Услуги - 135583-2017

11/04/2017    S71    Услуги - Квалификационна система с покана за участие в конкурс - Не е приложимо 

България-София: Услуги по технически изпитвания и контрол

2017/S 071-135583

Квалификационна система – комунални услуги

Настоящото обявление е покана за участие в състезателна процедура

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
Национален регистрационен номер: 130020522
Пощенски адрес: бул. „Ситняково“ № 48, ет. 9
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1505
Държава: България
Лице за контакт: Валентина Манева
Електронна поща: MaritsaProcurement@contourglobal.com
Телефон: +359 42663602
Факс: +359 42663610

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.contourglobal.com

Адрес на профила на купувача: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://10.104.67.27/purchaserprofile/documentqua.php?quanumber=60-141-17%20
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
Национален регистрационен номер: 130020522
Пощенски адрес: обл. Стара Загора о-л „ОП и Снабдяване“
Град: Медникарово
код NUTS: BG344
Пощенски код: 6294
Държава: България
Лице за контакт: Кирилка Караабова
Електронна поща: MaritsaProcurement@contourglobal.com
Телефон: +359 42663330
Факс: +359 42663610

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.contourglobal.com

Адрес на профила на купувача: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
Национален регистрационен номер: 130020522
Пощенски адрес: обл. Стара Загора о-л „ОП и Снабдяване“
Град: Медникарово
Пощенски код: 6294
Държава: България
Лице за контакт: Кирилка Караабова
Телефон: +359 42663330
Електронна поща: MaritsaProcurement@contourglobal.com
Факс: +359 42663610
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.contourglobal.com

Адрес на профила на купувача: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/

I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Безразрушителен контрол на метала — обследване на остатъчен ресурс, техническа оценка и металографски анализи на елементи за нуждите на електроцентрала „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Референтен номер: 60-141-17
II.1.2)Основен CPV код
71630000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, с. Медникарово, обл. Стара Загора.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на блокове 1, 2, 3 и 4 по време на планови ремонти през 2017 г. Извършване на безразрушителен контрол на металната структура, металография по метода на репликите, на надзорни съоръжения на блок 1, 2, 3 и 4, съгласно технически спецификации.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.8)Срок на действие на квалификационната система
Неограничен срок на действие
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.9)Квалифициране за системата
Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:

Кандидатът да е изпълнил за последните 3 години от датата на подаване на заявление за участие, услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на заявлението.

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия :

Списък на извършените услуги, които са идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите. За услуги със сходен предмет се приема извършване на безразрушителен контрол на метала. Данните се попълват в ЕЕДОП.

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:

Заинтересованите лица трябва да разполагат с технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, инструменти и оборудване, подробно описани в документацията за участие.

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия :

Списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството при изпълнение на дейностите и декларация за инструментите които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. Участникът да докаже (като представи актуален списък BAS QA 2.7.8), че покрива с метрологично осигурена апаратура всички методи за контрол посочени в техническата спецификация и документация. Данните се попълват в ЕЕДОП.

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:

Заинтересованите лица да разполагат с необходимия брой сертифициран персонал и ръководен състав, включително такива които отговарят за контрола на качеството, с определена професионална компетентност подробно описани в документацията за участие.

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия :

Кандидатът да представи актуален списък BAS QA 2.7.5), на сертифициран персонал за всички методи за контрол посочени в техническата спецификация и документация за участие. Представя се информация за валидни индивидуални сертификати (съгласно БДС EN ISO 9712 или еквивалентен) на всеки член от персонала който ще участва в контрола.

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:

Заинтересованите лица да разполагат със сертификат за акредитация по: БДС EN ISO/IEC 17020 или еквивалентно за въведена система по качество, с обхват всички прилагани методи за контрол /УЗК, РГК, КК, МПД, Виз.К, ЕТ, УЗ– дебелометрия, изм. на твърдост, обследване на остатъчен ресурс, техническа оценка и металографски анализи /.

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия :

Сертификат за акредитация по: БДС EN ISO/IEC 17020 или еквивалентно за въведена система по качество, с обхват всички прилагани методи за контрол /УЗК, РГК, КК, МПД, Виз.К, ЕТ, УЗ– дебелометрия, изм. на твърдост, обследване на остатъчен ресурс, техническа оценка и металографски анализи/.

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:

Допълнителни изисквания за квалифициране са посочени в документацията за участие в квалификационната система.

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия :

Методите за проверка на съответствията с условията за квалифициране са посочени в документацията.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Валидни лицензии за: „Използване на източници на йонизиращи лъчения за стопански цели“ и „Превоз на радиоактивни вещества“ (или договор за превоз с лицензирана фирма), издадени от Агенция за Ядрено Регулиране.

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

С публикуване на настоящото обявление се оповестява откриването на първата обществена поръчка в рамките на квалификационната система. Условията за изпълнение на поръчката са посочени в техническа спецификация и правила за участие. Минималният срок за получаване на заявления за участие в тази процедура е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за публикуване. Покана за представяне на оферти, ще бъде изпратена само до одобрените и включени в квалификационната система кандидати, които са подали заявление и възложителят е одобрил в този срок. Избраният изпълнител представя гаранция за добро изпълнение на договора в размер 3 % от договорената стойност.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.6)Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:

При изпращане на поканата за представяне на оферти, ще бъде предоставена допълнителна информация относно начина и метод за провеждане на договаряне на ценовите оферти с електронен търг за определяне на изпълнител.

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:

Заинтересованите лица по всяко време след публикуване на обявлението в сайта на АОП подготвят и изпращат заявление за участие в квалификационната система. Заявлението се изпраща в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Заявление за участие в квалификационна система № 60-141-17 с предмет: Безразрушителен контрол на метала — обследване на остатъчен ресурс, техническа оценка и металографски анализи на елементи в ТЕЦ в електроцентрала „КонтурГлобал Марица Изток 3“ на адрес: ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, о-л „ОП и Снабдяване“, с. Медникарово 6294, обл. Стара Загора. Възложителят взема решение относно включване или отказа за включване на кандидата в квалификационната система в 6-месечен срок от подаване на заявлението.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/04/2017