Herstellung einer Schalung, eines regensicheren Unterdachs und Erneuerung der Dachdeckung einschließlich Dachausstiege und Verblechungen für ca. 3 900 m2 Dachfläche sowie div. Balkoneinfassungen, Sohlbänke, Blechdächer auf Vordächern etc.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Verlängerung der Gewährleistungsfrist / Weging: 5 %
Prijs - Weging: 95 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 123-278311
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Franz Hutterer Gesellschaft mbH
1
Pezzlgasse 41
Wien
1170
Oostenrijk
Telefoon: +43 14082814
E-mail: office@hutterer.at
Fax: +43 140828146
NUTS-code: AT130
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 979 677.38 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Verwaltungsgericht Wien
Muthgasse 62
Wien
1190
Oostenrijk
Telefoon: +43 1400038500
E-mail: post@vgw.wien.gv.at
Fax: +43 140009938529

Internetadres: www.verwaltungsgericht.wien.gv.at

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Wiener Schlichtungsstelle für Vergabeangelegenheiten
Wipplingerstraße 6-8
Wien
1010
Oostenrijk
Telefoon: +43 1400097117
E-mail: post@ma63.wien.gv.at
Fax: +43 140009997115

Internetadres: www.wien.gv.at/wirtschaft/auftraggeber-stadt/schlichtungsstelle

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Verwaltungsgericht Wien
Muthgasse 62
Wien
1190
Oostenrijk
Telefoon: +43 1400038500
E-mail: post@vgw.wien.gv.at
Fax: +43 140009938529

Internetadres: www.verwaltungsgericht.wien.gv.at

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019