Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 135346-2022

15/03/2022    S52

Nederland-Haarlem: Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's

2022/S 052-135346

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 026-065659)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Veiligheidsregio Kennemerland
Nationaal identificatienummer: 6236577
Postadres: Zijlweg 200
Plaats: HAARLEM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2015CK
Land: Nederland
Contactpersoon: Ylno Rodgers
E-mail: inkoop@vrk.nl
Telefoon: +31 235159500
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vrk.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.vrk.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leveren automotive materiaal

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De VRK is op zoek naar een Opdrachtnemer voor het op afroep en naar behoefte van de VRK leveren van automotive materiaal ten behoeve van het door de VRK in eigen beheer uitvoeren van onderhoud aan zijn wagenpark (personenvoertuigen en vrachtwagens van de VRK). Onder automotive materiaal verstaat de VRK in het kader van deze aanbesteding het volgende:

• Het leveren van voertuigonderdelen voor onderhoud, reparatie en schadeherstel van personen- en bestelauto’s en vrachtwagens.

• Het leveren van gereedschap en equipment die noodzakelijk zijn voor onderhoud, reparatie en schadeherstel van personen- en bestelauto’s en vrachtwagens.

• Het leveren van klein materiaal ten behoeve van onderhoud, reparatie en schadeherstel van personen- en bestelauto’s en vrachtwagens.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/03/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 026-065659

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 16/03/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 28/03/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 16-03-2022

Plaatselijke tijd: 12:10

Te lezen:

Datum: 28-03-2022

Plaatselijke tijd: 12:10

VII.2)Overige nadere inlichtingen: