Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Fournitures - 136373-2022

15/03/2022    S52

България-Варна: Уреди за разпределение и управление на електричество

2022/S 052-136373

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД
Национален регистрационен номер: 104518621
Пощенски адрес: ВАРНА ТАУЪРС-Е, бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК №.258
Град: гр. Варна
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Пощенски код: 9009
Държава: България
Лице за контакт: Борислав Николаев Борисов
Електронна поща: borislavnikolaev.borisov@energo-pro.bg
Телефон: +359 884774005
Факс: +359 52660855
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.erpsever.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/27795
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на КРУ с SF6 и изолирана шинна система във въздушна среда и КРУ с SF6 изолирана шинна система по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север” АД

Референтен номер: 114/2021
II.1.2)Основен CPV код
31200000 Уреди за разпределение и управление на електричество
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата поръчка предвижда да се достави  чрез закупуване нови, неупотребявани комплектни разпределителни уредби за нуждите на „Електроразпределение Север” АД по обособени позиции, както следва:

I. Обособена позиция – КРУ с SF6 и изолирана шинна система във въздушна среда

II. Обособена позиция – КРУ с SF6 и изолирана шинна система във въздушна среда гама SM6 на Шнайдер Електрик за подмяна на дефектирали полета и разширение в съществуващи уредби

III. Обособена позиция – КРУ с SF6 и изолирана шинна система

IV. Обособена позиция – КРУ с SF6 и изолирана шинна система гама 8DJH на Сименс за подмяна на дефектирали полета и разширение в съществуващи уредби

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

КРУ с SF6 и изолирана шинна система във въздушна среда

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31200000 Уреди за разпределение и управление на електричество
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG32 Северен централен / Severen tsentralen
код NUTS: BG33 Североизточен / Severoiztochen
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на поръчката е до складове на “Електроразпределение Север” АД, находящи се в градовете Варна, Горна Оряховица, Разград и Шумен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата поръчка предвижда да се достави  чрез закупуване нови, неупотребявани комплектни разпределителни уредби за нуждите на „Електроразпределение Север” АД за I. Обособена позиция – КРУ с SF6 и изолирана шинна система във въздушна среда.

Възложителят прогнозира, че за целия период на действие на договора, ще бъдат извършени следните доставки, а именно:

I. Обособена позиция – КРУ с SF6 и изолирана шинна система във въздушна среда

1.Модул КРУ „Вход-Изход“ с шини във въздушна среда, 20 kV – 1x630A - 40 броя

2.Модул КРУ „Защита трансформатор“ с шини във въздушна среда, 20 kV – 1x200A - 20 броя

3. Допълнителен комплект страници за КРУ - 5 комплекта

4.Нагревател за КРУ - 5 броя

Забележка: Посоченото количество е ориентировъчно и в него може да настъпи промяна съобразно нуждите на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

КРУ с SF6 и изолирана шинна система във въздушна среда гама SM6 на Шнайдер Електрик за подмяна на дефектирали полета и разширение в съществуващи уредби

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31200000 Уреди за разпределение и управление на електричество
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG32 Северен централен / Severen tsentralen
код NUTS: BG33 Североизточен / Severoiztochen
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на поръчката е до складове на “Електроразпределение Север” АД, находящи се в градовете Варна, Горна Оряховица, Разград и Шумен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата поръчка предвижда да се достави  чрез закупуване нови, неупотребявани комплектни разпределителни уредби за нуждите на „Електроразпределение Север” АД за II. Обособена позиция – КРУ с SF6 и изолирана шинна система във въздушна среда гама SM6 на Шнайдер Електрик за подмяна на дефектирали полета и разширение в съществуващи уредби.

Възложителят прогнозира, че за целия период на действие на договора, ще бъдат извършени следните доставки, а именно:

II. Обособена позиция – КРУ с SF6 и изолирана шинна система във въздушна среда гама SM6 на Шнайдер Електрик за подмяна на дефектирали полета и разширение в съществуващи уредби:

1.Модул КРУ „Вход-Изход“ с шини във въздушна среда, 20 kV – 1x630A, модел IM на Шнайдер Електрик- 10 броя

2.Модул КРУ „Защита трансформатор“ с шини във въздушна среда, 20 kV – 1x200A, модел QM на Шнайдер Електрик - 8 броя

3. Допълнителен комплект страници за КРУ за SM6 на Шнайдер Електрик - 5 комплекта

4.Нагревател за КРУ за SM6 на Шнайдер Електрик - 5 броя

Забележка: Посоченото количество е ориентировъчно и в него може да настъпи промяна съобразно нуждите на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

КРУ с SF6 и изолирана шинна система

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31200000 Уреди за разпределение и управление на електричество
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG32 Северен централен / Severen tsentralen
код NUTS: BG33 Североизточен / Severoiztochen
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на поръчката е до складове на “Електроразпределение Север” АД, находящи се в градовете Варна, Горна Оряховица, Разград и Шумен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата поръчка предвижда да се достави  чрез закупуване нови, неупотребявани комплектни разпределителни уредби за нуждите на „Електроразпределение Север” АД за III. Обособена позиция – КРУ с SF6 и изолирана шинна система.

Възложителят прогнозира, че за целия период на действие на договора, ще бъдат извършени следните доставки, а именно:

III. Обособена позиция – КРУ с SF6 и изолирана шинна система:

1.Модул КРУ 20 kV ”Вход-Изход” с шини в (SF 6), едностранно разширяем. 20kV- 1x630А- 10 броя

2.КРУ 20 kV с шини в (SF 6) тип I: Два броя ВЪВОД/ИЗХОД оборудвани с мощностни разединители със заземителен нож и един брой защита трансформатор, оборудван с мощностен разединител със стопяеми предпазители, заземителен нож и изключвателна бобина с възможност за автоматично изключване при непълнофазен режим. 20kV

2x630+1x200А- 10 комплекта

3. КРУ 20kV с шини в (SF 6)  тип II: Два броя ВЪВОД/ИЗХОД оборудвани с мощностни разединители със заземителен нож и два броя защита трансформатор, оборудвани с мощностни разединители със стопяеми предпазители, заземителен нож и изключвателна бобина с възможност за автоматично изключване при непълнофазен режим.20kV 2x630+2x200А - 10 комплекта

Забележка: Посоченото количество е ориентировъчно и в него може да настъпи промяна съобразно нуждите на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

КРУ с SF6 и изолирана шинна система гама 8DJH на Сименс за подмяна на дефектирали полета и разширение в съществуващи уредби

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31200000 Уреди за разпределение и управление на електричество
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG32 Северен централен / Severen tsentralen
код NUTS: BG33 Североизточен / Severoiztochen
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на поръчката е до складове на “Електроразпределение Север” АД, находящи се в градовете Варна, Горна Оряховица, Разград и Шумен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата поръчка предвижда да се достави  чрез закупуване нови, неупотребявани комплектни разпределителни уредби за нуждите на „Електроразпределение Север” АД за IV. Обособена позиция – КРУ с SF6 и изолирана шинна система гама 8DJH на Сименс за подмяна на дефектирали полета и разширение в съществуващи уредби.

Възложителят прогнозира, че за целия период на действие на договора, ще бъдат извършени следните доставки, а именно:

IV. Обособена позиция –КРУ с SF6 и изолирана шинна система гама 8DJH на Сименс за подмяна на дефектирали полета и разширение в съществуващи уредбиКРУ с SF6 и изолирана шинна система гама 8DJH на Сименс за подмяна на дефектирали полета и разширение в съществуващи уредби:

1.Модул КРУ 20 kV ”Вход-Изход” с шини в (SF 6), едностранно разширяем. 20kV- 1x630А , тип 8DJH на Сименс - 10 броя

2. Модул КРУ 20 kV два броя ”Вход-Изход” с шини в (SF 6), едностранно разширяем. 20kV- 1x630А , тип 8DJH на Сименс - 2 броя

3. КРУ 20 kV с шини в (SF 6) тип I: Два броя ВЪВОД/ИЗХОД оборудвани с мощностни разединители със заземителен нож и един брой защита трансформатор, оборудван с мощностен разединител със стопяеми предпазители, заземителен нож и изключвателна бобина с възможност за автоматично изключване при непълнофазен режим. 20kV

2x630+1x200А, тип 8DJH на Сименс- 10 комплекта

4.КРУ 20kV с шини в (SF 6)  тип II: Два броя ВЪВОД/ИЗХОД оборудвани с мощностни разединители със заземителен нож и два броя защита трансформатор, оборудвани с мощностни разединители със стопяеми предпазители, заземителен нож и изключвателна бобина с възможност за автоматично изключване при непълнофазен режим.20kV 2x630+2x200А, тип 8DJH на Сименс - 8 комплекта

Забележка: Посоченото количество е ориентировъчно и в него може да настъпи промяна съобразно нуждите на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 158-419104
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 4
Наименование:

КРУ с SF6 и изолирана шинна система гама 8DJH на Сименс за подмяна на дефектирали полета и разширение в съществуващи уредби

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Определеният за изпълнител, класиран на първо място, „Кимтех - България“ ООД, гр. Бургас, съгласно Решение D11335418/23.12.2021, отказва да сключи договор с писмо от дата 02.02.2022г. и на основание чл. 110 ал.2, т.4, буква а) от ЗОП, Възложителя прекратява обществената поръчка по обособената позиция.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/03/2022