Supplies - 136266-2021

19/03/2021    S55

Poland-Jasło: Surgical gloves

2021/S 055-136266

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Postal address: ul. Lwowska 22
Town: Jasło
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-200
Country: Poland
E-mail: zamowienia@szpital.jaslo.pl
Telephone: +48 134437675
Fax: +48 134437655
Internet address(es):
Main address: https://platforma.eb2b.com.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platforma.eb2b.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platforma.eb2b.com.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Reference number: ZP/2/2021
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku:

— pakiet 1 – rękawice nitrylowe,

— pakiet 2 – rękawice lateksowe,

— pakiet 3 – rękawice nitrylowe z przedłużonym mankietem,

— pakiet 4 – rękawice chirurgiczne,

— pakiet 5 – rękawice chirurgiczne bezlateksowe bezpudrowe.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice nitrylowe

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny w Jaśle

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice nitrylowe.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice lateksowe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny w Jaśle

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice lateksowe.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice nitrylowe z przedłużonym mankietem

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny w Jaśle

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice nitrylowe z przedłużonym mankietem.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny w Jaśle

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, bezlateksowe

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny w Jaśle

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, bezlateksowe.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zostały określone w projekcie umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive dialogue
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/04/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/06/2021

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Marzec 2022 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Pozostałe podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

1.1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

1.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

(a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego (wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem) w zakresie:

— art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tzn. w zakresie przestępstw, o których mowa w pkt 8.1.1 SWZ,

— art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, tak jak wskazano w pkt 8.1.3 SWZ,

– wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

(b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

(c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

— art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tzn. w zakresie, o którym mowa w pkt 8.1.2 SWZ,

— art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, tak jak wskazano w pkt 8.1.3 SWZ,

— art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, tak jak wskazano w pkt 8.1.4 SWZ,

— art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tak jak wskazano w pkt 8.1.5 SWZ.

Na zawartość oferty składa się:

1. wypełniony i podpisany formularz cenowy – wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SWZ;

2. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wzór druku formularza stanowi załącznik nr 2 do SWZ;

3. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;

4. stosowne pełnomocnictwo(-a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru;

5. pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 12.1 i pkt 13.3 SWZ (jeśli dotyczy);

6. zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.3 SWZ (jeśli dotyczy);

7. deklaracja zgodności CE wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat jednostki notyfikowanej w obszarze wyrobów medycznych – wymagane prawem;

8. dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, spełnianie wymaganych parametrów technicznych, tzn. foldery, katalogi, karty techniczne, zdjęcia.

Dokumenty podmiotów zagranicznych oraz wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia opisane w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 62-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 62-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/03/2021