Werken - 13493-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Osnabrück: Sanitaire installaties

2019/S 008-013493

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Klinikum Osnabrück GmbH
Am Finkenhügel 1
Osnabrück
49076
Duitsland
Contactpersoon: Facility Management
Telefoon: +49 541405-5801
E-mail: sonja.schroeder@klinikum-os.de
NUTS-code: DE944

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.klinikum-os.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Krankenhaus in kommunaler Trägerschaft
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Erw. u. Neustrukturierung OP, ITS, ZSVA – Sanitär

Referentienummer: PJ-000254-1401.1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232460
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen für die Erweiterung und Neustrukturierung der OP-Abteilung, Intensivmedizin und ZSVA, Aufstockung Bauteil A5

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45332000
45332300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE944
Voornaamste plaats van uitvoering:

Am Finkenhügel 1

49076 Osnabrück

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen für die Erweiterung und Neustrukturierung der OP-Abteilung, Intensivmedizin und ZSVA, Aufstockung Bauteil A5.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 195-440580
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXP4Y6DYG81

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Auf der Hude 2
Lüneburg
21339
Duitsland
Telefoon: +49 413115-2943
E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019