В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Доставки - 134834-2016

Компактен изглед

19/04/2016    S76

България-Раднево: Електрическо оборудване

2016/S 076-134834

Обявление за поръчка – специални сектори

Доставки

Директива 2004/17/ЕО

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: „Мини Марица — Изток“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 833017552
Пощенски адрес: ул. „Георги Димитров“ № 13
Град: Раднево
Пощенски код: 6260
Държава: България
Лице за контакт: отдел Електрооборудване; отдел Инвестиции; отдел Търговски
На вниманието на: По техническите въпроси: Веселин Василев — главен инженер електрообзавеждане, отдел Електрооборудване; Живко Желев — ръководител звено Ивеститорски контрол, отдел Инвестиции; Въпроси по процедурата: Георги Николов — експерт търговия, отдел Търговски
Адрес за електронна поща: gnikolov@marica-iztok.com
Телефон: +359 417833053154 / +359 417833053669 / +359 417833053107
Факс: +359 41783363

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.marica-iztok.com

Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/aop

Електронен достъп до информация: http://www.marica-iztok.com/aop.php?mode=1

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Официално наименование: „Мини Марица-изток“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 833017552
Пощенски адрес: ул. „Георги Димитров“ № 13
Град: Раднево
Пощенски код: 6260
Държава: България
Лице за контакт: стая № 609, етаж 6, регистратура на отдел Търговски
На вниманието на: Ивелина Проданова — завеждащ регистратура отдел Търговски
Телефон: +359 417833053323
Факс: +359 41783363

I.2)Основна дейност
Проучване и добив на въглища или други твърди горива
I.3)Възлагане на поръчка от името на други възложители
Възложителят извършва покупка от името на други възложители: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя:
„Рехабилитация на ел. частта и подмяна на системата за управление на багери ERs 710“– реф. № 54/2016 г. — ЗОП.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Условията на доставка на оборудване и резервни части по предмета на процедурата са DDP складова база на Възложителя — рудник „Трояново-1“, с. Трояново, обл. Стара Загора, съгласно Инкотермс 2010.
Място за изпълнение на дейностите по предмета на процедурата: монтажни площадки на Възложителя намиращи се в рудник „Трояново-1“, с. Трояново, обл. Стара Загора и рудник „Трояново-3“, с. Медникарово, обл. Стара Загора.

код NUTS BG344 Stara Zagora

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Рехабилитация на ел. частта и подмяна на системата за управление на багери ЕRs710 инв. № 165, фабр. № 4127, ЕRs 710, инв. № 166, фабр. № 4144 работещи в участък „Добив“ рудник „Трояново-1“ и ERs 710, инв. № 362, фабр. № 4133 работещ в участък „Добив“ на рудник „Трояново-3“, съгласно техническа спецификация и условия за изпълнение на възложителя в документацията за участие.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

31600000 Електрическо оборудване

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Количество — 3 /три/ броя багери, като обема на дейностите е подробно описан в документацията за участие.
Прогнозната стойност е и максималния финансов ресурс осигурен от възложителя. Подадени ценови оферти, които надхвърлят прогнозната стойност по процедурата, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 7 650 000 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 24 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранцията за участие е 75 000 BGN или равностойността в EUR;
Представя се в офертата на участника и се освобождава съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП.
При банкова гаранция за участие срокът и на валидност е 210 дни след обявената дата за подаване на офертите.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността му. Представя се преди подписване на договора и се връща в срок до 30 дни след изпълнението му.
Когато гаранцията е под формата на паричен депозит, тя следва да се преведе по банкова сметка в лева — „Първа Инвестиционна Банка“ АД, IBAN: BG10FINV915010BGN05J05, BIC: FINVBGSF или по банкова сметка в евро — „БНП Париба С.А.“ — клон София, IBAN: BG40BNPA94401420015010, BIC: BNPABGSX.
Условията и образците на банковите гаранции са съгласно документацията за участие.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Плащането за всеки един багер се извършва след изпълнение на рехабилитацията му, по банков път, на база двустранно подписан приемо-предавателен протокол и представена фактура-оригинал.
Срокът на плащане за всеки един багер след изпълнение на рехабилитацията му е до 30 /тридесет/ календарни дни и започва да тече от датата на последно представения документ (фактура или приемо-предавателен протокол), по изпълнение на рехабилитацията за съответния багер.
Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, валутата на банковата сметка следва да бъде в български лева.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия:
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Офертата на всеки участник трябва да съдържа:
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от Участника.
2. Представяне на участника, което включва — посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър /ЗТР/, Булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата;
3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП — по приложен образец. Участник, при който са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗОП се отстранява от участие.
4. При участници обединения — копие на договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което предствалява участниците в обединението — и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва и представляващият. Освен договора, участникът да представи декларация, подписана от представляващия обединението, в която се декларира разпределението на дейностите.
5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП.
6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, ако има такива.
7. Декларация за приемане на условията в проекта на договора.
8. Документите по чл. 56 от ЗОП, описани в настоящото обявление и документацията за участие.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Не се изискват.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Участниците да са предоставяли услуга с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката. /Доказва се със списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, придружен с доказателства, съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП./ Под предмет сходен с предмета на поръчката се разбира рехабилитация или проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ел. частта на багер от типа SRs 1200 или SRs 2000 или SRs 1301 или SRs 4000 или ERs 710.
2. Участниците да са сертифицирани по ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват включващ и: монтаж, ремонт и рехабилитация на тежко минно оборудване ел. част; или инженеринг на обекти в областта на минната промишленост; или изграждане на ел. инсталации и инсталации за автоматизация; или проектиране, изпълнение и изпитване на открити въздушни и кабелни електрически линии за напрежение 0,4-400 kV и трафопостове. /Доказва се с копие на валиден сертификат, заверено от участника, придружено с превод на български език./
За еквивалент на изисквания стандарт възложителят приема и валиден към датата на подаване на офертата сертификат по БДС EN ISO 9001:2008.
3. Производителят на програмируемия логически контролер (PLC), с който ще се осъществява рехабилитацията, да e сертифициран по ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват включващ и: разработка, производство, продажби и обслужване на промишлени системи за автоматизация; или маркетинг, продажби, проучвания и разработване, проектиране, инженеринг, производство, доставка и поддръжка на продукти и системи за автоматизация и енергетични продукти за индустриални и битови потребители; или проектиране, производство, реновиране, поддръжка, сервиз и дистрибуция на технически средства, компоненти и системи за автоматизация. /Доказва се с копие на валиден сертификат, заверено от участника, придружено с превод на български език./
За еквивалент на изисквания стандарт възложителят приема и валиден към датата на подаване на офертата сертификат по БДС EN ISO 9001:2008.
4. Участниците да декларират производителя и страната на произход на програмируемия логически контролер (PLC) и честотното управление, с които смята да осъществи рехабилитацията. /Доказва се с декларация от участника — по образец на Възложителя./
5. Програмируемия логически контролер (PLC) и честотното управление да са от един производител.
6. Участниците да имат възможност да доставят резервни части за програмируемия логически контролер (PLC) и честотното управление, с които ще се осъществява рехабилитацията за срок най-малко от 10 години. /Доказва се с декларация от производителя на програмируемия логически контролер (PLC) и честотното управление, че програмируемия логически контролер (PLC) и честотното управление, с които ще се осъществява рехабилитацията няма да отпаднат от производство за срок най-малко от 10 години, придружено с превод на български език — свободен текст/.
Продължава в VI.3) Допълнителна информация с т.7 и 8.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открит
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възложителя:
Реф.№ 54/2016 г. - ЗОП.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 9.6.2016 - 15:00
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
9.6.2016 - 15:00
IV.3.5)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.
Други:
IV.3.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
в дни: 150 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.6.2016 - 9:00

Място

Управление на дружеството, етаж 1, заседателна зала.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация:
I. Продължава от III.2.3) Технически възможности:
7. Участниците трябва да представят в техническите си оферти идеен проект за вида и начина за извършване на рехабилитацията.
Участниците при разглеждане на идейния проект ще бъдат отстранени при следните критерии:
— Ако в идейният проект липсва функционален възел от блоковата схема на управление.
— При установяване на липса на блокировки обезпечаващи безопасността при работа.
— При неизпълнение схемна връзка между новото и съществуващото оборудване.
— При несъответствие между предлаганото оборудване и изискванията в техническата спецификация към него.
8. Изпълнителят да обучи 15 (петнадесет) специалисти от електротехническия персонал на „Мини Марица изток“ ЕАД за работа с новото оборудване до необходимото за ремонт и експлоатация ниво.
Обучението да се извърши в специализиран център на три групи от по 5 /пет/ човека в минимум 5 /пет / дневен срок. Пътните и квартирни разходи са за сметка на Изпълнителя. /Доказва се, като се декларира от участниците в техническата оферта/.
Под „специализиран център“ да се разбира „център за обучение, който разполага с оборудване аналогично на монтираното при рехабилитацията и лица, които да обучат специалисти на Възложителя за работа с монтираното оборудване, системата за управление и автоматизираното електрозадвижване, с които ще се извърши рехабилитацията“.
Изискванията за обучение са подробно описани в Техническата спецификация — Приложение № 1 към документацията за участие.

II. Заинтересованите лица имат пълен достъп по електронен път до документацията за участие в раздел „Профил на купувача“ на http://www.marica-iztok.com/aop. Всички решения и разяснения към настоящата процедура ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Документацията е безплатна. Възложителят я предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това, като му я изпраща за негова сметка. За целта всеки участник писмено заявява на факс или по e-mail, точен адрес за кореспонденция за получаване на същата.
Съгласно чл. 58а от ЗОП обменът на информацията се извършва по пощата или по факс.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 и всички следващи от ЗОП.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14.4.2016