Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 136371-2014

Normál nézet megjelenítése

19/04/2014    S78

Magyarország-Budapest: Marketingszolgáltatás

2014/S 078-136371

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Magyar Turizmus Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK04825
Postai cím: Bartók Béla út 105–113.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Címzett: Márton-Kemény Kinga
E-mail: marton@itthon.hu
Telefon: +36 14888610
Fax: +36 14888799

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://itthon.hu/

További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: Budapesti 37. számú Ügyvédi Iroda
Postai cím: Bosnyák tér 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Biró Gyula
E-mail: gyula.biro@agrar-europa.hu
Telefon: +36 16661424
Fax: +36 16661425

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: Budapesti 37. számú Ügyvédi Iroda
Postai cím: Bosnyák tér 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Biró Gyula
E-mail: gyula.biro@agrar-europa.hu
Telefon: +36 16661424
Fax: +36 16661425

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: turisztikai marketing
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
In-store kampány és gasztronapok a magyar sertéshús népszerűsítésére, fogyasztásösztönzésére Szerbiában.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 11: Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
A teljesítés helye: Szerbia.
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási szerződés - In-store kampány és gasztronapok a magyar sertéshús népszerűsítésére, fogyasztásösztönzésére Szerbiában.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79342000 Marketingszolgáltatás

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
In-store kampány és gasztronapok a magyar sertéshús népszerűsítésére, fogyasztásösztönzésére Szerbiában bruttó 35 millió forint értékben:
A megrendelés célja a magyarországi sertéskészítmények népszerűsítése Szerbiában. A magyar minőségi sertéshúsból készült élelmiszerek kivitelének serkentése Szerbia területére - a piac megismertetése az új termékekkel a későbbi eladási volumen növelésének érdekében.
Konkrét elvárások:
A kampány Szerbiában ne csak magyar lakta területekre összpontosítson, hanem az egész országot fedje le, elsősorban áruházi akciókon keresztül. Ezt országos és helyi médiumokban való nyomtatott hirdetéssel valamint rádió- és óriásplakát kampánnyal kell elérni.
A vajdasági fogyasztók már jól ismerik a magyarországi médiumokon keresztül a magyar termelők és márkák termékeit, itt tehát egy jól befogadó piac felé kell nyitni a minőségi sertés termékekkel. A többi szerb városban a magyar sertés termékek és gyártók népszerűsítése a fő szempont. Cél a minőségi magyar sertés termékek megismertetése a vajdasági helyszíneken kívül is.
Az Ajánlatkérő által kért eszközök:
A célcsoportnak szóló kampány lebonyolítása országos és helyi médiumok használatával. A reklámeszközök közül elsősorban a nyomtatott médiumok (magyar és szerb nyelvű lapokban) és a köztéri (óriásplakát kampány minimum 2 héten keresztül) eszközök használata javasolt minden helyszínen - rádiós kampánnyal (legalább 1 országos lefedettségű szerb nyelvű rádióállomáson, legalább 3 hetes reklám) kiegészítve.
Az áruházi akció megszervezése egy szerbiai országos lefedettségű áruházlánc minimum 7 üzletében. Az érintett üzletekben a kampány kezdetére minimum 40 sertés termék kerüljön belistázásra, melyek között szerepeljen olyan sertéshúsból készült termék is, melyet korábban nem exportáltak Szerbiába.
Kóstoltatás frekventált napokon - hétvégéken: naponta 8 órán keresztül 2 hostess közreműködésével valósuljon meg az áruházakban.
Ajánlattevő javaslatot tehet egyéb eszközök felhasználására is, amennyiben azzal a megadott költségkeretet nem lépi túl. Ajánlatkérő ezen egyéb eszközöket nem köteles elfogadni.
A magyar gasztronapokat egy népszerű és elismert belgrádi étteremben kell rendezni.
Az étteremben a kampány ideje alatt magyar sertéstermékekből készült ételek kerüljenek a menükártyákra, amelyeket eredeti magyar receptek alapján magyarországi szakácsok készítenek el. A megbízás célja a sertés alapanyag felhasználásának növelése mellett az országimázs építés is, annak érdekében, hogy a programban résztvevő magas kategóriájú étterem tartósan a kínálatában tartsa a promóció ideje alatt felhasznált receptek szerint készült ételeket.
Becsült érték áfa nélkül: 27 559 055 HUF
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 12.5.2014. Befejezés 27.5.2014

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségként a késedelmes, illetve hibás teljesítés esetére kötbérfizetési kötelezettséget köt ki.
A kötbér mértéke: a késedelmesen vagy hibásan teljesített tevékenységek nettó ellenértéke után számítva napi 1,5 %, legfeljebb azonban a tevékenységek nettó ellenértékének 20 %-a.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §-ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével; az új Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1) bekezdése szerint - a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre - átutalással történik. Részteljesítés lehetséges.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A Kbt. 27. § alapján a szerződés teljesítése érdekében az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását (projekttársaság létrehozását) nem teszi lehetővé, és nem követeli meg.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: Részvételre Jelentkezőnek rendelkeznie kell a teljesítés idejére érvényes magyar sertéstermékek Szerbiába történő beszállítására vonatkozó szükséges engedélyekkel.
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező (közös Részvételre jelentkező), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, aki a Kbt. 56 § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A kizáró okok fenn nem állását a Részvételre jelentkezőnek (közös Részvételre jelentkezőnek) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1-11. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében, a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 2.§ ib), valamint 4.§ fc) pontja szerinti nyilatkozatot szükséges tenni.
Részvételre jelentkezőnek (közös Részvételre jelentkezőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell mind a részvételre jelentkezőre (közös részvételre jelentkező) az alábbi, pénzügyi-gazdasági alkalmasságukat igazoló dokumentumot:
P/1 A Kbt. 55. § (1) bek. d) pontja és a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 14. § (1) bek. a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által az eljárást megindító felhívás feladása napjánál nem régebben kiállított nyilatkozat a pénzforgalmi számlákról az alábbi tartalommal, attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak;
- pénzforgalmi számlaszámok feltüntetése,
- mióta vezeti részvételre jelentkező bankszámláját,
- számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 2 évben volt-e sorban állás.
Amennyiben a jelzett pénzügyi intézmény(ek) ennél rövidebb ideje vezeti(k) a számlát, úgy csatolni kell a korábbi számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozatát is a meghatározott időtartamra vonatkozóan (a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1: Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) ha a becsatolt pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított két évre vonatkozóan legalább egy alkalommal 30 napot meghaladó időtartamú és 1 000 000,- HUF-ot meghaladó összegű sorban állás fordult elő.
Amennyiben a jelzett pénzügyi intézmény(ek) ennél rövidebb ideje vezeti(k) a számlát, úgy csatolni kell a korábbi számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozatát is a meghatározott időtartamra vonatkozóan (a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont).
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1- az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével (a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pont szerint) a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1-2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően igazolva.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti a részvételre jelentkezőt, ha:
M1- az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen nem rendelkezik legalább 3 db, összesen minimum nettó 25 millió Ft ellenértékű magyar termékekre vonatkozóan Szerbiában teljesített (befejezett) élelmiszerpromóciós-akció tervezéssel és kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatási referenciával.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Gyorsított tárgyalásos
Mivel a közbeszerzés tárgyát képező kampány teljesítését 2014. május hó folyamán meg kell valósítani a 2013. költségvetési forrás igénybevétele miatt. Az Európai Bizottság c(2014) 2360-as határozatát a magyarországi közösségi agrármarketing-támogatási rendszer folytatásáról 7.4.2014-én hozta meg. Ajánlatkérő ezután vált jogosulttá újra a közbeszerzési eljárás lefolytatására.
A fentiek miatt a tárgyalásos eljárásra előírt határidők betartására nincs lehetőség, így ajánlatkérő a Kbt. 90. § (6) bekezdése alapján gyorsított tárgyalásos eljárást alkalmaz.
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Kreatív terv kidolgozottsága. Súlyszám 30

2. ár (nettó HUF). Súlyszám 30

3. Közterületi reklám GI-bruttó kontaktusszám (db). Súlyszám 25

4. közterületi elemek száma (db). Súlyszám 25

5. sajtóhirdetés: RPI (célcsoportra vonatkoztatva) %. Súlyszám 25

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 28.4.2014 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 50 800 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét (40 000,-HUF+ÁFA) átutalás útján kell megfizetni az AII. pontban megjelölt képviselő szervezet UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett számlájára. Számlaszám:10918001-00000009-66750652. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni. A befizetésen az eljárás számát kell feltüntetni.
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
28.4.2014 - 10:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
29.4.2014
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 6.5.2014 - 10:00

Hely:

1115 Budapest, Bartók B. út 105-113. I. emeleti tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
VI.3).1. Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja.
VI.3).2. A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogalapja: A szolgáltatás természete (kreatív ajánlat és médiamix előre meg nem határozhatósága) miatt a szerződéses feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt vagy a meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását.
VI.3).3.A részvételi jelentkezések felbontásának feltételei: 28.4.2014., 10:00 1115 Budapest, Bartók B. út 105-113. I. emeleti tárgyaló
VI.3).4. A dokumentáció átvehető személyesen, munkanapokon 10:00-14:00 óráig (az ajánlatok felbontásának napján 09:00-10:00 óráig); a dokumentációba való betekintésre ugyanezen időszakokban van lehetőség a dokumentáció átvételének helyén. A dokumentációba való betekintés ingyenes. A dokumentáció személyes átvétele esetén a dokumentációt átvevő személy átvételi elismervényt köteles kitölteni és aláírni. Az átvételi elismervényen olvashatóan fel kell tüntetni a dokumentációt átvevő elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen kapcsolattartó személy neve). A dokumentációba történő betekintés esetén a dokumentációba betekintő személy köteles aláírni az erről szóló jegyzőkönyvet, valamint köteles a jegyzőkönyvön olvashatóan feltüntetni a dokumentációba betekintő elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen kapcsolattartó személy neve). A dokumentáció ellenértékét (40 000 HUF+ÁFA) átutalás útján kell megfizetni az AII. pontban megjelölt képviselő szervezet UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett számlájára. Számlaszám: 10918001-00000009-66750652. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni. A befizetésen az eljárás számát kell feltüntetni.
VI.3).5. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a részvételre jelentkezők pénzügyi, gazdasági, műszaki, valamint szakmai alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
VI.3.6.1.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1,00 - 10,00 pont.
VI.3.6.2.) A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a VI.3.9.1) szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A 2. részszempont esetében a legkisebb nettó ajánlati ár, a 3., 4., 5. részszempont esetében a minél nagyobb darabszámú, illetve nagyobb elérést biztosító kötelezettségvállalás kapja a magasabb pontszámot, maximálisan a 10,00 pontot. A legelőnyösebb részszemponthoz viszonyítva a többi ajánlat pontszáma arányosan kevesebb pontot kap. Az 1. részszempont esetében a háromtagú szakmai zsűri minden tagja külön-külön, egymástól függetlenül értékeli, és sorba rendezi az ajánlatokat, első helyre sorolva a véleményük szerint legjobb, a műszaki leírás követelményeihez leginkább illeszkedő ajánlatot, majd az egyes ajánlattevők helyezési számait összegzik. A legalacsonyabb helyezési számot elért ajánlat az adott részszempontra 1 pontot kap, a legmagasabb 10 pontot. A többi ajánlat pontszámát a helyezési számok összegeinek lineáris arányosításával kell meghatározni.
A pontszám számítása során alkalmazandó képlet:
P= (A vizsgált - A legrosszabb) / (A legjobb - A legrosszabb) x 9+1.
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni. Ha az adott részszempont szerint minden ajánlat egyforma, akkor az arányosítási képlet (zéróosztás miatt) nem használható, ebben az esetben minden Ajánlattevőnek 10 pontot kell adni.
A legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatra Ajánlatkérő 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. Alkalmazandó képlet: P= (Legalacsonyabb ár / Adott ajánlattevő által ajánlott ár) x 9 + 1.

VI.3).7. Ajánlatkérő a Kbt. 109. § (6) bekezdése alapján utal arra, hogy a 2013/S 250-439016. számon lefolytatott eljárás eredményeképpen 2014.01.31-én 24 hónapra keretmegállapodást kötött.

VI.3.8. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, illetve részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
VI.3.9.) Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell.
A Részvételi jelentkezéshez csatolni kell:
- Részvételre jelentkező (közös Részvételre jelentkező) nyilatkozatát a Kbt. 58. § (3) bekezdésre vonatkozóan,
- Részvételre jelentkező (közös Részvételre jelentkező) nyilatkozata a Kbt. 40. § (1) bekezdésre vonatkozóan,
- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást,
- a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat,
- Részvételre jelentkező (közös Részvételre jelentkező) cégszerű nyilatkozata valamennyi számlavezető pénzügyi intézményéről és valamennyi vezetett pénzforgalmi számlájáról,
- A Részvételi jelentkezést aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját egyszerű másolatban,
- amennyiben a Részvételi jelentkezést, illetve a szükséges nyilatkozatokat a Részvételre jelentkező cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § (3) bek.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
17.4.2014