Supplies - 136209-2021

19/03/2021    S55

Poland-Białystok: Protective gear

2021/S 055-136209

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Postal address: Białystok, ul. Poleska 89, 15-874
Town: Białystok
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 15-874
Country: Poland
Contact person: Dział Organizacyjno-Prawny SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
E-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl
Telephone: +48 856637344
Fax: +48 856637302
Internet address(es):
Main address: www.pogotowie.bialystok.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic ochronnych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Reference number: EOP.332.8.21
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic ochronnych, szczegółowo wyspecyfikowanych w Załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424000 Gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, magazyn Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic ochronnych, szczegółowo wyspecyfikowanych w Załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy. Zamówienie obejmuje: 4 500 op. rękawic diagnostycznych i 500 par rękawic chirurgicznych. Podane w formularzu cenowym ilości są wartościami szacunkowymi/prognozowanymi, które w trakcie obowiązywania umowy mogą ulec zmniejszeniu w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy gwarantuje wykorzystanie łącznie 80 % wartości umowy brutto.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dostawy będą odbywały się sukcesywne wg bieżących potrzeb Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wykonawca zobowiązany jest realizować dostawy w terminie maksymalnie do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku gdy w ramach kryterium: „termin dostawy” Wykonawca zaoferuje krótszy termin realizacji, to będzie zobowiązany do realizacji dostawy we wskazanym przez siebie krótszym terminie. W przypadku oznaczenia w zamówieniu dostawy jako pilnej, dostawa powinna nastąpić w terminie 1 dnia roboczego od daty złożenia zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość stosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający opracował wzór umowy określający warunki realizacji umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż wskazany w art. 264 ust. 1 Pzp z zastrzeżeniem art. 264 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/04/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/07/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/04/2021
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez ściągnięcie zaszyfrowanego pliku z ePUAP i zapisanie go na dysku komputera. Następnie po terminie otwarcia ofert, zaszyfrowaną ofertę załadowuje się do miniPortalu i odszyfrowuje za pomocą mechanizmu dostępnego w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu. Odszyfrowaną ofertę zapisuje się na komputerze.

Information about authorised persons and opening procedure:

W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami: Marzena Dolistowska, adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl, Tomasz Porczyński, adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: I kwartał 2022 r. – IV kwartał 2022 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej – pkt XII SWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający wskazuje, iż:

a) podstawy wykluczenia wykonawców zostały wskazane szczegółowo w pkt VIII SWZ;

b) wykaz oświadczeń lub podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia oraz faktu spełnienia przez wykonawcę dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego zostały wskazane szczegółowo w pkt IX SWZ;

c) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium;

d) sposób obliczania ceny został szczegółowo wskazany w pkt XIV SWZ:

e) opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich wag i opisu sposobu oceny ofert został wskazany szczegółowo w pkt XVIII SWZ;

f) opis warunków udziału w zamówieniu został szczegółowo wskazany w części VII SWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą – wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SIWZ) za pośrednictwem miniPortalu dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z przyjętym sposobem reprezentacji, tj.:

1) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD), o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;

2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD), o których mowa w rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);

3) wypełniony formularz cenowy (wg załącznika nr 2 do SIWZ);

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

5) przedmiotowe środki dowodowe – tj. próbka, o której mowa w rozdziale IX ust. 8 pkt 1. Na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 i ust 2 Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej i wymaga przekazania próbek za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Próbki należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert wskazanego w rozdziale XVII.

4. Opis sposobu przygotowania ofert wskazany został szczegółowo w pkt XIII SWZ.

5. Kryteria oceny ofert:

60 % cena ofertowa brutto liczona wg wzoru: Cof = (Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto)*100 pkt*60%, gdzie:

Cof – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena,

40 % termin dostawy (T) (liczony od daty złożenia zamówienia).

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać:

— zaoferowany termin dostawy 1 dzień – 40 pkt,

— zaoferowany termin dostawy 2 dni – 20 pkt,

— zaoferowany termin dostawy 3 dni – 10 pkt,

— zaoferowany termin dostawy 4 dni – 0 pkt,

z tym, że najdłuższy możliwy termin wynosi 4 dni.

W przypadku podania przez wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 4 dni, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. Podać w pełnych dniach. Za dni określone powyżej uważa się dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, sobót i niedziel.

Suma punktów przyznanych przez Zamawiającego zostanie policzona według wzoru:

Suma = Cof + Dof.

6. Zamawiający nie stawia warunków w odniesieniu do zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 2 pkt 1 Pzp).

7. Pozycja z planu postępowań na rok 2021 (wersja z 19.2.2021) – 2.2.7.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2021