Werken - 13609-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Brno: Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater

2019/S 008-013609

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 221-504915)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Statutární město Brno
44992785
Dominikánské nám. 196/1
Brno
602 00
Tsjechië
Contactpersoon: Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4; Mgr. Nikol Dušková, advokátka
Telefoon: +420 224827884
E-mail: duskova@akccs.cz
Fax: +420 224827879
NUTS-code: CZ064

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.brno.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/MMB

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostavba kanalizace v Brně II. - výběr zhotovitele dostavby kanalizace

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45231300
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zadavatel bude poptávat zhotovitele pro realizaci pěti Sekcí v rámci projektu Dostavba kanalizace v Brně II. Stavební práce budou prováděny na základě Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, tzv. Fidic Red Book. Stavební práce budou spočívat v nové výstavbě nebo dostavbě (rozšíření) kanalizace, včetně komunikací, v pěti městských částech Statutárního města Brna; součástí plnění bude rovněž dodávka technologií. Konkrétně se jedná o: a) Bosonohy - dostavba oddílného kanalizačního systému; b) Líšeň - dostavba splaškové a dešťové kanalizace, vč. komunikace a vodovodu; c) Maloměřice a Obřany - dostavba stokové sítě; d) Tuřany-Dvorska - odkanalizování místní části; e) Brno-jih - dostavba kanalizační sítě, vč. komunikace.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 221-504915

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 21/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 28/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 21/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:10
Te lezen:
Datum: 28/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: