Dienstleistungen - 136248-2020

Submission deadline has been amended by:  146242-2020
20/03/2020    S57

Polska-Włodawa: Usługi gospodarki odpadami

2020/S 057-136248

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie
Adres pocztowy: ul. Żołnierzy WiN 22
Miejscowość: Włodawa
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 22-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Józef Steć
E-mail: sekretariat@mzcwlodawa.pl
Tel.: +48 825725856
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.mzcwlodawa.pl
Adres profilu nabywcy: http://mzcwlodawa.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.mzcwlodawa.p
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2020–2023) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy miejskiej Włodawa – sektor nr III MZC z s. we Włodawie

Numer referencyjny: MZC.271.3.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości niezamieszkałych – sektor nr III obejmujący gminę miejską Włodawa.

2. Transport odpadów komunalnych z terenu gmin obejmujących gminę miejską Włodawa – sektor nr III, do miejsca ich zagospodarowania, tj.: instalacji komunalnej – ZZO MZC sp. z o.o., 22-200 Włodawa, ul. Komunalna 22, POLSKA, instalacji komunalnej wskazanej zastępczo przez Zamawiającego w sytuacji awarii instalacji o której mowa wyżej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w części III SIWZ, który Zamawiający opublikował na swojej stronie internet. pod adresem: (http://bip.mzcwlodawa.pl). Jednocześnie Zamawiający podaje bezpośredni link do SIWZ: (http://bip.mzcwlodawa.pl/userfiles/SIWZ_przetarg_na_odbi%C3%B3r_i_transport_odpad%C3%B3w_2020-2023_sektor_III.pdf).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina miejska Włodawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2020–2023) pochodzących nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy miejskiej Włodawa – sektor nr III MZC z s. we Włodawie. Wykonanie usługi obejmuje:

1. odbiór wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na ter. gm. należących do MZC z s. we Włodawie;

2. transport wszystkich odebranych odpadów kom. z ter. gm. należących do MZC z s. we Włodawie do miejsca ich zagospodarowania wskazanego przez Zamawiającego.

Z przedmiotu zamówienia wyłączono odbieranie odpadów komunalnych powstających na terenie dróg publicznych.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w sposób:

1. zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odp. kom. ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami Ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gm. (Dz.U. 2019 poz 2010) i Woj. planu gosp. odpadami, przyjętego uch. Sejmiku Woj. Lub. nr XXIV/349/2016 z 2.12.2016 w sprawie uchwalenia Planu gos. odp. dla woj. lub. 2022;

2. zgodny z uchwałą nr VII.18.20 zgromadzenia MZC z s. we Włodawie z 5.2.2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów (Dz.U. woj. lubel. z 2020 poz. 1147);

3. zgodny z uchwałą nr VII.17.20 zgromadzenia MZC z s. we Włodawie z 5.2 2020 w spr. uchwalenia reg. utrzymania czystości i porządku na terenie gmin należących do MZC z s. we Włodawie w zakresie gospodarowania odpadów komunalnych (Dz.U. woj. lubel. z 2020 poz. 1146);

4. zgodny z innymi przepisami prawa (w tym ustawami, rozporządzeniami, aktami prawa miejscowego) obowiązującymi w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności dot. sposobu wykonania usługi objętej umową;

5. gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie u źródła w podziale na:

a) szkło o kodach: 200102 i 150107,

b) papier o kodach: 200101 i 150101,

c) metal i tworzywa sztuczne o kodach: 200139, 150102, 150104, 200140 i 150105,

d) bioodpady o kodach: 200201 i 200108,

e) odpady zmieszane (resztkowe) o kodzie 200301,

f) odpady wielkogabarytowe i opony o kodach: 200307 i 160103,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach: 200135 i 200136,

h) żużle i popioły o kodach: Ex203099 i 200199.

W terminach określonych w uchwale, o której mowa w ust. 2.

Dopuszcza się transport pojazdami wielokomorowymi dla różnych frakcji odpadów, zapewniając ich niezmieszanie podczas wyładunku. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów kom.ze zmieszanymi odpadami kom. odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów kom.różnych rodzajów ze sobą. W tym zakresie Wykonawca ma obowiązek poddać do kontroli pojazdy transportujące odpady każdorazowo na żądanie upoważnionym pracownikom Zamawiającego. Do takiej kontroli weryfikacji upoważniony jest również ZZO, do którego odpady zostaną dostarczone w celu unieszkodliwienia.

I. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie (wg stanu na 31.12.2019).

1. Szacunkowa ilość nieruchomości objętych systemem w szt. – 1 255.

2. Powierzchnia terenu objętego systemem w ha sek. I: 25 563.

3. Liczba mieszkańców objętych systemem – 2 953 osoby.

4. Łączna ilość odpadów odebranych w 2019 r. z nieruchomości objętych systemem – 450,07 Mg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w części III SIWZ, który Zamawiający opublikował na swojej stronie internet. pod adresem: (http://bip.mzcwlodawa.pl). Jednocześnie Zamawiający podaje bezpośredni link do SIWZ: (http://bip.mzcwlodawa.pl/userfiles/SIWZ_przetarg_na_odbi%C3%B3r_i_transport_odpad%C3%B3w_2020-2023_sektor_III.pdf).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt ekonomiczny: cena brutto za 1 Mg, zwane dalej kryterium „cena” / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt środowiskowy: podwyższony standard świadczenia usług przy wykorzystaniu pojazdów o obniżonej emisji spalin i hałasu, zwane dalej kryterium „emisja spalin i hałasów” / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt funkcjonalny: wyposażenie wszystkich pojazdów w wideorejestratory, zwane dalej kryterium „wideorejestratory” / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt społeczny: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób zamieszkałych na terenie gmin członkowskich MZC, które będą brały bezpośrednio udział w realizacji zamówienia; zwane dalej kryterium „zatrudnienie” / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Szczegółowe warunki wniesienia wadium zostały opisane w pkt 9 SIWZ, który Zamawiający opublikował na swojej stronie internet. pod adresem: (http://bip.mzcwlodawa.pl). Link do SIWZ: (http://bip.mzcwlodawa.pl/userfiles/SIWZ_przetarg_na_odbi%C3%B3r_i_transport_odpad%C3%B3w_2020-2023_sektor_III.pdf)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzony przez Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

W odniesieniu do powyższego wpisu do rejestru działalności regulowanej Zamawiający informuje, że dysponuje wiedzą nt. przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej;

b) wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia prowadzonym przez marszałka województwa.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 500 000 PLN za jedno zdarzenie lub za wszystkie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 500 000 PLN za jedno zdarzenie lub za wszystkie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy wykonywali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie co najmniej jedną usługę odbioru i przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów kom. wykonywanej w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 m-cy o łącznej masie odpadów komunalnych co najmniej: 1 500 Mg. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej:

A) bazą magazynowo-transportową;

B) wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

C) wymaganiami technicznymi dla pojazdów i urządzeń oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym;

D) wymaganą liczbą pojazdów.

Wykonawca może w celu potwier. spełn. war. udz. w postęp. w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdoln. techn. lub zawod. lub sytuacji finans. lub ekonom. innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdoln. innych podmiotów Wykonawca musi udowodnić Zamaw., że realizując zamówienie, będzie dysp. niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególn. przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zam.

Uwaga! Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbęd. zasobów winno posiadać stosowną treść, z której będzie wynikało że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam. oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (zgodnie z wyrokiem KIO2213/11). Zamaw. ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę speł. warunków udziału w postęp. oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp i w pkt 7.2 ppkt 1)–4) części I SIWZ.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia kwalifikacji zaw. lub dośw. Wykonawcy mogą polegać na zdoln. innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do których realizacji te zdolności są wymagane.

Wykonawca który polega na sytuacji ekonom. lub finans. innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdoln. tech. lub zaw. lub sytuacja ekonom. lub finans. podmiotu nie potwierdzają speł. przez Wykonawcę warunków udz. w postęp. lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia jeżeli wykaże zdol. tech. lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zaw. Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udz. zam. ww. warunki udziału mogą być spełnione łącznie. Wykonawcy muszą mieć na uwadze treść wyroku TSUE nrC-387/14 z 4.5.2017.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w danym punkcie ogłoszenia o zamówieniu zam. informuje że szczeg. informacje na temat warunków udziału co do zdolności technicznych i kwalifikacji zawodowych są zawarte w pkt 6.2.3 SIWZ, który jest opublikowany na str.internetowej Zamaw. pod adresem (http://bip.mzcwlodawa.pl). Link do SIWZ: (http://bip.mzcwlodawa.pl/userfiles/SIWZ_przetarg_na_odbi%C3%B3r_i_transport_odpad%C3%B3w_2020-2023_sektor_III.pdf).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonywali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę odbioru i przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów kom. wykonywanej w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 m-cy o łącznej masie odpadów komunalnych co najmniej: 1 500 Mg. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej:

A) bazą magazynowo-transportową;

B) wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

C) wymaganiami technicznymi dla pojazdów i urządzeń oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym;

D) wymaganą liczbą pojazdów.

Wykonawca może w celu potwier. spełn. war. udz. w postęp. w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdoln. techn. lub zawod. lub sytuacji finans. lub ekonom. innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdoln. innych podmiotów Wykonawca musi udowodnić Zamaw., że realizując zamówienie, będzie dysp. niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególn. przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zam.

Uwaga! Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbęd. zasobów winno posiadać stosowną treść z której będzie wynikało że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam.oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (zgodnie z wyrokiem KIO2213/11). Zamaw. ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę speł. warunków udziału w postęp. oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp i w pkt 7.2 ppkt 1)–4) części I SIWZ.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia kwalifikacji zaw. lub dośw. Wykonawcy mogą polegać na zdoln. innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do których realizacji te zdolności są wymagane.

Wykonawca który polega na sytuacji ekonom. lub finans. innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdoln. tech. lub zaw. lub sytuacja ekonom.lub finans. podmiotu nie potwierdzają speł. przez Wykonawcę warunków udz. w postęp. lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia jeżeli wykaże zdol. tech. lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zaw. Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udz. zam. ww. warunki udziału mogą być spełnione łącznie. Wykonawcy muszą mieć na uwadze treść wyroku TSUE nrC-387/14 z 4.5.2017.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w danym punkcie ogłoszenia o zamówieniu Zam. informuje że szczeg. informacje na temat warunków udziału co do zdolności technicznych i kwalifikacji zawodowych są zawarte w pkt 6.2.3 SIWZ, który jest opublikowany na str. internetowej Zamaw. pod adresem (http://bip.mzcwlodawa.pl). Link do SIWZ: (http://bip.mzcwlodawa.pl/userfiles/SIWZ_przetarg_na_odbi%C3%B3r_i_transport_odpad%C3%B3w_2020-2023_sektor_III.pdf).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem stanowiącym część II SIWZ.

SIWZ jest opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem (http://bip.mzcwlodawa.pl). Jednocześnie Zamawiający podaje bezpośredni link do SIWZ: (http://bip.mzcwlodawa.pl/userfiles/SIWZ_przetarg_na_odbi%C3%B3r_i_transport_odpad%C3%B3w_2020-2023_sektor_III.pdf)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zamawiający na podstawie art. 13 a ustawy Pzp opublikował na swojej stronie internetowej pod adresem (http://bip.mzcwlodawa.pl) plan zamówień publicznych na 2020 r.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/04/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/04/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Biuro Zamawiającego we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 22, II p.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa powołana uchwałą nr 3.20 zarządu MZC z s. we Włodawie z 19.2.2020. Otwarcie nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie jest jawne. Niezwłocznie po otwarciu Zamawiający zamieści na str. internetowej informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Przewidywany termin publikacji kolejnego ogłoszenia to 2023 rok.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający zgodnie z pkt 4.6–4.8 SIWZ, na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp przy realizacji czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z 26.6.1974 Kodeks pracy wymaga od Wykonawcy zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę na stanowiskach: operatorzy/kierowcy pojazdów odbierających odpady.

2. Zgodnie z pkt 5 SIWZ – termin wyk. zamówienia: od 1.7.2020 do 30.6.2023.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeni ustanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga: Wykonawca w celu ułatwienia wypełnienia JEDZ może skorzystać z instrukcji jego wypełnienia dostępnej na stronie internetowej (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia). Zamawiający informuje że podczas wypełniania części IV formularza JEDZ pod nazwą „Kryteria kwalifikacji” Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α, tj. do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji. W takim wypadku Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji właściwej zaś (dowodowej) weryfikacji spełnienia konkretnych określonych przez Zam. warunków udziału w postęp. (kryteriów selekcji) Zam. dokona na podst.stosownych dok. składanych przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej na wezwanie Zamaw (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp). Z wypełnionym formularzem JEDZ należy postępować zg. z instrukcją składania JEDZ przy użyciu środków kom.elektronicznej dostępnej na str. internetowej: (https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf). Zamawiający informuje, że szczeg. wykaz oświadczeń lub dok. potwierdzających speł. war. udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia został zawarty w pkt 8 SIWZ, który jest opublikowany na stronie inter. Zamawiającego pod adresem (http://bip.mzcwlodawa.pl).

4. Opis sposobu przygotowania oferty: Zamawiający informuje, że szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty został opisany w pkt 10 SIWZ, który jest opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem (http://bip.mzcwlodawa.pl).

5. Zgodnie z pkt 11.4 SIWZ Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o której mowa w pkt 12.3 SIWZ przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do części I SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały szczegółowo opisane w pkt 15 SIWZ.

7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, któremu zostanie przyznane zamówienie złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7 % brutto za całość przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 16 SIWZ.

8. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami zostało szczegółowo opisane w pkt 17 SIWZ.

9. Podwykonawstwo: Zg. z pkt 19 SIWZ Zamawiający na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części usługi, jaką jest odbierania i transportu odpadów komunalnych z zastrzeżeniem postanowień art. 36a i art. 36b ustawy Pzp. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego powinno nastąpić w formularzu ofert., którego wzór stanowi załącznik nr 1 do części I SIWZ.

10. Bezpośredni link do SIWZ: (http://bip.mzcwlodawa.pl/userfiles/SIWZ_przetarg_na_odbi%C3%B3r_i_transport_odpad%C3%B3w_2020-2023_sektor_III.pdf).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587840
Faks: +22 4587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie
Adres pocztowy: ul. Żołnierzy WiN 22
Miejscowość: Włodawa
Kod pocztowy: 22-200
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@mzcwlodawa.pl
Tel.: +48 5725856
Adres internetowy: http://bip.mzcwlodawa.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/03/2020