Werken - 13616-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Rzeszów: Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen

2019/S 008-013616

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 190-428881)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
Rzeszów
35-959
Polen
Contactpersoon: Małgorzata Łakomska-Sarama
Telefoon: +48 178534071
E-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl
Fax: +48 178536484
NUTS-code: PL82

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gddkia.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

Referentienummer: O.RZ.D-3.2411.18.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233130
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 190-428881

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kryteria udzielenia zamówienia
In plaats van:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni / Waga: 9

Kryterium jakości - Nazwa: Równość podłużna nawierzchni / Waga: 8

Kryterium jakości - Nazwa: Personel Wykonawcy / Waga: 8

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji Kontraktu / Waga: 15

Cena - Waga: 60

Te lezen:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Równość podłużna nawierzchni / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji Kontraktu / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Przejęcie części ryzyka przedłużenia Czasu na Ukończenie tj. 30 dni z tytułu wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych / Waga: 10

Cena - Waga: 60

Afdelingsnummer: III.1.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
In plaats van:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w określonej poniżej wysokości.

2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

— dla posiadanych „środków finansowych lub zdolności kredytowej” – informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

4. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, poniżej zawarto informacje dotyczące Sekcji III.1.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów pkt b) osób:

— 2. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku/stanowiskach samodzielnych lub kierowniczych przy realizacji zadań obejmujących roboty budowlane w ramach inwestycji polegających na budowie, przebudowie lub remoncie Obiektu Budowlanego (zgodnie z poniższą definicją).

Albo

B)

Minimum 60 miesięcy doświadczenia przy zarządzaniu, z ramienia Inwestora, realizacją 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej o wartości robót co najmniej 34 900 000,00 PLN netto każde na stanowisku/stanowiskach:

Dyrektora jednostki organizacyjnej Inwestora

Lub

Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora pionu do spraw realizacji inwestycji,

Lub

Naczelnika lub osoby kierującej Wydziałem/Zespołem do spraw realizacji inwestycji,

Lub

Kierownika Projektu

Obiekt Budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych:

• przy czym przez budynek należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

• budowlę należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, sieci techniczne, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, budowle sportowe, elektrownie; obiekt liniowy – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa.

2) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy

Wymagana liczba osób: 1

Doświadczenie zawodowe:

Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej o wartości robót co najmniej 34 900 000,00 PLN netto każde na stanowisku/stanowiskach:

Kierownika Budowy

Lub

Kierownika Robót Drogowych dla odcinka o długości min. 4 km

Lub

Inżyniera Kontraktu

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia pozostałe informacje dotyczące Potencjału kadrowego zawarto w Sekcji III.1.2)4. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Te lezen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w określonej poniżej wysokości.

2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

— dla posiadanych „środków finansowych lub zdolności kredytowej” – informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

Afdelingsnummer: III.1.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sytuacja ekonomiczna i finansowa, Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
In plaats van:

1. Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 9 600 000,00 PLN.

2. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, należy przeliczyć dla posiadanych „środków finansowych lub zdolności kredytowej” wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt III.1.2).1. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Wykonawcy muszą spełniać łącznie. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, poniżej zawarto informacje dotyczące Sekcji III.1.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów pkt b) osób:

3) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Drogowych

Wymagana liczba osób: 1

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie przy realizacji 1 zadania obejmującego budowę lub przebudowę dróg lub ulic od rozpoczęcia robót do zakończenia funkcji na stanowisku Kierownika Robót Drogowych.

Jako zakończenie funkcji należy rozumieć zakończenie wszystkich zadań przypisanych danej funkcji i realizowanych w ramach danej funkcji.

4) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Mostowych

Wymagana liczba osób: 1

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie przy realizacji 1 zadania obejmującego budowę lub przebudowę obiektów mostowych od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku Kierownika Robót Mostowych.

Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia wg Klauzuli 10.1 WK FIDIC (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu

(w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji wymienionych powyżej.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu Ustawy z dnia

21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.).

Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.5.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 nr 63, poz. 735 ze zm.).

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg. średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy/-ów na realizację zadania/zadań wykazanego/ wykazanych

W ramach warunku wskazanego w pkt III.1.3)b) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt III.1.3)b) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów. Wykonawcy muszą spełniać łącznie. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Te lezen:

1. Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 9 600 000,00 PLN.

2. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, należy przeliczyć dla posiadanych „środków finansowych lub zdolności kredytowej” wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt III.1.2).1. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Wykonawcy muszą spełniać łącznie. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
In plaats van:

2) Osób: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające określone poniżej wymagania.

Te lezen:

2) Osób: Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną jej powierzone. Wykonawca na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą określone poniżej wymagania.

Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
In plaats van:

a) Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. GP o wartości robót co najmniej 34 900 000,00 PLN netto.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1440 ze zm.).

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 4.5.2017 r., w sprawie C – 387/14 „art. 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że nie dopuszcza on, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji”. Celem zastosowania ww. wyroku Zamawiający będzie badał rzeczywisty udział Wykonawcy w realizacji wykazanych przez niego, a wykonanych w ramach konsorcjum prac, poprzez żądanie złożenia wyjaśnień w powyższym zakresie na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia określonych w Sekcji III.1.1), powinno być zrealizowane przez tego członka konsorcjum, który wykazuje się wiedzą i doświadczeniem opisanym w pkt III.1.3) ogłoszenia.

b) osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby stanowiące Personel kluczowy, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

1) osoba proponowana do pełnienia funkcji Dyrektora Kontraktu – Przedstawiciela Wykonawcy

Wymagana liczba osób: 1

Doświadczenie zawodowe:

A)

1. Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę, przebudowę lub remont lub nadzór nad budową, przebudową lub remontem Obiektu Budowlanego (zgodnie z poniższą definicją) o wartości robót co najmniej 34 900 000,00 PLN netto każde na stanowisku/stanowiskach:

Dyrektora Kontraktu

Lub

Przedstawiciela Wykonawcy

Lub

Kierownika Budowy

Lub

Zastępcy Dyrektora Kontraktu

Lub

Inżyniera Kontraktu

Lub

Inżyniera Rezydenta

Lub

Zastępcy Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta, który był zgłoszony do Zamawiającego oraz posiadał odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Inżyniera.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia pozostałe informacje dotyczące Potencjału kadrowego zawarto w Sekcji III.1.2)4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji.

Te lezen:

a) Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. GP o wartości robót co najmniej 34 900 000,00 PLN netto

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1440 ze zm.).

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Kontraktu dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Kontraktu dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 4.5.2017 r., w sprawie C-387/14 „art. 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że nie dopuszcza on, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji”.

Celem zastosowania ww. wyroku Zamawiający będzie badał rzeczywisty udział Wykonawcy w realizacji wykazanych przez niego, a wykonanych w ramach konsorcjum prac, poprzez żądanie złożenia wyjaśnień w powyższym zakresie na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia określonych w Sekcji III.1.1), powinno być zrealizowane przez tego członka konsorcjum, który wykazuje się wiedzą i doświadczeniem opisanym w pkt III.1.3) ogłoszenia.

b) osób:

Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną jej powierzone.

Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:

Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy

Wymagana liczba osób: 1

Doświadczenie zawodowe:

Minimum 12 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 34 900 000,00 PLN netto każde na stanowisku/stanowiskach:

Kierownika Budowy

lub

Kierownika Robót Drogowych dla odcinka o długości min. 4 km

lub

Inżyniera Kontraktu

lub

Inżyniera Rezydenta

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu Ustawy z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.).

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg. średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy/-ów na realizację zadania/zadań wykazanego/ wykazanych w ramach warunku wskazanego w pkt III.1.3)b) ogłoszenia.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: