Услуги - 134702-2020

Submission deadline has been amended by:  162997-2020
20/03/2020    S57

Люксембург-Люксембург: Проучване в подкрепа на оценката на стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд 2014—2020 г.

2020/S 057-134702

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion, EMPL.B.3 — Health and Safety
Град: Luxembourg
код NUTS: LU00 Luxembourg
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Authorising Officer by Sub-Delegation
Електронна поща: empl-vt-2020-015@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6194
Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6194
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6194
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване в подкрепа на оценката на стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд 2014—2020 г.

Референтен номер: EMPL/LUX/2020/OP/0004
II.1.2)Основен CPV код
79411000 Консултантски услуги по общо управление
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Тази покана за участие в търг е за външно и независимо проучване в подкрепа на оценката на стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд 2014—2020 г.

Проучването следва да отговаря на изискванията за оценка, определени от по-добри насоки за регулиране и инструменти в областите, посочени в раздела за контекст.

Проучването ще обхваща действия, предприети на национално и европейско ниво, включително Обединеното кралство, от различни действащи лица в отговор на Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд 2014—2020 г. и ще оценява въздействието на същата тази рамка. Проучването ще оцени до каква степен са постигнати общите и конкретните цели, т.е. какво е било влиянието на набора от ключови стратегически цели и обхвата на действията за насърчаване на здравето и безопасността на работниците.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79411000 Консултантски услуги по общо управление
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
Основно място на изпълнение:

В помещенията на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Проучване в подкрепа а оценката на стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд 2014—2020 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 8
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Програма на ЕС за заетост и социални иновации 2014—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/04/2020
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/04/2020
Местно време: 10:00
Място:

Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II, 27, 1000 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Оферентите, които желаят да присъстват на заседанието по отваряне, трябва да информират възлагащия орган по електронна поща: EMPL-VT-2020-015@ec.europa.eu най-малко 48 часа предварително и да посочат името на лицето, което ще присъства на отварянето.

Един упълномощен представител на всеки оферент, надлежно упълномощен с писмо, може да присъства на отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GC.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/03/2020