Services - 136064-2022

15/03/2022    S52

Hrvatska-Zagreb: Usluge održavanja sustava

2022/S 052-136064

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
Nacionalni registracijski broj: 84891127540
Poštanska adresa: GRUŠKA 20
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ana Cigula
E-pošta: nabava@dgu.hr
Telefon: +385 16165432
Telefaks: +385 16165484
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://dgu.gov.hr/
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: geodetski i katastarski poslovi

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Održavanje sustava CROPOS za 2022. godinu

Referentni broj: 1/22 Ev-V
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50324100 Usluge održavanja sustava
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge sveobuhvatnog održavanja infrastrukture CROPOS sustava Državne geodetske uprave kako je navedeno u Tehničkim specifikacijama koje se nalaze u privitku ove Dokumentacije o nabavi – Prilog br. 1 i čine njezin sastavni dio.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 1 249 916.24 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50324100 Usluge održavanja sustava
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Središnji ured Državne geodetske uprave (kontrolni centar), Gruška 20, Zagreb i lokacije CROPOS stanica navedene u točki 2. Tehničkih specifikacija

II.2.4)Opis nabave:

Usluge sveobuhvatnog održavanja infrastrukture CROPOS sustava Državne geodetske uprave kako je navedeno u Tehničkim specifikacijama koje se nalaze u privitku ove Dokumentacije o nabavi – Prilog br. 1 i čine njezin sastavni dio.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Dodjela ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije u slučajevima navedenima u nastavku
  • Radove, robu ili usluge može pružiti samo određeni gospodarski subjekt zbog sljedećeg:
    • nepostojanje tržišnog natjecanja zbog tehničkih razloga
Objašnjenje:

tvrtka Geomatika-Smolčak d.o.o. jedini ovlašteni Trimble Partner za distribuciju, nadogradnju i održavanje svih infrastrukturnih Trimble proizvoda u Republici Hrvatskoj.

Infrastrukturni proizvodi uključuju sav hardver i softver potreban za rad mreža permanentnih GNSS stanica.

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Održavanje sustava CROPOS za 2022. godinu

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
01/03/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Geomatika-Smolčak d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 06354350371
Poštanska adresa: Gradek 2d
Mjesto: GORNJI STUPNIK
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10255
Država: Hrvatska
E-pošta: nsmolcak@geomatika-smolcak.hr
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 250 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 249 916.24 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb, koja je nadležna za rješavanje o žalbama.

Nadležnosti i druga pitanja vezana za rad Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave uređuje poseban zakon.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku i dostavlja se neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Žalba se izjavljuje u roku od 30 dana od dana objave obavijesti o dodjeli ugovora u odnosu na slučajeve i okolnosti za odabir postupka.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/03/2022