Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 136114-2020

20/03/2020    S57

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

2020/S 057-136114

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polski Komitet Normalizacyjny
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 14 B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-050
Państwo: Polska
E-mail: anna.przylecka@pkn.pl
Tel.: +48 225567518
Faks: +48 225567861
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pkn.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.pkn.pl/o-pkn/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: krajowa jednostka normalizacyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: organizowanie i prowadzenie normalizacji krajowej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa asysty i wsparcia technicznego Oracle

Numer referencyjny: WIF.261.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług wsparcia i asysty technicznej Oracle dla produktów i licencji posiadanych przez Zamawiającego, nabytych na podstawie odrębnych umów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług wsparcia i asysty technicznej Oracle dla produktów i licencji posiadanych przez Zamawiającego, nabytych na podstawie odrębnych umów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w SIWZ oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostarczenia oświadczenia producenta sprzętu i oprogramowania wyszczególnionych w rozdziale 2 SIWZ, potwierdzającego objęcie usługą asysty i wsparcia technicznego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 23/06/2020
Koniec: 22/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy:

1.1. dysponować zdolnością techniczną lub zawodową potwierdzającą zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, przejawiającą się następującym minimalnym poziomem zdolności:

1.1.1. Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na zapewnieniu asysty i wsparcia technicznego oprogramowania i/lub sprzętu Oracle, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto (pięćset tysięcy 00/100 złotych brutto) każda.

1.1.2. W przypadku, gdy w ramach realizacji wskazanej w ofercie usługi, poza zakresem wymaganym przez Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia (np. szkolenia, dostawa licencji, dostawa sprzętu itp.), wykazana musi zostać wartość dotycząca wyłącznie tej części usługi, która obejmowała asystę i wsparcie techniczne oprogramowania Oracle. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług w celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający – przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

5.2.1.1. wykaz wykonanych/wykonywanych usług określonych w pkt 1.1.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – sporządzony wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ.

5.2.1.2. dowody, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez odbiorcę usług wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 5.2.1.1; w przypadku usług o charakterze okresowym lub ciągłym, które na dzień upływu terminu składania ofert są nadal wykonywane referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o którym mowa w pkt 5.2.1.2 lit. a.

Zamawiający nie uzna jako dowodu faktur itp. dokumentów, z uwagi na fakt, iż ich treść nie potwierdza należytego wykonania zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/05/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/05/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego:

Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie dedykowanej aplikacji dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Termin związania ofertą wskazany w sekcji IV.2.6 wynosi 60 dni.

2. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN.

3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy Pzp.

4. Pełną informację na temat warunków udziału w postępowania z sekcji III ogłoszenia oraz na temat oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia zawiera SIWZ, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.pkn.pl w zakładce zamówienia publiczne po publikacji niniejszego ogłoszenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej www.pkn.pl i www.bip.pkn.pl. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w zdaniu poprzednim wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Skarga do sądu przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby.Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a–198g ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/03/2020