Werken - 13562-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Basse-Terre: Plaatsen van wegsignalisatie

2019/S 008-013562

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Région Guadeloupe
avenue Paul Lacavé — Petit-Paris
Basse-Terre
97100
Frankrijk
Contactpersoon: Direction des marchés publics
Telefoon: +33 590804040
E-mail: dmp@cr-guadeloupe.fr
Fax: +33 590804159
NUTS-code: FRY10

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cr-guadeloupe.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.eguadeloupe.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux de signalisation horizontale sur les routes de Guadeloupe

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233294
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Travaux de signalisation horizontale sur les routes de Guadeloupe.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 133 760.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zone Basse-Terre y compris Baie-Mahault

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233294
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de signalisation horizontale sur les routes de Guadeloupe.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zone Grande-Terre y compris Marie-Galante

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233294
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de signalisation horizontale sur les routes de Guadeloupe.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 028-060149
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18F063
Perceel nr.: 1
Benaming:

Zone Basse-Terre y compris Baie-Mahault

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Rugoway
Baie-Mahault
Frankrijk
NUTS-code: FRY10
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 133 760.00 EUR
Laagste offerte: 1 133 760.00 EUR / Hoogste offerte: 1 156 204.89 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18F064
Perceel nr.: 2
Benaming:

Zone Grande-Terre y compris Marie-Galante

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sogetra
Baie-Mahault
Frankrijk
NUTS-code: FRY10
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 133 610.00 EUR
Laagste offerte: 1 133 610.00 EUR / Hoogste offerte: 1 144 465.70 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Guadeloupe
6 rue Victor Hugues
Basse-Terre
97100
Frankrijk
Telefoon: +33 590814538
E-mail: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr
Fax: +33 590819670

Internetadres: http://www.guadeloupe.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Guadeloupe
6 rue Victor Hugues
Basse-Terre
97100
Frankrijk
Telefoon: +33 590814538
E-mail: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr
Fax: +33 590819670

Internetadres: http://www.guadeloupe.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019