Werken - 13582-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Hannover: Aanbrengen en afwerken van vloeren

2019/S 008-013582

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Leibniz Universität Hannover
Welfengarten 1
Hannover
30167
Duitsland
Telefoon: +49 5117623858
E-mail: elke.wittkugel@zuv.uni-hannover.de
Fax: +49 5117623060
NUTS-code: DE929

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uni-hannover.de/gebaeudemanagement/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau Fakultät für Maschinenbau in Garbsen, 2.BA – VE018 Bodenbelagsarbeiten

Referentienummer: VE018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45432100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Neubau Fakultät für Maschinenbau in Garbsen, 2.BA – VE018 – Bodenbelagsarbeiten

Hochschulcampus mit einer Nutzfläche NF 22 250 qm, 4 Institutsgebäude des Maschinenbaus mit Versuchshallen, Laboren, Werkstätten, Technikgebäuden, Hörsaal- und Mensagebäude, Haus für Studierende und Dekanat. Einschließlich Freianlagen. Die Baumaßnahme wird entsprechend VOB Teil C in ca. 50 Vergabeeinheiten ausgeschrieben und vergeben.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45432110
45432130
45432113
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE929
Voornaamste plaats van uitvoering:

30823 Garbsen

An der Universität 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— 1 650 qm Bodenbelag, Linoleum, unterschiedliche Arten,

— 4 500 qm Textiler Oberbodenbelag,

— 4 250 m Sockelausbildung, Holzleiste 60 x 16 mm, Eiche, Teppich, weiß lackiert,

— 179 qm Hochkantlammellenparkett, helle Holzart, roh, schleifen,

— 8 700 qm Bodenbelag, Kautschuk, unterschiedliche Arten,

— zugehörige Spachtelarbeiten.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 100 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

— In sieben Gebäuden,

— Unterschiedliche Anfangszeiten,

— Hohe „Man-Power“ erforderlich.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 211-437451
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

VE018 Bodenbelagsarbeiten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Schandert Raumgestaltung GmbH
Jüterbog
14913
Duitsland
NUTS-code: DE40H
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Regierungsvertretung Lüneburg
Auf der Hude 2
Lüneburg
21339
Duitsland
Telefoon: +49 4131151331
Fax: +49 4131152943
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Leibniz Universität Hannover
Welfengarten 1
Hannover
30167
Duitsland
Telefoon: +49 5117624990
E-mail: heiner.bente@zuv.uni-hannover.de
Fax: +49 51176219833

Internetadres: https://www.uni-hannover.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019