Usługi - 135500-2019

25/03/2019    S59    Agencje - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Niderlandy-Amsterdam: Baza danych produktów leczniczych na wczesnym etapie opracowywania

2019/S 059-135500

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Leków
Adres pocztowy: Domenico Scarlattilaan 6
Miejscowość: Amsterdam
Kod NUTS: NL1
Kod pocztowy: 1083 HS
Państwo: Niderlandy
E-mail: EMA2018-30-CO@ema.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ema.europa.eu/

Adres profilu nabywcy: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4634
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Baza danych produktów leczniczych na wczesnym etapie opracowywania

Numer referencyjny: EMA/2018/30/CO
II.1.2)Główny kod CPV
72300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Agencja potrzebuje dostępu do aktualnych, kompleksowych i kompletnych baz danych produktów leczniczych, które dostarczyłyby informacji o charakterze naukowym, gospodarczym i branżowym, dotyczących produktów leczniczych i wyrobów medycznych na całym świecie, stosowanych u ludzi w praktyce klinicznej i będących w fazie badań i rozwoju, a także informacji dotyczących ich twórców i posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, w celu wsparcia oceny i monitorowania tych produktów przez Agencję oraz jej prognoz dotyczących prac. Agencja poszukuje również streszczeń zgłoszeń o niepożądanych działaniach w celu zidentyfikowania i/lub oceny niepożądanych działań produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zarejestrowanych na terytorium EOG.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
73210000
72320000
79980000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL1
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Europejska Agencja Leków

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

II.2.4)Opis zamówienia:

Subskrypcja jednej lub kilku baz danych zawierających dane sprawozdawcze dotyczące cyklu życia produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz działań niepożądanych wywoływanych przez produkty lecznicze i wyroby medyczne stosowane u ludzi na całym świecie, od badań przedklinicznych do IV fazy badań klinicznych, włącznie ze sprzedażą i projektami przerwanymi; w tym informacje naukowe (obszary terapeutyczne, mechanizmy działania, wskazania w rozwoju, klasa (bio-)chemiczna, międzynarodowe nazwy niezastrzeżone i nazwy produktów, bezpieczeństwo i skuteczność produktów, drogi podania, postaci użytkowe, status leku sierocego, leki generyczne i biopodobne, wyciągi z publicznie dostępnych sprawozdań na temat działań niepożądanych itd.), ekonomiczne (wygaśnięcie patentów, fuzje i przejęcia, status refundacyjny itp.) oraz informacje związane z branżą (przychody firmy, transakcje firm, prognozy sprzedaży firm itp.), podzielone według głównych rynków regionalnych (UE, USA, Japonia, kraje BRIC).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 600 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/04/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/04/2019
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Europejska Agencja Leków

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

NIDERLANDY

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zob. adres internetowy w pkt I.3)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Leków
Adres pocztowy: Domenico Scarlattilaan 6
Miejscowość: Amsterdam
Kod pocztowy: 1083 HS
Państwo: Niderlandy
E-mail: info@ema.europa.eu
Tel.: +31 887816000

Adres internetowy: http://www.ema.europa.eu

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/03/2019