Szolgáltatások - 135155-2017

11/04/2017    S71    - - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül 

Magyarország-Budapest: Ingatlankezelési szolgáltatások díjazásos vagy szerződéses alapon

2017/S 071-135155

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
AK15777
Pozsonyi út 56.
Budapest
1133
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőke Balázs
Telefon: +36 12374400
E-mail: szoke.balazs@mnv.hu
Fax: +36 12374100
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez a Budapest belterület XIII. kerület 25879. hrsz.-ú ingatlan és létesítményei – különösen a Dagály Úszóaréna.

II.1.2)Fő CPV-kód
70330000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Eljárás tárgya: „A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez a Budapest belterület XIII. kerület 25879. hrsz.-ú ingatlan és létesítményei – különösen a Dagály Úszóaréna és FINA MARKET I. – komplex üzemeltetési feladatainak ellátása” tárgyban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79993000
77300000
90900000
90911200
79713000
50800000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIII. kerület 25879 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Eljárás tárgya: „A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez a Budapest belterület XIII. kerület 25879. hrsz.-ú ingatlan és létesítményei komplex üzemeltetési feladatainak ellátása tekintetében a nyertes ajánlattevő főbb üzemeltetési feladatai:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez a Budapest belterület XIII. kerület 25879. hrsz.-ú ingatlan és létesítményei komplex üzemeltetési feladatainak ellátása tekintetében a nyertes ajánlattevő főbb üzemeltetési feladatai:

1. Műszaki üzemeltetés;

2. Takarítási szolgáltatás (napi, heti és nagytakarítási feladatok, nappali/ügyeletes és éjszakai, illetve helyiségek szerinti bontásban);

3. Gondnoki tevékenység ellátása;

4. Recepció, portaszolgálat;

5. Uszoda és Úszómesteri feladatok, medence felügyelet;

6. Egészségügyi szolgáltatások;

7. Kertészeti feladatok;

8. Szemétszállítás

9. Biztonság, őrzés-védelem;

10. Szabályzatok, utasítások, folyamatszabályozások készítése

11. Tűz-, munka-, és környezetvédelmi feladatok ellátása;

12. Hatósági kapcsolattartás, felülvizsgálatok, adatszolgáltatás

továbbá a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet és a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendeletben meghatározott üzemeltetési feladatok ellátása.

A Közbeszerzési Dokumentumok részeként csatolt III. Műszaki Leírás (Feladatleírás), valamint a IV. Szerződéstervezet és annak mellékleteiben rögzítik a részletes feladatokat, és feltételeket.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Egyes üzemeltetési szolgáltatások többletként, illetve meghatározott időszakra opciós joggal szolgáltatás megrendelés lehetősége.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

A beszerzés tekintetében az Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Része (XV. fejezet) szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le, az általa előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerint, tekintettel a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítmény-fejlesztésről szóló 2015. XXXIII. törvényt (FINA törvény) 3. § (1) bekezdésére. A FINA törvény 3. § (1) bekezdése értelmében: „ A beruházással, a világbajnokság megvalósításával, valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására.

A FINA törvény, jogszabályi szinten határozza meg a legfőbb feladatokat, kötelezettségeket, jogosultságokat, valamint annak 1. számú melléklete felsorolja a törvény hatálya alá tartozó ingatlanokat, melyek között a második: a Budapest XIII. kerület 25879 helyrajzi számú ingatlan.

Ez az ingatlan a Világbajnokság fő megrendezési helyszíne, melyen létesül egyebek mellett a Dagály Úszóaréna is.

A Világbajnokság megrendezéséhez feltétlenül szükséges az ingatlan és annak létesítményei megfelelő komplex üzemeltetése a Világbajnokság alatt.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel az érvényes ajánlatot benyújtók mindegyikének a végleges ajánlati ára jelentősen meghaladja az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/04/2017