Roboty budowlane - 135414-2017

11/04/2017    S71    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

2017/S 071-135414

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
KRS Nr: 0000492350
ul. Puławska 28
Lublin
20-822
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Stasiak – Kierownik Sekcji Przetargów i Umów w Dziale Zakupów
Tel.: +48 814520412
E-mail: iwona.stasiak@lpec.pl
Faks: +48 817406032
Kod NUTS: PL314

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lpec.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.lpec.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.lpec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa preizolowanej s.c. oraz remonty s.c. na terenie m. Lublin w ramach POIiŚ 2014-2020. Przedmiot zamówienia składa się z 5 odrębnych zadań.

Numer referencyjny: LZU-3113-2-3071-04/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45231000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) oraz w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6.), które będą współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przedmiot zamówienia składa się z 5 odrębnych zadań, które są identyfikowane odrębnymi numerami budżetowymi. Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywane.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 468 845.20 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zad. Nr 1 (Dz.1.5, poz. 7) Przebudowa kanałowej sc na preiz. od A-B; F-G; z rewitalizacją (termomodernizacją) oraz od ZM3/M-1 do granicy dz. przy ul. Rataja 15c, nr bud:M/00411/TCO/16

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
45111000
45112000
45233000
45312000
45320000
45232000
45330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie jest identyfikowane odrębnym numerem budżetu.

Zadanie Nr 1 (Działanie 1.5., poz. 7) pn.: „Przebudowa odcinka istniejącej kanałowej sieci ciepłowniczej na preizolowaną od punktu „A” do punktu „B” raz od punktu „F” do „G” wraz z rewitalizacją polegającą na termomodernizacji oraz przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej na preizolowaną od komory ZM3/M-1 do granicy działki, wraz z dostosowaniem przyłącza do budynków na działce nr 36/49 przy ul. Rataja 15c, nr budżetu: M/00411/TCO/16

Zakres sieci:

1) Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną 2xDn500/710 na odcinku od punktu „A” w pobliżu komory AR-6 (ul. Pancerniaków) do punktu „B” (ul. A. Grygowej);

2) Remont (rewitalizację) kanałów ciepłowniczych na odcinku pomiędzy punktami „B” – „F”, w ul. Grgowej;

3) Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną 2xDn500/710 na odcinku od punktu „F” do punktu „G” (w granicy działki PKP), w ul. A. Grygowej;

4) Dostosowanie przyłącza z podwójnych rur preizolowanych Dn2x65/225 (w związku ze zmianą trasy sieci Dn500).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.), które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Udzielenie zamówienia na podobne roboty budowlane Zad. 1

Zgodnie z Częścią IIIA SIWZ Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o którym mowa w pkt. 3.2.45 Opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 1, stanowiącego Załącznik Nr 3A do SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zad. Nr 2 (Dz. 1.5, poz. 18) Przebudowa kanałowej sc 2Dn250 na preiz. od P11-P11-04 w rejonie skrzyżowania ul. Weteranów i Godebskiegow Lublinie, nr bud.: M/00412/TCO/16

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
45111000
45112000
45233000
45312000
45320000
45232000
45330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie jest identyfikowane odrębnym numerem budżetu.

Zadanie Nr 2 (Działanie 1.5., poz. 18) pn.: „Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej 2Dn250 na preizolowaną, od komory P11 do komory P11-04 w rejonie skrzyżowania ulic Weteranów i Godebskiego

w Lublinie ”, nr budżetu: M/00412/TCO/16”. Zakres sieci:

1) Przebudowę kanałowej sieci ciepłowniczej 2Dn250 na preizolowaną 2Dn300, od komory P11 do punktu X(wraz z połączeniem w punkcie X ze starą siecią kanałową) z w rejonie skrzyżowania ulic Weteranów i Godebskiego,

2) Przebudowę kanałowego przyłącza ciepłowniczego 2Dn50 na preizolowane od punktu T do istniejącej komory na przyłączu do budynku przy ul. Weteranów 18,

3) Rewitalizację komór ciepłowniczych P11-01, P11-02,

4) Wymianę istniejącej armatury w komorach ciepłowniczych P11, P11-01, P11-02.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.), które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zad.Nr3 (Dz.1.6., poz. 5.1.) pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do bud. F w rejonie ul. Droga Męczenników Majdanka/Wrońska/Lotnicza w Lublinie, nr budżetu: I/00404/TCO/17

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
45111000
45112000
45233000
45312000
45320000
45232000
45330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6.), które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie jest identyfikowane odrębnym numerem budżetu.

Zadanie Nr 3 (Działanie 1.6., poz. 5.1.) pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do bud. »F« w rejonie ul. Droga Męczenników Majdanka/Wrońska/Lotnicza w Lublinie, nr budżetu: I/00404/TCO/17”. Zakres sieci: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do bud. „F” w rejonie ul. Droga Męczenników Majdanka/Wrońska/Lotnicza w Lublinie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6.), które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zad. Nr 4 (Dz. 1.6,poz. 2.1.1) Budowa przył. ciepł. do bud. B1, B2, B4 przy ul. Koncertowej w Lublinie – Czechów II; nr bud. I/00407/TCO/17 dla bud. B1, I/00408/TCO/17 dla bud. B2, I/00409/TCO/17 dla bud. B4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
45111000
45112000
45233000
45312000
45320000
45232000
45330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6.), które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie jest identyfikowane odrębnym numerem budżetu.

Zadanie Nr 4 (Działanie 1.6., poz. 2.1.1) pn.: „Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych B1, B2, B4 przy ul. Koncertowej w Lublinie przebiegających przez działki: dz. nr 29, 32, obręb 4 – Czechów II, ark. 7; nr budżetu: I/00407/TCO/17 dla budynku B1, I/00408/TCO/17 dla budynku B2, I/00409/TCO/17 dla budynku B4”. Zakres sieci:

Budowy przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych B1, B2, B4 przy ul. Koncertowej w Lublinie przebiegających przez działki: dz. nr 29, 32, obręb 4 – Czechów II, ark. 7; nr budżetu: I/00407/TCO/17 dla budynku B1, I/00408/TCO/17 dla budynku B2, I/00409/TCO/17 dla budynku B4.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6.), które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zad. Nr 5 (Dz. 1.6,poz. 4.3.)Budowa sc na odcinku od projektowanej komory K1 do komory K2 oraz przyłączy c.o. do budynków B1 i B2 przy ul. Gen. S. Skalskiego w Lublinie, nr bud. I/00403/TCO/17

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
45111000
45112000
45233000
45312000
45320000
45232000
45330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6.), które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie jest identyfikowane odrębnym numerem budżetu.

Zadanie Nr 5 (Działanie 1.6., poz. 4.3.) pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej na odcinku od projektowanej komory K1 do komory K2 oraz przyłączy c.o. do budynków B1 i B2 przy ul. Gen. S.Skalskiego w Lublinie, nr budżetu: I/00403/TCO/17”. Zakres sieci: Budowy sieci ciepłowniczej na odcinku od projektowanej komory K1 do komory K2 oraz przyłączy c.o. do budynków B1 i B2 przy ul. Gen. S. Skalskiego w Lublinie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6.), które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie (zgodnie z częścią V ust. 2 pkt. 1) SIWZ).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zgodnie z Cześcią V ust. 2 pkt.2) SIWZ oraz z Częścią VII ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1)a SIWZ:

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej

1 000 000 PLN.

Wykonawca spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winien dokonać przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać przyjęty kurs przeliczenia na PLN.

W przypadku składania oferty przez kilku wykonawców (oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) lub korzystania z potencjału innych podmiotów, warunek ten musi spełnić w całości jeden z wykonawców samodzielnie lub podmiot, na którego zasoby Wykonawca się powołuje.

Warunek ten dotyczy wszystkich zadań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zgodnie z Częścią V ust. 2 pkt.3) SIWZ oraz z Częścią VII ust. 2 pkt.2.1. ppkt 2) SIWZ:

Wykonawca musi udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia odpowiednio dla: Zad. Nr 1 –o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN brutto każda, Zad. Nr 2 –o wartości nie mniejszej niż 800 000 PLN brutto każda, Zad. Nr 3 –o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto każda, Zad. Nr 4 –o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto każda, Zad. Nr 5 –o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto każda, (za odpowiadające zakresem do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie 2 robót budowy lub remontu s.c.).

Wykonawca musi wykazać osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – odpowiednio dla:

— dotyczy Zad. Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 – co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie sieci cieplnych;

— wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) oraz posiadającą aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz 3-letnią praktykę zawodową na budowie przy pełnieniu funkcji kier. robót ww. branży przy realizacji inwestycji lub odpowiadające im ważne upraw. budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw UE wydane na podstawie wcześniej obow. przep. (tj. ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. 2008 nr 63, poz. 394) oraz obowiązującej ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE z dnia 22.12.2015 (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

Powyższy warunek należy traktować jako minimalny poziom zdolności Wykonawcy (co nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy). Zamawiający dopuszcza osoby posiadające uprawnienia budowlane zgodnie z wymogami określonymi z przepisami prawa w kraju, w którym ta osoba uzyskała uprawnienia. Zamawiający wymaga, od kier. budowy porozumiewania się na budowie w j. polskim oraz jego obecność na budowie codziennie w dni robocze w wymiarze co najmniej 6 godz. dziennie.

Warunek dotyczy każdego zadania odrębnie.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zgodnie z Częścią XVIII SIWZ, Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania zobowiązany będzie do wniesienia ww. zabezpieczenia umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie odpowiednio dla danego zadania, w jednej lub kilku z następujących formach: a) w pieniądzu w formie przelewu; b) w poręczeniach bankowych, lub pieniężnych poręczeniach SKOK; z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu PARP (Dz.U. z 2016 poz. 359).

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń za wykonany przedmiot zamówienia w obcej walucie.

Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane jedynie w walucie polskiej, tj. w PLN. Walutą oferty i walutą umowy jest złoty polski (PLN).

Szczegółowe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zawarte są w załączniku Nr 6 do SIWZ (wzór umowy).

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy powinni ustanowić i wskazać pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców. Umowa taka musi określać szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu zamówienia.

Szczegółowe zapisy zawarte są w SIWZ, w tym w Części VIII SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy, w tym zmiany treści umowy, a także informacje na temat zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3) ustawy Pzp (dotyczy Zadania Nr 1) zawarte są w załączniku nr 6 do SIWZ pn. Wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 044-080988
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/05/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/07/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/05/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie LPEC S.A., ul. Puławska 28, 20-822 Lulin, w sali konferencyjnej – parter (główne wejście).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

SIWZ wraz z załącznikami udostępniona jest na stronie internetowej Zmawiającego pod adresem: www.lpec.pl (zakładka: Przetargi – zamówienia publiczne, pod numerem sprawy: LZU-3113-2-3071-04/2017) od dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu sektorowym w Dz.U. UE, zgodnie z art. 37 ust. 2 i art. 42 ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały one przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Szczegóły w Części XXI SIWZ oraz w Dziale VI Ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/04/2017