Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Dodávky - 135317-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

21/04/2015    S77    Agentúry - Dodávky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Holandsko-Haag: Archivačný systém

2015/S 077-135317

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Eurojust
Poštová adresa: Maanweg 174
Mesto/obec: Haag
PSČ: 2516 AB
Štát: Holandsko
Kontaktná osoba: Oddelenie obstarávania
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu
Telefón: +31 704125641
Fax: +31 704125585

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/ongoing-calls-tender.aspx

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftld=805

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Archivačný systém.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Haag, Holandsko.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v rokoch: 4

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH:
Rozpätie: od 1 do 160 000 EUR
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
V prvom štvrťroku roku 2017 Eurojust presťahuje svoje kancelárie do novo vybudovaných priestorov v rámci Statenkwartier v Haagu, Holandsko.
Nová budova bude mať osobitný priestor vyhradený pre archiváciu.
Do rozsahu tohto obstarávacieho konania patrí:
individuálne riešenie pre archívy Eurojustu,
preventívna a opravná údržba inštalovaného systému,
možnosť dodatočných nákupov a úprav v prípade potreby,
odstránenie a likvidácia existujúceho archivačného nábytku Eurojustu.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

39131100, 39130000

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 160 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis týchto opcií: Počiatočné trvanie zákazky bude 2 roky s možnosťou dvoch predĺžení, zakaždým na 1 rok.
Predbežný harmonogram uplatňovania týchto opcií:
v mesiacoch: 24 (od zadania zákazky)
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Počet možných obnovení: 2
V prípade obnoviteľných zákaziek na dodávky tovaru alebo poskytovanie služieb uveďte predpokladanú lehotu pre nasledujúce zákazky:
v mesiacoch: 12 (od zadania zákazky)
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 24 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
Opis osobitných podmienok: Počiatočné trvanie zákazky bude 2 roky s možnosťou dvoch predĺžení, zakaždým na 1 rok.
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
2015/EJ/03/PO.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
3.6.2015
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
Iné: Ponuky musia byť predložené v jednom z úradných jazykov Európskej únie. Keďže pracovným jazykom Eurojustu je angličtina, Eurojust by veľmi ocenil doručenie ponúk v angličtine.
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 5 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 10.6.2015 - 14:00

Miesto:

priestory Eurojustu: Saturnusstraat 9, 2516 AD Haag, HOLANDSKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: 1 zástupca za každého uchádzača sa môže zúčastniť na otváraní ponúk ako pozorovateľ. Z bezpečnostných dôvodov sa uchádzači, ktorí sa nezaregistrujú do konečného termínu, nebudú môcť zúčastniť na otváraní ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
VI.3)Doplňujúce informácie

Potenciálni uchádzači si môžu stiahnuť súťažné podklady a všetky dodatočné informácie z webovej stránky: https://etendering.ted.europa.eu

Je zodpovednosťou potenciálnych uchádzačov, aby počas obstarávacieho konania pravidelne kontrolovali aktualizácie a úpravy.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Eurojust
Mesto/obec: Haag
PSČ: 2500 BD
Štát: Holandsko
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu
Internetová adresa: http://www.eurojust.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
9.4.2015