Fournitures - 134981-2022

15/03/2022    S52

Pologne-Varsovie: Postes de travail

2022/S 052-134981

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Numéro national d'identification: PL
Adresse postale: Al. Jana Pawła II 70
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-175
Pays: Pologne
Courriel: zamowieniapubliczne@arimr.gov.pl
Téléphone: +48 225950066
Fax: +48 223185411
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.arimr.gov.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5)Activité principale
Autre activité: Państwowa osoba prawna

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zakup i dostawa zestawów komputerowych

Numéro de référence: DPiZP.2610.9.2021
II.1.2)Code CPV principal
30214000 Postes de travail
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania 465 zestawów komputerowych (stacja robocza (komputer) + monitor);

– o parametrach i funkcjonalnościach określonych w Specyfikacji technicznej wskazanej w specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”) oraz stanowiącej Załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy wraz z załącznikami stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 4 073 400.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30231300 Écrans de visualisation
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Centrala i Oddziały ARiMR.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania 465 zestawów komputerowych (stacja robocza (komputer) + monitor);

– o parametrach i funkcjonalnościach określonych w Specyfikacji technicznej wskazanej w specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”) oraz stanowiącej Załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy wraz z załącznikami stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: okres gwarancji o którym mowa w § 8 ust. 2 projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: czas usunięcia wady o którym mowa w § 8 ust. 3 projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ / Pondération: 5
Prix - Pondération: 90
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 86 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych zero groszy).

2. Zamawiający żąda od wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 192-499229
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Zakup i dostawa zestawów komputerowych

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MBA System Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: PL
Adresse postale: ul. Odlewnicza 7
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Code postal: 03-231
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 301 270.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 4 073 400.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Zamawiający informuje, że zgodnie z procedurą wskazaną w art. 139 ust. 1 ustawy, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona (na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ) w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy informuje, że komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie internetowej (https://platformazakupowa.pl/pn/arimr). Ponadto zamawiający udostępnia informacje dotyczące formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych umożliwiających pracę na platformie zakupowej, tj.:

1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s.

2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje.

3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.

4. Włączona obsługa JavaScript.

5. Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików PDF.

6. Platforma zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie winno zawierać informacje określone w art. 516 ust. 1 ustawy, w szczególności wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1 10 (dziesięciu) dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

6.2 15 (piętnastu) dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przekazana w inny sposób niż określony w pkt. 6.1.;

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

7.1. 10 (dziesięciu) dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie:

8.1. 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/03/2022