Dienstleistungen - 135523-2023

06/03/2023    S46

Polska-Kraków: Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

2023/S 046-135523

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 025-071878)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Krajowy numer identyfikacyjny: 00000156003300
Adres pocztowy: ul. Warszawska 24, budynek W-9/pok. 110
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-155
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Juroszek
E-mail: zampub@pk.edu.pl
Tel.: +48 126282220
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pk.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup, dostawa oraz wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z wykonaniem procesów i obiegów

Numer referencyjny: KA-2/010/2023
II.1.2)Główny kod CPV
72212000 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest dostarczenie oraz wykonanie na rzecz Zamawiającego Systemu wspierającego realizację wybranych procesów biznesowych Zamawiającego wraz z udzieleniem lub zapewnieniem Zamawiającemu licencji do Systemu wraz z dostawą 2 kompletów Sprzętu (urządzeń peryferyjnych sprzętu peryferyjnego oraz świadczenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych, usługi gwarancji oraz usługi serwisu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (cz. 1 i 2) zawierają załączniki nr 1a i 1 b do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/03/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 025-071878

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 03/03/2023
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 10/03/2023
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 31/05/2023
Powinno być:
Data: 07/06/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/03/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/03/2023
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: