Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 134697-2020

20/03/2020    S57

Luxembursko-Luxemburg: Mobilné komunikácie

2020/S 057-134697

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 047-109778)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky dvor audítorov
Poštová adresa: 12, rue Alcide De Gasperi
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-1615
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Service des appels d'offres et contrats
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefón: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eca.europa.eu

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Mobilné komunikácie

Referenčné číslo: AO 713
II.1.2)Hlavný kód CPV
64212000 Mobilné telefónne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je prideliť samostatnú rámcovú zmluvu na poskytovanie mobilných telefónnych služieb a súvisiaceho zariadenia. Majú sa poskytovať aspoň nasledujúce mobilné komunikačné služby: hlasová komunikácia, dátová komunikácia, textové správy (SMS).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/03/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 047-109778

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 17/04/2020
Miestny čas: 18:00
má byť:
Dátum: 30/04/2020
Miestny čas: 16:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 19/04/2020
Miestny čas: 15:00
má byť:
Dátum: 04/05/2020
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: