Diensten - 135583-2017

11/04/2017    S71    - - Diensten - Erkenningsregeling met voorafgaande oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Bulgarije-Sofia: Technische controle- en testdiensten

2017/S 071-135583

Erkenningsregeling – speciale sectoren

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„KonturGlobal Maritsa Iztok 3“ AD
130020522
bul. „Sitnyakovo“ No. 48, et. 9
Sofiya
1505
Bulgarije
Contactpersoon: Valentina Maneva
Telefoon: +359 42663602
E-mail: MaritsaProcurement@contourglobal.com
Fax: +359 42663610
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.contourglobal.com

Adres van het kopersprofiel: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/

I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Безразрушителен контрол на метала — обследване на остатъчен ресурс, техническа оценка и металографски анализи на елементи за нуждите на електроцентрала „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Referentienummer: 60-141-17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71630000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.8)Duur van de erkenningsregeling
Onbepaalde duur

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars