Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Fournitures - 136370-2022

15/03/2022    S52

България-Габрово: Горива

2022/S 052-136370

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: В И К ООД
Национален регистрационен номер: 817040128
Пощенски адрес: бул. Трети март №6
Град: гр. Габрово
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 5300
Държава: България
Лице за контакт: Розалия Георгиева Пенчева
Електронна поща: r.pencheva@vik-gabrovo.com
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.vik-gabrovo.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18330
I.6)Основна дейност
Вода

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите и газьол за отопление за нуждите на ВиК ООД – град Габрово

II.1.2)Основен CPV код
09100000 Горива
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите и газьол за отопление за нуждите на ВиК ООД – град Габрово за експлоатационните райони на дружеството на територията на област Габрово по две обособени позиции, за които са приложени подробни технически спецификации.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 070 220.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите и газьол за отопление за нуждите на ВиК ООД – град Габрово за експлоатационните райони на дружеството на територията на област Габрово- Район Габрово, Район Трявна, Район Дряново.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09100000 Горива
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите и газьол за отопление за нуждите на ВиК ООД – град Габрово за експлоатационните райони на дружеството на територията на област Габрово- Район Габрово, Район Трявна, Район Дряново.

Приложена подробна техническа спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите за нуждите на ВиК ООД – град Габрово за експлоатационните райони на дружеството на територията на област Габрово- Район Севлиево.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09100000 Горива
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите за нуждите на ВиК ООД – град Габрово за експлоатационните райони на дружеството на територията на област Габрово- Район Севлиево.

Приложена подробна техническа спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Обяснение:

Съгласно чл.138, ал.1 от ЗОП възложителите могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основанията на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, когато предмет на поръчката е доставката на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Изборът на процедура на договаряне без предварителна покана се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка са определени по списък одобрен от Министерски съвет, съгласно ПМС № 347/08.12.2016г, в сила от 13.12.2016г. за изменение на ПМС № 191/29.07.2016г . Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 34607
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите и газьол за отопление за нуждите на ВиК ООД – Габрово, ОП 1: За експлоатационните райони на дружеството на

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
16/02/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: САЛИНА 7 ЕООД
Национален регистрационен номер: 115781068
Пощенски адрес: ХРИСТО СМИРНЕНСКИ №.8
Град: гр. Хисаря
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 4180
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 895 320.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 895 320.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 34973
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Обособена позиция 2: Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите за нуждите на ВиК ООД – град Габрово за експлоатационните райони на дружеството на те

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
16/02/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ДЖИ 1 ЕООД
Национален регистрационен номер: 204850140
Пощенски адрес: ул.ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКИ ДВОР №2
Град: РАКОВСКИ
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 4150
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 174 900.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 174 900.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/03/2022