Werken - 13576-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Freystadt: Verwarmings-, ventilatie- en luchtbehandelingspakketten

2019/S 008-013576

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Freystadt
Marktplatz 1
Freystadt
92342
Duitsland
Contactpersoon: Bauverwaltung
Telefoon: +49 9179949042
E-mail: bau@freystadt.de
Fax: +49 9179941620
NUTS-code: DE236

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.freystadt.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Generalsanierung Martinischule Freystadt – Lüftungstechnik

Referentienummer: 2100-100-014
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42512300
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

2100-100-014 Gewerk Lüftung:

CPV-Codes:

42512300-1 Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen

45331000-6 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen

45331200-8 Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen

45331210-1 Installation von Lüftungsanlagen

45331230-7 Installation von Kühlanlagen

116 St Schullüftungsgerät vertikaler Einbau

1 St. RLT Anlage 2000 m3/h

3 St. RLT Anlage 330 – 400 m3/h

2 St. Kühlgeräte (Split)

ca. 180 m2 Luftkanal und Formstücke rechteckig

ca. 200 m Wickelfalzrohr

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 126 660.83 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42512300
45331000
45331200
45331210
45331230
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
NUTS-code: DE236
Voornaamste plaats van uitvoering:

92342 Freystadt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2100-100-014 Gewerk Lüftung:

CPV-Codes:

42512300-1 Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen

45331000-6 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen

45331200-8 Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen

45331210-1 Installation von Lüftungsanlagen

45331230-7 Installation von Kühlanlagen

116 St. Schullüftungsgerät vertikaler Einbau

1 St. RLT Anlage 2000 m3/h

3 St. RLT Anlage 330 – 400 m3/h

2 St. Kühlgeräte (Split)

ca. 180 m2 Luftkanal und Formstücke rechteckig

ca. 200 m Wickelfalzrohr DN 100

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 151-346236
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2100-100-014
Benaming:

Generalsanierung Martinischule Freystadt – Lüftungstechnik

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
WSH Wurzinger
Schnelldorf
91625
Duitsland
NUTS-code: DE256
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 266 605.83 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Nordbayern
Postfach 606
Ansbach
91511
Duitsland
Telefoon: +49 981531277
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Fax: +49 981531837
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019