TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Árubeszerzések - 136074-2014

19/04/2014    S78    - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 

Magyarország-Budapest: Lőfegyverek

2014/S 078-136074

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2009/81/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Országos Rendőr-főkapitányság
AK05982
Teve utca 4–6.
Címzett: Lak Vilmos
1139 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 14435597
E-mail: lakv@orfk.police.hu
Fax: +36 14435597

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.police.hu

További információ a következő címen szerezhető be: Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság, Igazgatási Szolgálat, Közbeszerzési Osztály
Pozsonyi út 56. I. emelet 178. sz. szoba
Kapcsolattartási pont(ok): Kovács Tamás
1133 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 14607121
E-mail: kovacstam@kgei.police.hu
Fax: +36 14607118

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság, Igazgatási Szolgálat, Közbeszerzési Osztály
Pozsonyi út 56. I. emelet 178. sz. szoba
Címzett: Kovács Tamás
1133 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 14607121
E-mail: kovacstam@kgei.police.hu
Fax: +36 14607118

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság, Igazgatási Szolgálat, Közbeszerzési Osztály
Pozsonyi út 56. I. emelet 178. sz. szoba
Címzett: Kovács Tamás
1133 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 14607121
E-mail: kovacstam@kgei.police.hu
Fax: +36 14607118

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.3)Fő tevékenység
Közrend és biztonság
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Szolgálati maroklőfegyverek beszerzése az ORFK részére
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: 1149 Budapest Mexikói út 20-24.

NUTS-kód HU101

II.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Határidős adásvételi szerződés az ORFK részére egy azon modellből(verzióból) 9x19 mm-es Lüger űrméretű Standard, Compact és Sub-compact típusváltozattal (együtt: maroklőfegyver-család) szolgálati maroklőfegyverek beszerzése tárgyában.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

35320000

II.1.7)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Az ajánlattevőnek jeleznie kell az ajánlatban, hogy a szerződés mekkora részét szándékozik harmadik felek felé további alvállalkozói szerződésekkel kiszervezni és, hogy milyen alvállalkozókat javasol, valamint hogy milyen tárgyban javasolja további alvállalkozói szerződések megkötését
Az ajánlattevőnek jeleznie kell minden, a szerződés teljesítése során az alvállalkozók szintjén bekövetkező változást
A nyertes ajánlattevő köteles meghatározni, hogy az előírt százalékos arányon túl a szerződés mely részét vagy részeit kívánja alvállalkozásba adni, valamint köteles megjelölni a már azonosított alvállalkozókat
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
1500 db pisztoly és tartozékainak beszerzése az alábbiak szerint:
900 db Standard (full size) típusváltozatú pisztoly, ebből 90 db balkezes, vagy kétkezes
500 db Compact típusváltozatú pisztoly, ebből 50 db balkezes, vagy kétkezes
100 db Subcompact típusváltozatú pisztoly, ebből 10 db balkezes, vagy kétkezes
melytől Ajánlatkérő -10%-ig eltérhet.
Becsült érték áfa nélkül: 200 000 000 HUF
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Amennyiben Szállító kötelezettségét a Szerződés szerinti teljesítési határidőben nem teljesíti, úgy Megrendelő minden késedelemmel érintett naptári napra, késedelmi kötbérre jogosult. A késedelem időtartamába a vis maior és Megrendelői késedelem időtartama nem számít bele. A késedelmi kötbér alapja a határidőre le nem szállított mennyiségű termék nettó - ÁFA nélküli - szerződéses értéke, mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 1%-a.
Hibás teljesítési kötbér: Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, amennyiben Szállító nem a Szerződésnek megfelelő minőségű, illetve mennyiségű terméket szállít le. Megrendelő felhívására Szállító a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, hibás / hiányos, szerződésnek nem megfelelő terméket Megrendelő igénybejelentésétől számított 5 munkanapon belül köteles kicserélni, pótolni. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesült mennyiség szerződéses nettó értéke, mértéke azonos a késedelem esetére járó kötbér mértékével. Megrendelő hibás teljesítési kötbérre a hiba bejelentésének napját követő naptól a helyreállítás (kicserélés, pótlás) napjáig jogosult.
Meghiúsulási kötbér: A Szállító részére felróható nem teljesülés, valamint 20 munkanapot meghaladó késedelmes teljesítés esetén a szerződést Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja, valamint meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződés meghiúsult részéhez tartozó nettó szerződéses ár 30 %-a. Megrendelő meghiúsulási kötbérre az annak alapjául szolgáló szerződésszegés beálltától jogosult.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben szabályozott módon, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában előírtak szerint átutalással, számla ellenében teljesíti az ellenszolgáltatást, a számla beérkezésétől számított 30 napos fizetési határidővel. Ajánlatkérő előleget és rész számlát nem fizet.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
III.1.4)A szerződés teljesítésére vonatkozó egyéb különleges feltételek, különösen az ellátás és az információk biztonságát illetően:
III.1.5)Biztonsági tanúsítványokra vonatkozó információk:
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Személyes helyzet

A gazdasági szereplők személyes helyzetére vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásokba történő bejegyzéshez kapcsolódó előírásokat is

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek a jelentkezésben a Rendelet 25. § (2) bekezdés szerint kell igazolnia, illetőleg írásban nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Rendelet 23. § (1) bekezdése, valamint a Rendelet 24. § a)-g) pontjainak hatálya alá.
Ajánlatkérő kizárja a részvételre jelentkezőt az eljárásból, ha a részvételre jelentkezővel szemben a Rendelet 23. § (1) bekezdésében, valamint a 24. § a)- g) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Az alvállalkozók személyes helyzetére vonatkozó (adott esetben azok elutasításához vezető) szempontok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásokba történő bejegyzéshez kapcsolódó előírásokat is

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkező 10% feletti alvállalkozóinak a jelentkezésben a Rendelet 25. § (2) bekezdés szerint kell igazolnia, illetőleg írásban nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Rendelet 23. § (1) bekezdése, valamint a Rendelet 24. § a)-g) pontjainak hatálya alá.
A beszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a részvételre jelentkezőnek jelentkezésében nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a beszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben olyan alvállalkozót, aki a Rendelet 23. § (1) bekezdésében és a Rendelet 24. § d)-e) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya alá esik.
Ajánlatkérő kizárja a részvételre jelentkezőt az eljárásból, ha valamelyik alvállalkozójával szemben (a teljesítés során igénybe venni kívánt mértéktől függetlenül) a Rendelet 23. § (1) bekezdésében, valamint a 24. § d)-e) és g) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja a részvételre jelentkezőt az eljárásból, ha a 10 % feletti alvállalkozójával szemben a Rendelet 24. § a)-c) és f)-g) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A gazdasági szereplők gazdasági és pénzügyi alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: G1. A Rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontja alapján a részvételre jelentkezővel kapcsolatban álló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményük a részvételi Felhívás megjelenését követően kelt nyilatkozata (eredeti vagy egyszerű másolatban) az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal:
- mióta vezeti a részvételre jelentkező
- a bankszámláját,
- a részvételre jelentkező számláján a részvételi felhívás feladásának napját megelőző egy év (12 hónap) során fordult-e elő 30 napot meghaladó sorban állás.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
Részvételre jelentkező pénzügyi intézménytől származó nyilatkozata(i) alapján megállapítható, hogy bármely bankszámláján a részvételi felhívás feladásának napjától visszaszámított 1 évben (12 hónap) 30 napot meghaladó sorban álló tétele volt.
Az ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőt, hogy az előírt pénzügyi alkalmassági kritériumoknak való megfelelést a részvételre jelentkezőnél, közös részvételi jelentkezőnél külön-külön vizsgálja.
III.2.3)Műszaki és/vagy szakmai alkalmasság

A gazdasági szereplők műszaki és/vagy szakmai alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. - A Rendelet 28. § (1) bekezdés d) pontja alapján a részvételre jelentkezőnek és a 10% feletti alvállalkozónak a megajánlani kívánt áru leírásával kell igazolnia, hogy az megfelel a kiadott műszaki dokumentációban foglaltaknak.
M2. A Rendelet 28. § (1) bekezdés e) pontja alapján a fegyvercsalád tagjaira vonatkozó elismert, nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány benyújtása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
M1.: A szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha:
- A részvételre jelentkező és 10% feletti alvállalkozója által benyújtott leírásból megállapítható, hogy az nem felel meg a dokumentációban meghatározott leírásnak.
M2:A részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
- a fegyvercsalád egyik tagja sem rendelkezik NIJ szabványban és/vagy TR műszaki irányelvben meghatározott követelmények szerinti megfelelést igazoló, vagy ezzel bármely nemzeti rendszerben egyenértékű minősítéssel,
- a fegyvercsalád mindegyik tagja nem rendelkezik C.I.P vagy ezzel bármely nemzeti rendszerben egyenértékű minősítést igazoló tanúsítvánnyal.

Az alvállalkozók műszaki és/vagy szakmai alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok elutasításához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. - A Rendelet 28. § (1) bekezdés d) pontja alapján a részvételre jelentkezőnek és a 10% feletti alvállalkozónak a megajánlani kívánt áru leírásával kell igazolnia, hogy az megfelel a kiadott műszaki dokumentációban foglaltaknak.
M2. A Rendelet 28. § (1) bekezdés e) pontja alapján a fegyvercsalád tagjaira vonatkozó elismert, nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány benyújtása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
M1: A szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha:
- A részvételre jelentkező és 10% feletti alvállalkozója által benyújtott leírásból megállapítható, hogy az nem felel meg a dokumentációban meghatározott leírásnak.
M2:A részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
- a fegyvercsalád egyik tagja sem rendelkezik NIJ szabványban és/vagy TR műszaki irányelvben meghatározott követelmények szerinti megfelelést igazoló, vagy ezzel bármely nemzeti rendszerben egyenértékű minősítéssel,
- a fegyvercsalád mindegyik tagja nem rendelkezik C.I.P vagy ezzel bármely nemzeti rendszerben egyenértékű minősítést igazoló tanúsítvánnyal.
Ajánlatkérő mind az M1. mind az M2. alkalmassági szempont tekintetében részvételi jelentkezők közös részvételi jelentkezőket és alvállalkozókat együttesen vizsgálja.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Nettó ajánlati ár (HUF). Súlyszám 25

2. Műszaki érték (A dokumentáció 1. sz. mellékletét képező ellenőrző lista alapján). Súlyszám 35

3. Használhatóság (A dokumentáció 2. sz. mellékletét képező ellenőrző lista alapján). Súlyszám 40

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
29001-10850/2013
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 17.6.2014
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
17.6.2014
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk:
a) A részvételi dokumentáció saját részre történő átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
b) Az ajánlatkérő a Rendelet 42. §-a szerint a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
c) A részvételre jelentkezőnek jelentkezésében nyilatkoznia kell a részvételi felhívás és a dokumentáció feltételeinek elfogadásáról.
d) Részvételre jelentkező és 10% feletti alvállalkozója a részvételi dokumentáció részét képező műszaki leírásnak való megfelelésről az aláírásra jogosult által aláírt (aláírás bélyegző használata nem elfogadott) nyilatkozatot köteles csatolni.
e) A jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező és a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) a részvételi határidő időpontjához képest hatvan (60) napnál nem régebbi, cégbíróság által kiadott cégkivonatát. Amennyiben a cégkivonat szerint cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egy példányát is csatolni kell.
f) A jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező és a 10% feletti alvállalkozó(k) nyilatkozatát arról, hogy a részvételi felhívás feladásának napját megelőző egy évben mely pénzintézet(ek)nél vezettek, illetve a jelentkezés időpontjában mely pénzintézet(ek)nél vezetnek számlát.
g) A jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező és a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) részéről cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányának / aláírás mintájának eredeti vagy másolati példányát.
Amennyiben a részvételre jelentkező vagy a 10% feletti alvállalkozó(k) nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy nem azonos a cégjegyzésre jogosult személlyel, úgy a jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező vagy a beszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazását eredetben vagy hiteles másolatban.
h) Közös részvételre jelentkezők esetében a jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkezők együttműködésről szóló megállapodását, melyben részletesen rendelkezni kell a feladatmegosztás és a képviselet kérdéseiről. Az együttműködési megállapodásban ki kell térni arra is, hogy amennyiben nyertesként kerülnek kihirdetésre az ajánlattétel szakaszában, melyik részvételre jelentkező számlájára vagy a közös részvételre jelentkezők számláira milyen arányban kérik a szerződés ellenértékét átutalni, valamint meg kell adniuk az értesítési címet is.
A közös jelentkezést tevőknek a jelentkezésben nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a szerződést teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak.
i) A részvételi jelentkezések felbontásakor az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.
j) A részvételre jelentkezőknek jelentkezésükben nyilatkozni kell a Rendelet 31. § alapján meghatározottak szerint.
k) Az eljárás a Rendelet 59. § (1) bekezdése alapján a részvételi felhívás hirdetmény útján történő közzétételével indul.
l) Az ajánlattételi szakaszban az ajánlattal együtt az alábbiak benyújtását is fogja kérni Ajánlatkérő:
la) Nyilatkozat a megajánlott termék származási helyéről (ország).
lb) Amennyiben a termék külföldről származik csatolni kell az érvényes tevékenységi és tárgyalási engedélyének másolatát.
lc) Amennyiben a termék Magyarországról származik, a jelentkezéshez csatolni kell a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló érvényes engedélyt.
m)Az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati részszempontjai:
Részszempontok Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár (HUF) 25
2. Műszaki érték (A dokumentáció 1. sz. mellékletét képező ellenőrző lista alapján) 35
3. Használhatóság (A dokumentáció 2. sz. mellékletét képező ellenőrző lista alapján) 40
Az értékelés során adható pontszám: 0-10.
Ajánlati ár részszempont
Az ajánlati ár részszempont értékelése során adható pontszám: 0-10.
Az ajánlatok értékelése relatív értékelési módszerrel, azon belül fordított arányosítással kerül meghatározásra. A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, vagyis az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre adja a maximális pontot (felső ponthatár), a többi ajánlat ajánlati elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámot, az alábbi képlet alapján. (A kerekítés két tizedes jegyig történik.)
P = A legjobb x P max
A vizsgált
ahol
P: a vizsgálati ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az így megállapított pontszám a súlyszámmal szorzásra kerül.
„Műszaki érték” részszempont
A „Műszaki érték” résszempont értékelése során adható pontszám: 0-10.
Ezzel a részszemponttal összefüggő tulajdonságok vizsgálata a 1. sz. melléklet Ajánlattevő által az ajánlattételi szakaszban kitöltött adatok alapján történik.
A kapott pontok az ott feltüntetett súlyszámokkal szorzásra, majd összesítésre kerülnek ennek értéke adja a részszempont értékét.
„Használhatóság” részszempont
A „Használhatóság” résszempont értékelése során adható pontszám: 0-10.
A résszemponttal összefüggő tulajdonságok vizsgálata és értékelése a 2. sz. melléklet ellenőrző listája alapján, a benyújtott mintapéldányok szolgálati feladatok ellátásához hasonló helyzetekben megvalósuló alkalmazással, viseléssel, alapvetően próbahasználat elvégzésével történik. (A próbahasználat végrehajtásának időtartama legfeljebb 30 munkanap.)
A próbahasználatot végrehajtó állomány az ORFK vezetője által meghatározott rendőri szervek állományából kerül kijelölésre.
A próbahasználatot végzők minden, mintadarabként benyújtott maroklőfegyver típusváltozatot (modellt) külön-külön, a tartozékokkal együtt ellenőrzik és minden egyes maroklőfegyverre a 3. sz. mellékletben lévő űrlapot töltenek ki. A vizsgáló és értékelő személyek által végrehajtott próbahasználat esetén az értékelők által külön-külön adott pontszámokat az ott feltüntetett súlyszámokkal szorozni majd összegezni kell. Az egyes értékelő személyek által így kialakított pontszámot összegezni majd az értékelést végző személyek számával osztani kell.
Összegzett értékelés
Az, az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Ha több ajánlatnak azonos az előzőek szerint kiszámított összpontszáma, akkor az az ajánlat minősül az összességében legelőnyösebbnek, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást (ajánlati árat) tartalmaz.
n) vizsgálati mintapéldányok biztosítása
Az ajánlattételi szakaszban, az ajánlatokkal egyidejűleg a vizsgálatok elvégzése érdekében az Ajánlattevőnek a megajánlott maroklőfegyver minden típusváltozatából és tartozékaiból a Rendőrség számára mintapéldányokat (mintadarabokat) kell ideiglenesen átadnia. Ez maroklőfegyver-családonként 3 db Standard, 3 db Compact és 3 db Sub-compact típusváltozatú pisztolyt, valamint a hozzájuk - a műszaki leírás 4. pontjában - előírt fegyvertartozékokat jelenti.
A legmegfelelőbb modellek kiválasztása érdekében a Standard és a Compact típusváltozatú lőfegyverekhez nyílt viselésű pisztolytokokat, tártokokat; a Standard, a Compact és a Sub-compact típusváltozatokhoz rejtett viselésű csípőtokokat, valamint tártokokat is biztosítani kell.
A mintapéldányok ideiglenes átadás-átvétele jegyzőkönyv alapján, a műszaki állapot és a tartozékok teljessége dokumentálásával történik. A mintadarabokat legkésőbb a szállítási szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül Ajánlatkérő minden Ajánlattevő részére visszaszolgáltatja, a fegyverekben bekövetkezett károkért, értékcsökkenésért térítést nem biztosít.
o) Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkező figyelmét, hogy a részvételi szakaszban jelentkező nem tehet ajánlatot. Amennyiben részvételre jelentkező ajánlatot tesz, úgy az a jelentkezés érvénytelenségét vonja maga után.
p) A részvételi dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:
Ajánlatkérő a részvételi felhíváshoz dokumentációt készít, melyet térítésmentesen bocsát részvételre jelentkező rendelkezésére.
A teljes dokumentáció papír alapon átvehető a részvételi határidőt megelőző napig 08:00-13:00 óra között, a részvételi határidő napján 08:00-10:00 óra között a Központi GEI ISZ Közbeszerzési Osztály, 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. I. emelet 178. sz. iroda címen.
q) A nyertes Ajánlattevővel megkötött szerződés a Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól szóló 384/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése alapján a szerződés tárgyát képező kényszerítő eszköz rendszeresítésétől függő hatállyal jön létre.
r) Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az általa megajánlani kívánt maroklőfegyverek és azok tartozékai mindenben meg fognak felelni a IV. Műszaki leírásban foglaltaknak.
s) Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezéséhez nyilatkozatot köteles benyújtani arra vonatkozóan, hogy a szervizre, technikai kiszolgálásra, javításra, karbantartásra vonatkozóan vállalja az alábbiakat:
A meghibásodott pisztolyok jótállás körében történő javítása esetén Szállító Megrendelő budapesti telephelyén veszi át az eszközöket, majd a javítást követően ugyanott szolgáltatja vissza. Szállító vállalja, hogy a javításra átadott fegyvereket, tartozékait 30 napon belül megjavítja. A 30 napot meghaladó javítások esetén csereeszközt köteles biztosítani.
a) A hibabejelentés érdekében meg kell adni az elérhetőséget. A rendelkezésre állást munkaidőben 8-14 óráig kell biztosítani.
b) Ajánlattevő vállalja, hogy biztosítja:
- A javító- és cserealkatrészeket a teljesítést követő 15 évig;
- A maroklőfegyver hibabehatárolásához szükséges speciális eszközöket (pl.: zárolási, kaliber és egyéb idomszerek);
- A TASZT készletet (pl.: egyedi, vagy csoportos karbantartó-, javítókészleteket, beszabályozó készüléket);
- A fegyverek karbantartására vonatkozóan a szerződés hatályba lépésétől számított egy hónapon belül nyertes Ajánlattevő Ajánlatkérő által kijelölt legfeljebb 10 fő részére legfeljebb 8 órában felkészítést tart, mellyel kapcsolatban külön költséget nem számíthat fel.
t) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtó Részvételre jelentkezőnek az eljárás ajánlattételi szakaszában ajánlatához az alábbi nyilatkozatokat kell benyújtania:
- Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a meghibásodott pisztolyok garanciális javítását magyarországi telephelyű szerviz szolgáltatóval végzi.
- Ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy a javító és cserealkatrész biztosítását a szerződés hatályba lépésétől, illetve az adott fegyvertípus gyártásának megszűnését követő 15 évig vállalja.
- Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a műszaki leírásban meghatározott képzést biztosítja.
-Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a garancia biztosítására, illetve a javítási feltételekre vonatkozó nyilatkozatot.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 228/2004. (VII. 30.) Kormány rendelet 76. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
16.4.2014