Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 136321-2020

Submission deadline has been amended by:  202676-2020
20/03/2020    S57

België-Brussel: Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg

2020/S 057-136321

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17200
Postadres: Koning AlbertII-laan 20, bus 2
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Eric Sempels - programmamanagement basisbereikbaarheid
E-mail: eric.sempels@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vlaanderen.be/organisaties/beleid
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370180
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370180
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Maritieme+Toegang-MT%2F02363+-+AB%2F2019%2F05-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mededingingsprocedure met onderhandeling selectieleidraad voor het inrichten en uitbaten van de in het decreet basisbereikbaarheid kaderende mobiliteitscentrale

Referentienummer: Maritieme Toegang-MT/02363 - AB/2019/05-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63712000 Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie selectieleidraad.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
48200000 Software voor netwerken, internet en intranet
48211000 Software voor platforminterconnectiviteit
48219000 Diverse netwerksoftware
48332000 Software voor het maken van dienstregelingen
60112000 Openbaarvervoersdiensten
60140000 Personenvervoer zonder dienstregeling
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
72212200 Diensten voor ontwikkeling van software voor netwerken, internet en intranet
72212210 Diensten voor ontwikkeling van software voor netweken
72212211 Diensten voor ontwikkeling van software voor platforminterconnectiviteit
72212220 Diensten voor ontwikkeling van software voor internet en intranet
72212332 Diensten voor ontwikkeling van dienstregelingen-software
72212333 Diensten voor ontwikkeling van contactmanagement-software
72262000 Ontwikkeling van software
72311300 Diensten voor (computer)-multi-use
72421000 Diensten voor ontwikkeling van internet- of intranetklantenapplicatie
72422000 Diensten voor ontwikkeling van internet- of intranetserverapplicatie
79342320 Diensten voor klantenservice
79511000 Telefoonbedieningsdiensten
79512000 Telefonisch informatiecentrum
79999200 Factureringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie selectieleidraad.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie selectieleidraad.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie selectieleidraad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie selectieleidraad.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie selectieleidraad.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: n.v.t., categorie: n.v.t.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/04/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Postadres: Thonetlaan 102, bus 2
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2050
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Postadres: Koolstraat 35
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/03/2020