Werken - 13517-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Oostenrijk-Graz: Bouwen van gebouwen

2019/S 008-013517

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Objekt & Facility Management Team Steiermark Universitäten
Anzengruberstraße 6
Graz
8010
Oostenrijk
Telefoon: +43 502445631
E-mail: rudolf.pittner@big.at
Fax: +43 502445699
NUTS-code: AT22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.big.at

Adres van het kopersprofiel: www.big.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Immobilienbewirtschaftung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

TUG Maschinenbau (KP 17), Inffeldgasse 25, 8010 Graz, Baumeister – Vorgezogene Maßnahmen

Referentienummer: 60199-003_927740
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

TUG Maschinenbau (KP 17), Inffeldgasse 25, 8010 Graz, Baumeister – Vorgezogene Maßnahmen

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 318 929.48 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT221
Voornaamste plaats van uitvoering:

Graz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vorgezogene Maßnahme – Baumeisterarbeiten Inffeldareal Graz

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Beweislastumkehr, Gewährleistung / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 009-015136
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4600184847
Benaming:

Vorgezogene Maßnahme Baumeister

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bauunternehmung GRANIT GmbH.
AT
Feldgasse 14
Graz
8010
Oostenrijk
E-mail: zentrale@granit-bau.at
NUTS-code: AT

Internetadres: www.granit-bau.at

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 318 929.48 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nationale Erkennungsnummer: [L-663870-9110]

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundesverwaltungsgericht
Erdbergstraße 192 – 196
Wien
1030
Oostenrijk
Telefoon: +43 1/60149/0
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Fax: +43 71123/8891541

Internetadres: https://www.bvwg.gv.at/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019