Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Fournitures - 134934-2022

15/03/2022    S52

България-Враца: Строителни материали и свързани с тях изделия

2022/S 052-134934

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ВРАЦА
Национален регистрационен номер: 000193115
Пощенски адрес: ул. Стефанаки Савов № 6
Град: град Враца
код NUTS: BG313 Враца / Vratsa
Пощенски код: 3000
Държава: България
Лице за контакт: Цветан Милов Стойчков
Електронна поща: tstoychkov@mail.bg
Телефон: +359 885277447
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.vratza.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/4528
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на материали за нуждите на Община Враца

II.1.2)Основен CPV код
44100000 Строителни материали и свързани с тях изделия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на материали за нуждите на Община Враца

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44100000 Строителни материали и свързани с тях изделия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Враца / Vratsa
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на материали за нуждите на Община Враца

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: П1 – Предложен срок за доставка на материалите / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: П2 – Предлаган срок за замяна на установени дефектни материали / Тежест: 20
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 247-652570
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Доставка на материали за нуждите на Община Враца

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване на Решение № D12167221 от 09 февруари 2022 година, за прекратяване на процедурата, изтече на 07.03.2022година.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/03/2022