Dienstleistungen - 136339-2020

20/03/2020    S57

Sverige-Stockholm: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

2020/S 057-136339

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Nacka kommun
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Land: Sverige
E-post: anton.samuelsson@nacka.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.nacka.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=43287
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tekniska konsulter

Referensnummer: KFKS 2017/795
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar dynamiskt inköpssystem för totalt 35 olika kompetensområden inom tekniska konsulter.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Arkitekter

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Arkitekt, Inredningsarkitekt, gestaltningsarkitekt. Sakkunnig storkök, tillgänglighet, akustik, antikvariska frågor, varsamhet för byggnader och tomtmark. Uppdrag kan omfatta: - Inventerng av byggnadsteknisk status, tillgänglighet, hållbarhet mm. Sakkunnig: storkök, aukustik, tilgänglighet, varsamhet mm. - Rådgivning i sakfrågor. - Utrednings-/skissarbete, förstudie, program. - Upprätta program-, system- och bygghandlingar. - Framtagande av kalkyler, kostnadsbedömningar och övriga erforderliga handlingar. - Upprättande av förfrågningsunderlag. - Framtagande av dokument för genomförandeplanering. - Medverka vid uppföljning under byggtiden. - Framtagande av drift- och underhållsplaner. - Framtagande av relationshandlingar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Belysning

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Utrednings-/Skissarbete i tidiga skeden (program/förstudie/förprojektering/systemhandling) - Detaljprojektering för framtagande av upphandlingsdokument samt bygghandlingar för både totalentreprenader samt generalentreprenader. - Statusbesiktningar av befintliga anläggningar. - Framtagande av ritningar, tekniska beskrivningar, mängdförteckningar, kalkyler och övriga erforderliga handlingar kopplat till belysningsarbeten. - Framtagande av drift- och underhållsplaner. - Framtagande av underlag för relationshandlingar - Framtagande av relationshandlingar - Energiutredningar - Kostnadsberäkningar - Ljusplanering - Stöd vid upphandling av entreprenör samt material för gatubelysning - Granskning av handlingar - Byggledning - Projektledning - Entreprenadbesiktning

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Bergteknik

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Projektering och utredning av planerade anläggningar i berg - Statusbesiktningar, inspektioner, tekniska kontroller, utredningar, rådgivning, beräkningar på befintliga konstruktioner och anläggningar - Upprättande av kostnadsberäkningar, ritningar, tekniska beskrivningar samt granskning av handlingar - Framtagande av förfrågningsunderlag och arbetshandlingar - Utförande av huvudinspektioner - Genomförande av bergtekniska undersökningar och utredningar - Upprättande av handlingar för drift- och underhåll - Framtagande av riskanalyser för bergsprängningar - Framtagande av schaktplaner för arbeten i berg

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Besiktning anläggning

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenadbesiktning (förbesikning, slutbesiktning, garantibesiktning) enligt AB och ABT - Statusbesiktningar, asfaltsbesiktningar

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Besiktning hus

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Huvudbesiktningsman som utser besiktningsrupp för entreprenadbesiktning. Besiktningsman Bygg, el, VVS, styr och övervakning, mark, hissar, brand-/utrymningslarm mm för byggnader och tomtmark. Uppdrag kan omfatta: - Statusbesiktningar. - Rådgivning i sakfrågor. -Granskning av övriga konsulters handlingar inför upphandlingar. - Entreprenadbesiktning (förbesikning, slutbesiktning, efterbesiktning, garantibesiktning) enligt AB och ABT.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Brandkonsult

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Brandkonsult för byggnader och tomtmark Uppdrag kan omfatta: - Statusbesiktningar. - Rådgivning i sakfrågor. - Framtagande av brandskyddsbeskrivning. - Granskning av övriga konsulters handlingar vid skedesövergångar. - Framtagande av dokument för genomförandeplanering. - Framtagande av brandskyddsdokumentation. - Framtagande av sakkunnighetsintyg.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Buller&vibrationer

Del nr: 7
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Handläggning av uppdrag inom området buller och vibrationer, inom- och utomhus. Uppdrag kan omfatta utredningar om buller och vibrationer samt förslag på åtgärder. - Övergripande och detaljerade mätningar, utredningar, inventeringar, analyser och beräkningar av trafikbuller (tåg, väg, flyg, båtar mm), ta fram förslag på planbestämmelser, uppföljning av krav vid bygglov, utbildning av handläggare i bullerfrågor - Medverka i projekt (huvudsakligen stadsbyggnadsprojekt) - Kontroll av ljudmiljön eller vibrationsmiljön såväl inomhus som utomhus - Rådgivning - Kartläggning

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Byggadministration hus

Del nr: 8
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Projektledning och byggadministration för uppförande av byggnader Uppdrag kan omfatta: - Statusbesiktningar. - Rådgivning i sakfrågor. - Projektledning,projekteringsledning, byggledning, KA, kontrollant bygg, projektadministratör. - Installationssamordning. - Generalkonsult. - CM-konsult. - Stöd vid upphandlingar. - Stöd vid förhandling med interna och externa parter. - Kalkylarbete. - Hållbarhetsfrågor.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Byggledning anläggning

Del nr: 9
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Byggledning inom kommunens stadsbyggnads- och investeringsprojekt - Stöd avseende produktionsfrågor i projektens tidiga skeden - Stöd vid genomförandeplanering - Stöd vid upphandlingar - Stöd vid förhandling med interna och externa parter - Rådgivning i sakfrågor - Granskning av handlingar

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Byggnadskonstruktion

Del nr: 10
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Konstruktör, geoteknik, markundersökning för byggnader och tomtmark Uppdrag kan omfatta: - Inventerng av byggnadsteknisk status, lastberäkningar, energiutredningar, mm. - Rådgivning i sakfrågor. - Utrednings-/skissarbete, förstudie, program. - Upprätta program-, system- och bygghandlingar. - Framtagande av kalkyler, kostnadsbedömningar och övriga erforderliga handlingar. - Upprättande av förfrågningsunderlag. - Framtagande av dokument för genomförandeplanering. - Medverka vid uppföljning under byggtiden. - Framtagande av drift- och underhållsplaner. - Framtagande av relationshandlingar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Byggnadsverk

Del nr: 11
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Utredning och projektering av planerade kommunala anläggningar som exempelvis bryggor, trappor, strandpromenader, broar och murar. - Statusbesiktningar, inspektioner, tekniska kontroller, utredningar, rådgivning, beräkningar på befintliga konstruktioner - Upprättande av kostnadsberäkningar, ritningar, tekniska beskrivningar samt granskning av handlingar - Framtagande av förprojektering, systemhandlingar, förfrågningsunderlag och arbetshandlingar - Upprättande av handlingar för drift- och underhåll - Provtagning av konstruktionsmaterial, analys på lab samt utvärdering av resultat - Upprättande av LCC/LCA-analyser - Hållbarhetsfrågor.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Dagvatten, hydrogeologi

Del nr: 12
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Framtagande av utredningar och analyser för system och objekt kopplat till hantering av dagvatten - Kapacitetsberäkningar för dagvattensystem - Skyfallsanalyser - Projektering av dagvattenanläggningar från förprojektering till detaljprojektering - Inventering av befintliga anläggningar - Hydrogeologiska utredningar

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

El

Del nr: 13
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdrag inom el, belysning, elkraft, svagström, brand-/ utrymningslarm. Sakkunning avseende lösningar för låssystem, skalskydd och invändig säkerhet för byggnader och tomtmark. Uppdragen kan komma att omfatta: - Inventerng av byggnadsteknisk status, energiutredningar, energioptimeringsarbete mm. - Rådgivning i sakfrågor. - Utrednings-/skissarbete, förstudie, program. - Upprätta program-, system- och bygghandlingar. - Framtagande av kalkyler, kostnadsbedömningar och övriga erforderliga handlingar. -Upprättande av förfrågningsunderlag. - Framtagande av dokument för genomförandeplanering. - Medverka vid uppföljning under byggtiden. - Framtagande av drift- och underhållsplaner. - Framtagande av relationshandlingar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Exploateringsstöd Mark och exploatering

Del nr: 14
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Förhandling med interna och externa parter - Upprättande av avtal (t.ex. exploateringsavtal, ramavtal, överenskommelser om fastighetsreglering) - Genomförande av markanvisning - Markupplåtelser såsom arrenden, tomträtter och andra nyttjanderätter - Rådgivning i markfrågor

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Fastighets- och markvärderingstjänster

Del nr: 15
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fastighetsvärderingstjänster och markvärdesbedömningar av varierande storlek.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Gatukostnadsutredningar

Del nr: 16
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Detaljplanen som instrument/styrmedel - Genomförande av detaljplaner - Plan- och bygglagens bestämmelser om gatukostnader, 6 kap §§ 24-38 Exempelvis kan följande moment ingå: - Presentera gatukostnadsutredning på samrådsmöte - Sammanställa och bemöta synpunkter från sakägare - Ta fram fördelningsområde/avgränsning av område - Ta fram fördelningsgrund, sammanställa gatukostnadskalkyl - Ta fram fastighetsägarförteckningar - Undersöka befintliga bygglov

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Geodetisk mätning

Del nr: 17
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Detaljmätning - Lägeskontroll av byggnad - Utstakning/utsättning av byggnad -Utvisning av fastighetsgräns - Stomnätsmätning - Avvägning/höjdmätning -Projekteringsmätning - Inmätning av ledningar

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Geoteknik

Del nr: 18
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Övergripande eller detaljerade utredningar avseende geoteknik vid ny- och ombyggnad av allmänna anläggningar. - Geotekniska undersökningar och provtagningar i fält med borrvagn - Framtagande av markundersökningsrapporter (MUR) - Dimensionering, projektering, beräkning, rådgivning inom fackområdet - Upprättande av utlåtande och tekniska beskrivningar - Framtagande av markmodeller i 3D utifrån utförda provtagningar - Kontroll och besiktning av åtgärder

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Hisskonsult

Del nr: 19
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdrag kan omfatta: - Inventering av byggnadsteknisk status mm. - Rådgivning i sakfrågor. - Utrednings-/skissarbete, förstudie, program. - Framtagande rambeskrivning hiss - Framtagande av kalkyler, kostnadsbedömningar och övriga erforderliga handlingar. - Upprättande av förfrågningsunderlag. - Framtagande av dokument för genomförandeplanering. - Medverka vid uppföljning under byggtiden. - Framtagande av drift- och underhållsplaner. - Framtagande av relationshandlingar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kalkylering

Del nr: 20
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Konsulten ska leda och handlägga uppdrag avseende kostnadskalkyler. I uppdragen kan ingå arbete med: - Trafikanläggningar - Vägar, gator etc. - VA-anläggningar - Parkanläggningar - Gatubelysning - Konstruktionsbyggnader (kajer, broar, bergtunnlar, stödmurar mm) - Marksaneringsarbeten - Rivningsarbeten - Driftskostnadskalkyler - LCC-beräkningar (lifecyclecosts) - Geotekniska åtgärder - Produktionskalkyler och avstämningar - Översiktliga ekonomiska kalkyler för utbyggnad av allmänna anläggningar - Fördjupade ekonomiska kalkyler att använda som underlag vid förhandlingar och kostnadsberäkningar av olika allmänna anläggningar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kulturmiljö

Del nr: 21
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kulturmiljö och antikvarisk kompetens. - Leda, samordna och handlägga uppdrag inom ämnesområdet kulturmiljö och antikvarisk kompetens. - Kulturhistorisk inventering, utredning, värdering och analys. - Antikvarisk förundersökning - Rådgivning - Att kunna värdera kulturvärden och sätta in dem i en kontext och ett analytiskt sammanhang inför vidare avvägningar i planeringsprocessen. - Konsekvensanalyser och MKB-erfarenhet hör till kompetensbilden. Uppdragen omfattar både tätbebyggda och glesbebyggda miljöer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Landskapsarkitekt

Del nr: 22
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Landskapsarkitekter med olika inriktning. För inriktning hus (med inriktning skola, förskola idrott) tror beställaren att leverantören kommer behöva stor erfarenhet av skolgårdar/förskolegårdar och idrott, men även god kunskap om skolmiljöer inklusive angöring, hämta- lämna, parkering, säkerhet mm för byggnader och tomtmark. Uppdrag kan omfatta: - Inventerng av fastighetsteknisk status, tillgänglighet, hållbarhet, naturvärdesinventering mm. - Rådgivning i sakfrågor. - Utrednings-/skissarbete, förstudie, program. - Upprätta program-, system- och bygghandlingar. - Framtagande av kalkyler, kostnadsbedömningar och övriga erforderliga handlingar. - Upprättande av förfrågningsunderlag. - Framtagande av dokument för genomförandeplanering. - Medverka vid uppföljning under byggtiden. - Framtagande av drift- och underhållsplaner. - Framtagande av relationshandlingar och bygghandlingar - Hållbarhetsfrågor - Statusbesiktningar och inventeringar

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Miljökonsult hus

Del nr: 23
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Miljöinventering och provtagning, miljöval, byggvarubedömning, energiberäkningar, dagsljusberäkningar, certifiering miljöbyggnad för byggnader och tomtmark. Uppdrag kan komma att omfatta: - Statusbesiktning, inventering av byggnader och mark inklusive provtagning vid behov - Rådgivning i sakfrågor. - Framtagande av miljötekniska PM/ programm, underlag Miljöbyggnad silver. - Framtagande av handlingsplan för avhjälpandeåtgärder. - Framtagande av rivningsplan. - Framtagande av tillstånd samt anmälan för sanering av byggnader och mark.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Miljötekniska utredningar

Del nr: 24
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdrag kan omfatta att leda och handlägga uppdrag i ärenden inom: - Miljöbalkens områden – utsläpp till mark, luft och/eller vatten (yt- och grundvatten) samt - Sanering av förorenad mark, vatten och sediment. I uppdragen kan ingå: - Utföra miljötekniska undersökningar, provtagningar och miljökontroll inkluderande fältundersökningar, exempelvis provtagningar på jordmaterial, utförande av provgropar, undersökning av markbeläggningar, vatten- och sedimentprover, luftkvalitetsmätningar. - Analys av provtagningar, se till att analyser av prover utförs av ackrediterat labb - Övergripande eller detaljerade utredningar, analyser och inventeringar - Ansvara för framtagande av anmälningar enligt miljöbalken, ansökningar för miljödomar, åtgärdsförslag och kontrollprogram - Upprätta MKBer - Kartläggning - Rådgivning

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Miljötekniska utredningar

Del nr: 25
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Området omfattar följande multidisciplinära uppdrag inom anläggningsteknik: - Underlag för programhandlingar - Tekniska förstudier och utredningar - Förprojekteringar - Systemhandlingar - Detaljprojekteringar - Upphandlingsdokument (Förfrågningsunderlag) - Bygghandlingar Med multidisciplinära uppdrag menas att följande discipliner i olika omfattning kan komma att efterfrågas samtidigt: - Vägteknik - Geoteknik - Dagvatten - Mätteknik - Trafikteknik - VA- teknik - Ledningssamordning - Landskap - Byggnadsverk - Miljöteknik - Bergteknik - Belysning - Kalkyl - Produktionsplanering - BASP/U

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Naturvärdesinventeringar

Del nr: 26
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Naturvärdesinventeringar enligt svernak standarden för naturvärdesinventering SS 199000. Uppdrag kan komma att omfatta: inventeringar och rapportskrivning med anpassningar till gällande uppdrag. - Inventeringar - bedömningar enligt artskyddsförordningen - registrering av funna arter i artportalen - förslag på kompensationsåtgärder vid planering och exploatering - projektmedverkan - rådgivning - leverans av kartunderlag

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Plankonsulter

Del nr: 27
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Detaljplanering - uppdrag som innebär att leda, samordna och handlägga arbetet med planläggning. - Rita förslag till plankarta med planbestämmelser. - Ta fram skisser, illustrationer, visualiseringar, gestaltningsförslag och gestaltningsprogram. - Ta fram planbeskrivning, samrådsredogörelse/utlåtande och andra textdokument kopplade till detaljplan eller planprogram. - Möten/samråd med sakägare och andra intressenter – planering, genomförande och sammanställning av dialogmöten. - Övergripande eller detaljerade utredningar, inventeringar och analyser kopplade till planläggningen. Det kan vara inom ämnesområdena trafik, riskanalys, geoteknik, landskap, klimat, hållbar stadsbyggnad (ekologisk, ekonomisk och social), trygghet/säkerhet, folkhälsa och tillgänglighet. - Samordna övrigt utredningsarbete, t.ex. miljökonsekvensbeskrivning, hälsokonsekvensbeskrivning, riskbedömning och strategisk miljöbedömning. 2. Strategisk planering: Leda, samordna och handlägga uppdrag inom strategisk planering: - Ta fram övergripande gestaltningsstudier, skisser och strukturplaner. - Ta fram strategiska dokument, visioner och stadsbyggnadsstrategier - Göra övergripande inventeringar, utredningar och analyser inom strategisk planering inom trafik, riskanalys, landskap, klimat, hållbar stadsbyggnad (ekologisk, ekonomisk och social), samhällsekonomi och handelsanalyser. - Samordna övrigt utredningsarbete. - Samordna olika aktörer i processen. 3. Visionsarbete och medborgardialog: Leda, samordna och handlägga uppdrag inom visionsarbete och medborgardialog. - Processledning och projektsamordning. - Att planera, genomföra och sammanställa projektaktiviteter i stadsbyggnadsprojekt samt andra strategiska stadsutvecklingsarbeten. - Driva visionsarbete gentemot olika målgrupper och att samordna aktörer. - Kunna dra slutsatser från vision och dialogarbete för vidare arbetet i stadsutvecklingsprocessen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Projektledning exploatering

Del nr: 28
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Projektledning av stadsbyggnadsprojekt (upprättande av tidplaner, ekonomistyrning, ledning av projektgrupper mm) - Rådgivning i stadsbyggnadsfrågor av övergripande karaktär - Förhandling med interna och externa parter

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Projektledning och projekteringsledning anläggning

Del nr: 29
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Området omfattar följande uppdrag: - Projekt- och projekteringsledning inom kommunens stadsbyggnads- och investeringsprojekt - Ledning av projekt från tidiga skeden (program/förstudie) till färdig utbyggnad - Stöd vid upphandlingar - Stöd vid förhandling med interna och externa parter - Rådgivning i sakfrågor - Projekteringsledning vid framtagande av förprojekteringar, systemprojekteringar och detaljprojekteringar - Granskning av handlingar

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Riskanalys vibrationsalstrande arbeten

Del nr: 30
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Framtagande av riskanalys i samband med bergsprängning samt övriga vibrationsalstrande arbeten. - Bedömning av risker vid sprängningsarbeten - Besiktning av fastigheter och egendom map känslighet för vibrationer - Bedömning av förutsättningar för vibrationer - Fastställning av svängningstal för sprängningsarbeten - Genomförande av för- och efterbesiktningar av fastigheter - Upprätta rapporter och redovisningar av utfört arbete

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Riskutredning detaljplan

Del nr: 31
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Olika typer av riskutredningar av detaljplaner. Uppdrag kan exempelvis omfatta utredning av eventuella olycksrisker som konsekvens av framtaget planförslag med hänsyn till befintliga förutsättningar och planerad markanvändning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Trafik

Del nr: 32
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Området omfattar följande typer av uppdrag: Trafikplanering (t.ex. förstudier för fysiska trafiksäkerhets- och cykelåtgärder samt undersökning av status i systemet, t.ex. återkommande studier för beläggning av infartsparkering, flödesmätningar för alla trafikslag exkl. kollektivtrafik, liksom hastighetsmätningar) trafikanalyser, tillgänglighetsfrågor - Olika typer av trafikutredningar, både rena trafikutredningar men även utredningar inom ramen för detaljplaner, exploatering och idéstudier. Omfattningen kan variera i både tidsåtgång som i komplexitet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

VA

Del nr: 33
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Olika typer av uppdrag inom VA såsom projektering, projektledning, utredningar, förstudier, analyser med mera.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

VVS

Del nr: 34
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ventilation,värme, kyla, styr och regler, sprinkler, VA och dagvatten för byggnader och tomtmark. Uppdrag kan komma att omfatta: - Inventerng av byggnadsteknisk status, energibalansberäkning (IDA ICE), energiutredningar, energioptimeringsarbete mm. - Rådgivning i sakfrågor. - Utrednings-/skissarbete, förstudie, program. - Upprätta program-, system- och bygghandlingar. - Framtagande av kalkyler, kostnadsbedömningar och övriga erforderliga handlingar. - Upprättande av förfrågningsunderlag. - Framtagande av dokument för genomförandeplanering. - Medverka vid uppföljning under byggtiden. - Framtagande av drift- och underhållsplaner. - Framtagande av relationshandlingar

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Vägteknik

Del nr: 35
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Utrednings-/Skissarbete i tidiga skeden (program/förstudie/förprojektering/systemhandling) - Detaljprojektering för framtagande av upphandlingsdokument samt bygghandlingar för både totalentreprenader samt generalentreprenader. - Statusbesiktningar av befintliga anläggningar. - Framtagande av ritningar, tekniska beskrivningar, mängdförteckningar, kalkyler och övriga erforderliga handlingar kopplat till anläggningsentreprenader. - Framtagande av drift- och underhållsplaner. - Framtagande av dokument för genomförandeplanering samt underlag för TA-planer. - Framtagande av underlag för relationshandlingar

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/04/2025
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/03/2020