Werken - 13573-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Ditzingen: Afreiwerken

2019/S 008-013573

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Ditzingen
Am Laien 1
Ditzingen
71254
Duitsland
Contactpersoon: Technisches Gebäudemanagement und Hochbau
E-mail: vergabe-hochbau@ditzingen.de
NUTS-code: DE115

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ditzingen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Theodor-Heuglin-Schule – Estricharbeiten

Referentienummer: VN 025 - 2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262320
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Estricharbeiten

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45214200
45214000
45262321
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE115
Voornaamste plaats van uitvoering:

71254 Ditzingen-Hirschlanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bestandsgebäude: Vorarbeiten: Reinigung Untergrund – 120 m2, Voranstrich – 47 m2 Bitumenabdichtung -47 m2 Ausführung Abdichtung an aufgehenden Bauteilen – 46 m2 Sägeschnitt Bestandsestrich – 25 m Abbruch schwimmender Estrich (Stärken 50-60 mm, Flächen 0,30-1,00 m2) – 10 St. Diverse Bodenaufbauten und Zementestriche gegen Erdreich und beheizt: Trittschalldämmung EPS 040 DES sg d=40 mm – 49m2 Trittschalldämmung Mineralfaser 040 DES sg d=20 mm – 108 m2 PE-Folie 1 lagig – 68 m2 PE-Folie 2 lagig – 157 m2 Estrich nach DIN 18560 CT-F5-S60 – 49 m2 Estrich nach DIN 18560 CT F5 S50 – 108 m2 Zulage Belegreife Beschleuniger – 137 m2 Sonstiges für Bodenaufbauten: Sauberlauf (ca. 16 m2) – 1 St., Schalltrennung an Türen und Durchgängen – 20 m, Bewegungsfugenprofil – 30 m, Abschneiden von Randdämmstreifen – 380 m, Fugen- und Rissverharzung – 105 m, Fugen- und Rissvernadelung – 25 m, Anarbeiten und Anpassen an diverse Aussparungen, Medientrassen, etc. – 86 m, Turnhalle: Vorarbeiten Reinigung Untergrund – 187 m2, Voranstrich – 187 m2, Bitumenabdichtung – 187 m2, Abdichtung an aufgehenden Bauteilen – 253 m Diverse bodenaufbauten und Zementestriche gegen Erdreich und beheizt: Wärmedämmung d=30 mm – 215 m2 Trittschalldämmung d=30 mm – 215 m2 PE-Folie 2lagig – 215 m2 Estrich nach DIN 18560 CT F5 S65 – 215 m2 Zulage Belegreife Beschleuniger – 215 mm2 Sonstiges für Bodenaufbauten: Sauberlauf (ca. 5,2 m2) – 1 St., Schalltrennung an Türen und Durchgängen – 11 m, Abschneiden von Randdämmstreifen – 253 m, Fugen- und Rissverharzung – 15 m, Fugen- und Rissvernadelung – 10 m, Anarbeiten und Anpassen an diverse Aussparungen, Medientrassen, etc. – 25 m

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 131-298171
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Theodor-Heuglin-Schule – Estricharbeiten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AEP Estrich GmbH
Glemsweg 16
Ingersheim
74379
Duitsland
Telefoon: +49 7142775206
E-mail: info@aep-estrich.de
Fax: +49 7142775207
NUTS-code: DE115
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.10 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Regierungspräsidium Karlsruhe
Karl-Friedrich-Straße 17
Karlsruhe
76133
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019