Werken - 136349-2017

12/04/2017    S72

Polen-Łódź: Bouwwerkzaamheden

2017/S 072-136349

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Postadres: ul. Piotrkowska 175
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL113 Miasto Łódź
Postcode: 90-447
Land: Polen
Contactpersoon: Joanna Rodziewicz
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telefoon: +48 422726437
Fax: +48 422726277

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Centrum Usług Wspólnych (Kancelaria ZIM)
Postadres: ul. Piotrkowska 175
Plaats: Łódź
Postcode: 90-447
Land: Polen
Contactpersoon: Joanna Rodziewicz – w zakresie procedury przetargowej
Telefoon: +48 422726437
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Fax: +48 422726277
NUTS-code: PL113 Miasto Łódź

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przebudowa ulic Pstrowskiego, Prezydenta, Raszyńskiej i Powstańców Śląskich w Łodzi.

Referentienummer: ZIM-DZ.3321.14.2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa ulic:

— Pstrowskiego na odcinku – Brzezińska – Chałubińskiego

— Prezydenta na odcinku Strążyska – Giewont

— Raszyńskiej na odcinku Pstrowskiego – Janosika

— Powstańców Śląskich na odcinku Pstrowskiego – Janosika

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robót Budowlanych oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111000 Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45111200 Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet
45112710 Landschappelijk ontwerp voor groenzones
45230000 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45231400 Bouwwerkzaamheden voor hoogspanningsleidingen
45232000 Aanvullende werkzaamheden voor pijpleidingen en kabels
45232310 Bouwwerkzaamheden voor telefoonlijnen
45232410 Waterzuiveringswerkzaamheden
45232440 Aanleggen van rioleringsbuizen
45232452 Afwateringswerkzaamheden
45233000 Aanleg van snelwegen en wegen
45233220 Wegdekwerkzaamheden voor wegen
45233221 Aanbrengen van wegmarkeringen
45233290 Plaatsen van verkeersborden
45233320 Funderingswerkzaamheden voor wegen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL113 Miasto Łódź
Voornaamste plaats van uitvoering:

Łódź, ulice:

— Pstrowskiego

— Prezydenta

— Raszyńskiej

— Powstańców.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa ulic:

— Pstrowskiego na odcinku – Brzezińska – Chałubińskiego

— Prezydenta na odcinku Strążyska – Giewont

— Raszyńskiej na odcinku Pstrowskiego – Janosika

— Powstańców Śląskich na odcinku Pstrowskiego – Janosika

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robót Budowlanych oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy

2. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej

i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanych

w dalszej części STWiORB), stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały

w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych

i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej

i STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.

3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji jakości oraz rękojmi na zieleń na okres 36 miesięcy (z pielęgnacją i utrzymaniem w tym m.in. koszenie

i podlewanie) obejmującą m. in. systematyczne koszenie trawy oraz umożliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemożliwieniem wzrostu chwastów.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja jakości i rękojmi / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/10/2017
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający wskazuje, że znajdują się w TOMIE I – SIWZ.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 – TOM I SIWZ – wysokość wadium 120 000,00 PLN.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono– na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy prawo zamówień publicznych ):

— wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Formularz wraz z wykazem robót zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego.

— dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:

a) referencje,

b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

c) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

— wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

— oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.

Eventuele minimumeisen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) tj. wykonawca, który wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, budowę lub przebudowę dwóch dróg publicznych na terenie miejskim obejmującą swoim zakresem co najmniej budowę lub przebudowę jezdni, chodników oraz odwodnienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00 PLN brutto.

b) tj. wykonawca, który dysponuje, co najmniej:

— jedną osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności,

— jedną osobą na stanowisko kierownika robót wodno-kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności,

— jedną osobą na stanowisko kierownika robót energetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności.

Uwaga:

Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków kryteria udzielenia zamówienia, kryteria kwalifikacji, oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia– TOM I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z Formularzem Aktu Umowy – TOM II SIWZ.

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3 a Ustawy Prawo zamówień publicznych, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Formularzu Aktu umowy –TOM II SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/05/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/05/2017
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi ul. Piotrkowska 175, pok 308.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 Ustawy (fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji II.2.5), III.1.2) i III.1.3) kryteria udzielenia zamówienia, kryteria kwalifikacji, oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia – TOM I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.

3. Oświadczenie, w którym wykonawcy wykażą brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału– Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu (tzw JEDZ). Zamawiający ( na swojej stronie internetowej, w zakładce dotyczącej niniejszego przetargu) przekazuje plik JEDZ w formacie xml, który po zaimportowaniu winien być uzupełniony przez wykonawcę, wydrukowany, podpisany i załączony do oferty.Zasady importowania pliku JEDZ w formacie xml oraz zasady jego uzupełniania oraz forma w jakiej dokument ten należy złożyć wraz z ofertą zostały opisane w pkt. 7.1.1, pkt 11.10, oraz w pkt 12.3. – TOM I – SIWZ.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, które w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono – na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia.

5. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udział w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń,o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 w spraw i rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Okres związania ofertą wynosi 60 dni.

9. Termin realizacji przedmiotu umowy – 31.10.2017 r. Terminem zakończenia zamówienia będzie data podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w nieinszym polu Zamawia jacy wskazuje, że informacje na temat terminów i zasad składania odwołań znajdują się w pkt 23 – TOM I -SIWZ.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/04/2017