Služby - 134699-2020

Submission deadline has been amended by:  179001-2020
20/03/2020    S57

Belgicko-Brusel: Dozorné a strážne služby, dispečerské a recepčné služby a súvisiace služby

2020/S 057-134699

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky hospodársky a sociálny výbor
Poštová adresa: Rue Belliard 99
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1040
Štát: Belgicko
E-mail: procurement-pgfc@cor.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.cese.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.cese.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výbor regiónov
Poštová adresa: Rue Belliard 101
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1040
Štát: Belgicko
E-mail: procurement-pgfc@cor.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.cor.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.cor.europa.eu
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený. Ďalšie informácie môžete získať na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5632
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dozorné a strážne služby, dispečerské a recepčné služby a súvisiace služby

Referenčné číslo: CESE/DL/1/2020
II.1.2)Hlavný kód CPV
79710000 Bezpečnostné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom tejto zákazky je poskytovanie dozorných a strážnych služieb, dispečerských, recepčných služieb a súvisiacich služieb.

V súvislosti s činnosťami verejného obstarávateľa bude dodávateľ zodpovedný za bezpečnosť a ochranu osôb, majetku, budov, informácií a činností dôvernej povahy pred akýmkoľvek agresívnym správaním, škodlivým úmyslom a rizikami vyplývajúcimi z práce na všetkých pracoviskách (stálych a dočasných) verejného obstarávateľa v Bruseli a prípadne aj inde.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 23 760 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79713000 Strážne služby
79714000 Dozor
79715000 Hliadkové služby
79716000 Služby na vydávanie identifikačných preukazov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Opis obstarávania:

Vzhľadom na dôverný charakter technických špecifikácií bude úplný obsah súťažných podkladov oznámený iba uchádzačom vybraným v prvej fáze tohto obstarávacieho konania.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 23 760 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri webovú stránku uvedenú v oddiele I.3).

II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:

Počet uchádzačov nie je obmedzený.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Administratívne rozpočtové prostriedky EÚ.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri webovú stránku uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri webovú stránku uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri webovú stránku uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:

Pozri webovú stránku uvedenú v oddiele I.3).

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 27/04/2020
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 01/06/2020
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri webovú stránku uvedenú v oddiele I.3).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri webovú stránku uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/03/2020