S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Usluge - 135500-2019

25/03/2019    S59    Agencije - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Nizozemska-Amsterdam: Podatkovna baza lijekova u pripremi

2019/S 059-135500

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za lijekove
Poštanska adresa: Domenico Scarlattilaan 6
Mjesto: Amsterdam
NUTS kod: NL1
Poštanski broj: 1083 HS
Država: Nizozemska
E-pošta: EMA2018-30-CO@ema.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.ema.europa.eu/

Adresa profila kupca: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4634
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Podatkovna baza lijekova u pripremi

Referentni broj: EMA/2018/30/CO
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72300000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Agencija traži pristup aktualnim, sveobuhvatnim i potpunim podatkovnim bazama lijekova radi pružanja znanstvenih, ekonomskih i industrijskih informacija o lijekovima i medicinskim uređajima za ljudsku upotrebu u kliničkoj praksi te u istraživanju i razvoju diljem svijeta, kao i o osobama koje razvijaju lijekove i nositeljima odobrenja za stavljanje na tržište, radi informiranja i praćenja tih proizvoda od strane Agencije i pružanja podrške prognozi rada. Agencija također traži izdvojena izvješća o nuspojavama radi utvrđivanja i/ili ocjenjivanja nuspojava lijekova za ljudsku uporabu koji su odobreni u Europskom gospodarskom prostoru.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 600 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
73210000
72320000
79980000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: NL1
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Europska agencija za lijekove

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

II.2.4)Opis nabave:

Pretplata na 1 ili više podatkovnih baza s podacima iz izvješća o životnom ciklusu i nuspojavama lijekova i medicinskih uređaja za ljudsku upotrebu u cijelom svijetu, od predkliničkih do kliničkih ispitivanja faze IV te do i uključujući projekte stavljanja na tržište i obustavljene projekte; uključujuću znanstvene (terapijska područja, mehanizme djelovanja, indikacije čiji je razvoj u tijeku, (bio)kemijske kategorije, INN i nazive proizvoda, sigurnost i djelotvornost lijekova, puteve primjene, formulacije, status lijeka za rijetke bolesti, generičke i bioslične lijekove, sažeta javna izvješća o nuspojavama itd.), ekonomske (istek valjanosti certifikata, spajanja i preuzimanja poduzeća, status povrata itd.) i informacije koje se odnose na industriju (prihod kompanije, poslovi kompanije, lijekovi kompanije u pripremi itd.), raspodijeljene po glavnim regionalnim tržištima (EU, SAD, Japan, države BRIC-a).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 600 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 24/04/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 26/04/2019
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

Europska agencija za lijekove

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

NIZOZEMSKA

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3)

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Europska agencija za lijekove
Poštanska adresa: Domenico Scarlattilaan 6
Mjesto: Amsterdam
Poštanski broj: 1083 HS
Država: Nizozemska
E-pošta: info@ema.europa.eu
Telefon: +31 887816000

Internetska adresa: http://www.ema.europa.eu

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/03/2019