Доставки - 135525-2019

25/03/2019    S59

Итaлия-Испра: Доставка и поддръжка на затворена камера за определяне на емисиите от изпаряване (SHED)

2019/S 059-135525

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Доставки

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Joint Research Centre (JRC), JRC.C – Energy, Transport and Climate (Petten)
Пощенски адрес: Via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: I-21027
Държава: Италия
Електронна поща: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/
Адрес на профила на купувача: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Комуникация
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Научни изследвания

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и поддръжка на затворена камера за определяне на емисиите от изпаряване (SHED)

Референтен номер: JRC/IPR/2019/OP/0800
II.1.2)Основен CPV код
38433200 Оборудване за измерване на емисии
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Тази покана за участие в търг има за цел получаване на цялостна, завършена затворена камера за определяне на емисиите от изпаряване (SHED), както е предвидено в Регламент (ЕС) 2018/1832.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 980 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71221000 Архитектурно проектиране на сгради
71321000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране на инсталации в сгради
50710000 Услуги по ремонт и поддържане на електрически и механични инсталации на сгради
45214620 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на научноизследователски и изпитателни съоръжения
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITC41 Varese
Основно място на изпълнение:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ИТАЛИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Проектиране, доставка и поддръжка на затворена камера за определяне на емисиите от изпаряване (SHED).

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
19/04/2019

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/03/2019