Leveringen - 136004-2019

25/03/2019    S59

Polen-Toruń: Projectieschermen

2019/S 059-136004

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrum Kształcenia Ustawicznego
Postadres: pl. Św. Katarzyny 8
Plaats: Toruń
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 87-100
Land: Polen
Contactpersoon: Centrum Kształcenia Ustawicznego, p. Joanna Waczyńska
E-mail: jwacz@cku.torun.pl
Telefoon: +48 566577451
Fax: +48 566577452

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cku.torun.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa - Część 1: Interaktywnych urządzeń projekcyjnych; Część 2: Drukarek 3D

Referentienummer: CKU-DG 14/2019/EFS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38653400 Projectieschermen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa interaktywnych urządzeń projekcyjnych

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38653400 Projectieschermen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa drukarek 3D

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100 Printers en plotters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/03/2019