Árubeszerzések - 136105-2019

25/03/2019    S59    Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Házinyúl

2019/S 059-136105

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Állat - és Növénykert
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_69245691
Postai cím: Állatkerti körút 6–12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Haraszlin Gábor
E-mail: info@kozbesztender.hu
Telefon: +36 305433172
Fax: +36 17002075

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zoobudapest.com

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000163972019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000163972019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Fővárosi önkormányzati intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állat- és növénykert üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Takarmány (takarmány nyúl) beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000163972019
II.1.2)Fő CPV-kód
03325100 Házinyúl
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges takarmány (takarmány nyúl) beszerzése 48 hónapra, keretszerződés alapján

(A közbeszerzési eljárás száma: K-0155-H/2019)

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 34 700 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
03325100 Házinyúl
15119100 Házinyúlhús
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146 Budapest: Állatkerti körút 6–12.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Elnevezés: A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges takarmány (takarmány nyúl) beszerzése 48 hónapra nettó 34 700 000 HUF keretösszegben, keretszerződés alapján

Előirányzott éves mennyiség az előző éves tapasztalatok alapján kizárólag iránymutatásként:

Takarmány nyúl (élő): 13 000 kg — állatorvosilag ellenőrzött állományból, az igénynek megfelelő súllyal rendelkező, selejt

Takarmány nyúl (napos, élő): 4 500 kg — állatorvosilag ellenőrzött állományból, az igénynek megfelelő súllyal rendelkező, selejt

Nyúlhús: 10 kg — állategészségügyi vizsgálat által elfogadott, kereskedelmi forgalomba hozható, feldolgozott fagyasztott, darált nyúlhús, rendelkezik: állatorvosi igazolással, fogalmazási engedéllyel, labor vizsgálati eredménnyel

Ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi előírt, vagy az azzal — a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében — egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat; ezt azonban ajánlatkérő nem értékeli. Keretszerződésekben megjelölt teljes keretösszeg kimerítésére és a közbeszerzési dokumentumokban szereplő összes tétel lehívására nem vállal ajánlatkérő kötelezettséget, de a dokumentációban nem szereplő tétel lehívására a Keretszerződés alapján ajánlatkérő nem jogosult. Adott esetben azonban az 1. mellékletben foglalt tételek közül az ott megjelölt mennyiségeket meg is haladhatja a vevői megrendelés, csak a keretösszegen nem léphet túl.

A közbeszerzési dokumentumokban szereplő tételek és mennyiségek az előző éves tapasztalatok alapján iránymutatásként szolgálnak ajánlattevők részére az ajánlattétel során.

A Keretszerződés lejár a szerződéskötés megkötését követően 48 hónap lejártával vagy, amennyiben a keretösszeg hamarabb kimerül, a keretösszeg kimerülésével.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 34 700 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A beszerzés részekből áll: Nem

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása körében Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1–16. §-aira. Az ajánlattevőknek az igazolást ennek megfelelően kell megtennie.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének külön), alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti eljárásban ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. szerint II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban EEKD) kell benyújtani előzetes igazolásként, továbbá a Korm.rend 3. § is irányadó.

Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződésteljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót — akkor is, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá az ajánlatban, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kbt. 69.§ (4)–(8) bek. alapján a kizáró okok igazolására felhívott gazd. szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezet 8., 10. és 12–16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kormányrendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezen adatbázisok elérhetőségét — azok kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kormányrendelet előírja — feltünteti az ESPD megfelelőrészeiben. A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. Fejezet szerinti igazolások kiállítására — amennyiben ennek benyújtásával kerül igazolásra az adott feltételnek

Valómegfelelés — mely szerv jogosult. A Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési

Eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. Az ajánlatkérő — ellenkező bizonyításig — az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) K.r. 19. § (1) c) pontja alapján az ATnek a szerz. telj.-hez szüks. pü-i és gazd-i alk. igazolható az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgya szerinti (nyershús és vagy takarmány nyúl szállítása/adás-vétele) — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevételéről, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (attól függően, hogy az AT mikor jött létre illetve mikor kezdte meg tevékenységét).

A 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ az EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát, nem szükséges a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása (321/2015. (X. 30.) K.r. 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.)

Ha egy AT az előírt alk. köv.-nek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában külön formanyomtatványokat is be kell nyújtsa az ajánlat részeként. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Közös ajánlattétel esetén az EEKD a közös ATk mindegyike vonatkozásában benyújtandó.

A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. [Kbt. 67. § (2)]

A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdései alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető és az értékelési sorrendben azt követő legfeljebb három ATt megfelelő határidő tűzésével felhívja a P1 alkalmassági követelmény tekintetében nyilatkozattételre. Benyújtandó az AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet P1) nyilatkozata a beszerzés tárgya szerinti (nyershús és/vagy takarmány nyúl szállítása/adás-vétele) tevékenységből származó — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevételről legfeljebb az előző 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben AT a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról. (321/2015. (X. 30.) K.r. 19. § (3) bekezdése.)

A 321/2015. (X. 30.) K.r. 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ATk hivatalos jegyzéke — figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra — bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ATk elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ATk hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az AK elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Az AT a szerződés teljesítésére alkalmas, amennyiben a felhívás feladását megelőző 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (nyershús és vagy takarmány nyúl szállítása/adás-vétele) származó — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele összesen eléri vagy meghaladja a nettó 12 000 000 HUF-ot.

Közös ATk:

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek, illetve ezek közül azoknak, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

Kapacitást biztosító szervezetek:

Az AT más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján. Más szervezet kapacitásának igénybevétele esetén ATnek meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdés szerint Az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AKt az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

VI.3. folyt.:

12.AK AT-kcégjegyzésének adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevőnek, cégjegyzési adatai nem találhatóak meg, akkor a hatályos cégkivonato(ka)t eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges. Részletek rövidítések nélküli AF. Nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében — a működési formának megfelelően — a nyilvántartó bíróság/ költségvetési szerv/kamara, egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói igazolvány másolata csatolandó (amennyiben az adatokat az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen nem tudja ellenőrizni).

13. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely a rövidítések nélküli AF szerinti tartalom szerint csatolandó.A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre

Jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

14. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ban foglaltakra. Amennyiben AT a Kbt. 44. § (1) bek. alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy indokolást köteles csatolni ajánlatához, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet, figyelemmel a Kbt. 44. § (2)–(4) bek-ben foglaltakra. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.

15. A benyújtandó dokok — ha jogszabály eltérően nem rendelkezik — egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve, ha az AK az aj.i felhívásban vagy a dok.ban másképp rendelkezik. A 424/2017 (XII.9.) K.r. 10.§ (3)–(4) bek irányadó.

16. AK a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hp lehetőségét, és felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§ (3) és (8) bekezdésében foglalt, nem hiánypótolható tényezőkre.

Folyt III.1.3.minköv. karakter korl. miatt

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ATnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolandó a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben végzett, legjelentősebb értékesítésekre vonatkozó referencia/referenciák ismertetésével. Az AK köteles a 3 év teljesítését figyelembe venni. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

A referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.

A 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát nem szükséges a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása. (321/2015. (X. 30.) K.r. 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.)

Ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában külön formanyomtatványokat is be kell nyújtsa az ajánlat részeként. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Közös ajánlattétel esetén az EEKD a közös ATk mindegyike vonatkozásában benyújtandó.

A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és — szükség esetén — hozzájáruló nyilatkozatot. [Kbt. 67. § (2)]

A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdései alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető és az értékelési sorrendben azt követő legfeljebb három ATt megfelelő határidő tűzésével felhívja az M1 alkalmassági követelmény tekintetében a referencianyilatkozat/igazolás benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

M1) A 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) bek.a) pont, (1a) bek, és a 23.§ figyelembe vételével: igazolására benyújtott igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés időtartama (kezdő és befejező időpont is, év hónap nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége, az értékesítésre irányuló referencia tárgya, a szállított mennyiség, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) a 321/2015 (X.30.) K.r. 21.§ (1) bek. c) pont alapján csatolni kell az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően élőállat szállítására alkalmas szállítójárműre vonatkozó érvényes állatszállítási engedélyt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Az AT a szerződés teljesítésére alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 1 darab, a közbeszerzés tárgyára (nyershús és/vagy takarmány nyúl szállítása/adás-vétele) vonatkozó szerződés keretében szerződésszerűen teljesített referenciával, és ezen szerződés alapján a szállított mennyiség elérte összesen legalább a 12 000 kg-ot.

M2) Az AT a szerződés teljesítésére alkalmas, amennyiben rendelkezik az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, élőállat szállítására alkalmas, érvényes állatszállítási engedéllyel rendelkező szállítójárművel.

Közös ATk:

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek, illetve ezek közül azoknak, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

Kapacitásbiztosító szervezetek:

Az AT más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján. Más szervezet kapacitásának igénybevétele esetén ATnek meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Folyt VI.3. karakter korl. miatt:

17. AK alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz, az eljárás nyertesének visszalépése esetén az AK az aj.ok értékelési szempont szerinti értékelése alapján a következő legkedvezőbb aj.ot tevőnek minősített szerv.tel köt szerzt, ha őt az aj.ok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.

18. Az AF és a kb.i dokok közötti eltérés esetében az AF-ben foglaltak az irányadóak. Az AFben és a KDban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak.

19. AK felhívja ATk figyelmét a Kbt.36.§-ában foglaltakra, miszerint:

a) nem tehet másik aj.ot más ATvel közösen,

b) más AT alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más aj.ot benyújtó AT szerz teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt.65.§(7) bek].”

20. AK ezúton hívja fel a figyelmet a Kbt. 138–139. §-ban foglaltakra.

21. A kb.i dokban található szerztervezet elfogadása az aj. érvényességi feltétele, annak csatolása az aj.ban nem szükséges.

22. Az aj.i felhívásban előírt valamennyi alk. feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak).

23. AK felhívja ATk figyelmét, hogy az aj.ban beny. igazolások, nyilatkozatok tartalmát AK jogosult a Kbt.69.§(13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.

24. Ahol a kb. tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ott AK a 321/2015.(X.30.)K.r.46.§(3) bek. foglaltak szerint az azzal egyenértékű eszközök, berendezések, stb. megajánlását is elfogadja.(részletek: röv. nélküli AF).

25. AK a Kbt. 73. § (4) bek. tekintettel előírja, hogy az ATk tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi köv.ekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerz, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az AK a KD-ban tájékoztatásként közli azoknak a szerv.eknek a nevét, amelyektől az AT tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bek.s szerinti azon köv.ekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az AK az eljárás során ellenőrzi, hogy az aj.ban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bek. szerinti köv.eknek. Folyt. VI.4.3) korl. miatt

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi-, hibás teljesítési -, meghiúsulási kötbér: Az Eladó köteles a Vevő általa KDban meghat. szállítási ütemterv betartására. A késedelmi kötbér napi mértéke az adott egyedi megrendelésre vetített összeg 5 ezreléke, de min. 5 000 HUF/naptári nap, teljes összege legfeljebb a teljes éves ellenérték 18 %. Hibás telj. esetén, ha AK minőségi kifogással él, az árut átveszi és nem kéri annak kicserélést Eladó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás telj-ii kötbér mértéke 15 %,alapja az adott egyedi megrendelés nettó szállítási díja. A meghiúsulási kötbér a teljes szerződéses ellenérték 18 %-a. AT tárgyhónapot követő hónap 5. napjától jogosult számlát kiállítani.Felek tárgyhónapnak azt a naptári hónapot tekintik, amelyre az elszámolás vonatkozik. Áfa tv 58. §-ában foglaltak irányadóak, AK a számla kiállításának napjától számított 30 napon átutalással fizeti ki a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek. alapján, ill Kbt. 135. § (1), (5), (6) bek. szerint.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/04/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/04/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. §-a szerint, figyelemmel a 424/2017 korm. rendeletre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2023.3. hó

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elekt. kb.i rendsz.ben (EKR) elekt. űrlapként a nyil. megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyil.t az elekt. űrlap kitöltése útján kell az aj. részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokokkal, az EKR-ben elekt. úton megtett nyil.kkal szemben támasztott köv.ekkel, valamint képviselet esetén elekt. úton megtett nyil.kkal kapcs. egyéb előírásokat az e-Kr. 10–13. §-ai vonatkoznak. AK vmennyi értesítést az EKR-en keresztül küld meg ATk részére. AK felhívja ATk figyelmét,hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek úgy megadni,hogy AK nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz.

2. AK a bt. 40. § (1) és 41. § (3) bek. alapján az elj. EKR-ben való lebony. írja elő az e-Kr. szabályai szerint. Az aj. részletes form köv.eit a dok. tartalmazza. Az aj.ot az e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elekt. úton kell benyújtani. AK a kb.i dokokat a gsz.k számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megind.ásakor az EKR rendsz.ben elekt.an elérhetővé tesz. https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000163972019)

3. A Kbt. 56. § (1) bek. szerint az aj.i felhívásban, illetőleg a kb.i dokokban foglaltakkal kapcs. az AT az EKR rendsz.en keresztül kieg. tájékoztatást kérhet az AKtől az EKR rendsz.en keresztül. AK az EKR-en keresztül a Kbt. 56. § (2)-(3)bek. alapján adja meg a kieg. tájékoztatást.

4. Az aj.okat tart. iratok felbontását az EKR az aj.tételi határidő lejártát követően, 2 órával később kezdi meg. Az elekt.an beny. aj.ok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az aj.ok az AK számára hozzáférhetővé válnak. Az elekt.an beny. aj. esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elekt.an — azzal a tartalommal, ahogyan azok az aj.ban szerepelnek — az ATk részére elérhetővé teszi.

5. Az EKR használatához az e-Kr.6.§-a szerint regisztráció szükséges.-Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu). -Az EKR használatával kapcs. útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

6. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség AT terheli.

7. Az ajánlathoz csatolni kell vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni (figyelemmel az e-Kr. 10. §-ra): A KD szerinti iratjegyzék szerint. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó és magánszemély ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet esetén AK elfogadja a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírási-mintát. Nem MO-n letelepedett AT esetén az adott ország szerinti olyan dokumentum benyújtása szükséges eredeti nyelven és felelős magyar fordításban, amelyből megállapítható az aláíró cégjegyzésre való jogosultsága.

8. AK nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását közös ajánlattétel esetén.

9. 1 hónap ajánlati kötöttség a Kbt. értelmében 30 nap.

10. Egyéb, az AF, KD, valamint a Kbt. előírásai szerint becsatolandó és a fentiekben nem részletezett dokumentum, amely az ajánlat teljességéhez, érvényességéhez szükséges, a vonatkozó előírások szerint.

11. A benyújtandó dokumentumok — ha jogszabály eltérően nem rendelkezik — egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve, ha az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban másképp rendelkezik. A 424/2017 (XII.9.) korm. rendelet 10. § (3)–(4) bek irányadó. Folyt. III.1.2. min köv. karakter korl. miatt.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.3. folyt. karakt.korl.miatt:

26. Az elj. nyelve magyar.

27. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

28. AK az aj.ok bírálatát, értékelését valamint valamennyi eljárási cselekményt a hirdetménnyel induló nyílt eljárások szabályai szerint folytatja le.

29. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolja be a céginformációs szolgálathoz beny. változásbejegyzési kérelmét, és annak érkezéséről a céginformációs szolgálat által megküldött igazolást — Csatolandó az AT, közös aj. esetén mindegyik AT részéről

30. Amennyiben az aj.i felhívásban szereplő valamelyik határidő nem munkanapra esne, akkor a határidő a következő munkanap, ugyanabban az időpontban jár le.

31. Az eljárásban eljáró felelős akkreditált kb.i szaktanácsadó Erdei Gábor, lajstromszáma: 01061 (info@kozbesztender.hu)

32. Amennyiben az AT az aj.ban — átalakulásra hivatkozással — jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az aj.hoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerzt, átalakulási cégiratokat.

33. A teljesítéssel kapcs. előteljesítés biztosított. AKként szerződő fél alkalmazza a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontját, mely jelen eljárásban azt jelenti, hogy az ATként szerződő fél előteljesítése esetén a teljesítés időpontja az előteljesítés időpontja.

34. Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § értelmében, az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlattevők 500 000 HUF, azaz ötszázezer forint összegben ajánlati biztosítékot kötelesek nyújtani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető — az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15490658 számú bankszámlájára történő befizetéssel. Ez esetben a biztosítéknak legkésőbb az ajánlattételi határidő időpontjáig a fenti számlán rendelkezésre kell állnia;

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető továbbá az Ajánlatkérő nevére kiállított, a közbeszerzési dokumentumokban (dokumentációban) meghatározott tartalmi feltételeknek megfelelő tartalmú, és az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított — készfizető kezességvállalást tartalmazó — kötelezvénnyel, melyet Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával egyidejűleg Ajánlatkérő rendelkezésére bocsát.

A készpénzbefizetés tényét az ajánlattevő az ajánlatban köteles a befizetési bizonylat másolatával igazolni. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított — készfizető kezességvállalást tartalmazó — kötelezvénnyel történő teljesítését a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (3) bek. szerint kell igazolni.

38. Az első 12 hónapot követően az egységárak évente, minden fordulónapon módosításra kerülhetnek, de csak és kizárólag a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex figyelembe vételével. A Felek erre tekintettel k a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontját alkalmazzák.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/03/2019